www.archive-org-2014.com » HR » R » RAIFFEISEN-FACTORING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 99 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: .. O nama.. Što je factoring?.. Zašto factoring?.. Tipovi factoringa.. Factoring produkti.. Kako realizirati otkup potraživanja?.. Kalkulatori.. Vijesti.. Rječnik pojmova.. Raiffeisen Grupa.. Raiffeisen Bank International.. Kontakt.. Raiffeisen Factoring d.. o.. Froudeova 11.. 10 000 Zagreb.. Tel:.. 01 6174 900.. Fax:.. 01 4604 877.. Email:.. factoring@rba.. hr.. Dobro došli!.. Zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas na internet stranicama našeg društva Raiffeisen FACTORING d.. Kao specifičan oblik financiranja, factoring predstavlja otkup kvalitetnih, kratkoročnih i nedospjelih potraživanja, što je ujedno i snažan poticaj jer omogu ava lakši pristup novcu.. Time omogu uje tvrtkama da njihov fokus ostane osnovna djelatnost, a ne naplata potraživanja.. Jasna vizija i misija omogu ava nam da Vama, kao našim sadašnjim ili budu im poslovnim partnerima, omogu imo korištenje naših usluga koje zadovoljavaju Vaše potrebe i očekivanja.. Želja nam je s Vama uspostaviti dugoročnu poslovnu suradnju koja se temelji na me usobnom povjerenju.. Naš stručan i profesionalan tim stoji Vam na raspolaganju u svakom trenutku kako bi Vam odgovorili na Vaše upite te Vas savjetovali sukladno Vašim potrebama.. Slobodno nas kontaktirajte jer obrtaj Vaših sredstava ne smije stati.. Predsjednik Uprave.. 14.. 11.. 2013.. Kreditna linija od 10 milijuna eura za Raiffeisen Factoring.. Nastavljajući dugogodišnju suradnju između pojedinih članica Raiffeisen grupe u Hrvatskoj i Europske banke za  ...   stabilne izglede, jer bi se recesija mogla nastaviti šestu godinu zaredom.. 23.. Hrvatska u 2014.. najpoželjnije odredište bogatih turista.. Istraživanje rezervacijskog portala Luxury Link pokazalo da putnici dubljeg džepa traže avanturistička i gastro putovanja.. Hrvatska je u 2014.. najpopularnija destinacija za luksuzna putovanja, a turisti će ove godine najviše.. Tvrtkama i građanima na vodi uzeto pola milijarde kuna.. Nedugo nakon što je na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Vlada ponosno objavila da smanjuje 25 parafiskalnih nameta kojima rasterećuje gospodarstvo 376 milijuna kuna, iz Banskih dvora stiže novi hladan tuš.. Dalekovodu ugovori u Kijevu vrijedni 29,6 milijuna eura.. Prvi ugovor odnosi se na izgradnju 330 kV dalekovoda, ulaz postojećeg 330 kV Novokakhovska - Ostrovska u novu trafostanicu 330 kV Kakhovska te rekonstrukciju jednog dijela postojećeg dalekovoda.. Mjesečni računi za vodu u prosjeku veći za 15 kuna.. Mjesečni račun za vodu hrvatske četveročlane obitelji od travnja će biti prosječno veći za 15 kuna, rekao je u izjavi za novinare nakon sjednice Vlade ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.. Pretraživanje.. Unesite pojam:.. Kalkulatori.. RBA iDIREKT.. Tečajna lista RBA.. (24.. 2014).. CHF.. 1.. 6.. 198357.. EUR.. 7.. 635136.. GBP.. 9.. 293009.. USD.. 5.. 600070.. cijela tečajna lista.. Kamatne stope.. (23.. Kamate.. Vrijednost 3M.. ZIBOR.. 0,9300.. EURIBOR.. 0,3000.. LIBOR CHF.. 0,2386.. Veličina slova.. Mapa weba..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Vizija i misija.. Uprava društva.. Osnovni podaci.. Kontakti.. Povratak.. Raiffeisen FACTORING d.. Zagreb prisutan je na hrvatskom tržištu od kraja 2007.. godine.. Tijekom svog djelovanja razvio se u jednu od najve ih i najznačajnijih factoring ku a u Hrvatskoj, kako po ukupnom prihodu tako i po veličini aktive.. Osnovna djelatnost je otkup kvalitetnih nedospjelih potraživanja.. U svom poslovanju nudimo sve vrste usluga prisutne na hrvatskom tržištu, te smo članica najve e svjetske organizacije za factoring, International  ...   podružnica diljem Hrvatske čini najve i i najvažniji kanal distribucije naših produkata.. danas ima 22 djelatnika, čija je želja u svakom trenutku pružiti kvalitetnu i brzu uslugu, te biti na raspolaganju kako bismo Vam pomogli u donošenju poslovnih odluka.. Uprava društva broji 2 člana, a Nadzorni Odbor ima 3 člana i sastavljen je od predstavnika vlasnika.. Poslovanje društva je stabilno i profitabilno.. Našu kvalitetu prepoznali su brojni klijenti, čiji se broj svakodnevno pove ava.. Ispiši.. Vrh stranice..

  Original link path: /default.aspx?id=4
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: specifičan oblik kratkoročnog financiranja na temelju prodaje kratkoročne, po pravilu, neosigurane aktive društva specijaliziranoj financijskoj organizaciji koja se naziva factor.. financiranje isplatom predujma klijentu prije roka dospije a potraživanja.. visina predujma iznosi od 80%-98% ovisno o dospije u potraživanja, financijskim pokazateljima klijenta/kupca, te tipu factoringa.. uobičajeni rokovi kratkoročnog financiranja putem factoringa u poslovnoj praksi su izme u 30 i 120 dana do dospije a potraživanja iako factor otkupljuje potraživanja s rokovima dospije a do max 180 dana..

  Original link path: /default.aspx?id=5
  Open archive
 •  

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Poboljšanje likvidnosti.. prodajom potraživanja prije roka dospije a omogu ava se lakše planiranje novčanih tokova, a s time i pove anje prodaje.. Factoring Vam daje mogu nost podmirenja obveza prema Vašim dobavljačima, što Vam u konačnici može donijeti dodatne popuste i rabate.. Poboljšanje financijskih izvještaja.. prodajom potraživanja ona se pretvaraju u novac.. Ukoliko s tim sredstvima podmirujete dobavljača smanjuju se i kratkoročne obveze.. Podmirenjem dobavljača ostvarujete dodatne rabate, te se samim time smanjuju i materijalni troškovi.. S factoringom se smanjuje potreba za korištenjem  ...   i broj dana pla anja obveza iz čega proizlazi poboljšanje kreditnog ratinga.. Kreditna sposobnost.. Vi kao naš klijent, ovisno o tipu factoringa i kvaliteti Vaših potraživanja, možete dobiti novčana sredstva neovisno o Vašoj kreditnoj sposobnosti jer je rizik na strani kupca, gdje kod kreditiranja Banke odobrenje plasmana ovisi o Vašem bonitetu i financijskim pokazateljima.. Smanjenje rizika naplate.. mogu nost dogovora s Vašim Kupcem da participira u riziku naplate potraživanja.. Pove anje rentabilnosti poslovanja.. Mogu nost ekspanzije poslovanja, pove anja prodaje i ve e konkurentnosti..

  Original link path: /default.aspx?id=6
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Usporedba factoring produkata.. Jednokratni otkup potraživanja.. - produkt koji Klijentima omogu uje otkup potraživanja u trenucima kad su im likvidna sredstva najpotrebnija i kad nisu u mogu nosti do i do izvora kratkoročnog financiranja.. Preduvjet za ovu uslugu je potpisan Ugovor o cesiji.. Osnova za realizaciju ovog produkta su fakture za isporučenu robu/uslugu s krajnjim dospije em do 180 dana.. Klijentu se temeljem Ugovora o otkupu potraživanja ispla uje predujam do maksimalno 95% od nominalnog iznosa potraživanja umanjen za iznose jednokratnih troškova.. Isplata predujma u pravilu se veže uz dvostranu valutnu klauzulu u eurima.. Troškovi kamate fakturiraju se jednom mjesečno na iznos glavnice koju čini ispla eni predujam.. Po dospije u i naplati ispla uje se ostatak glavnice umanjen/uve an za iznose tečajnih razlika te umanjen za eventualne  ...   Princip obračuna troškova identičan je kao i kod jednokratnog otkupa potraživanja samo je osnova za realizaciju plasmana u ovom produktu mjenica izdana od Kupca, a ne fakture.. Eskont mjenica.. produkt koji Klijentima omogu uje unovčenje mjenica s ustegom svih troškova prilikom obračuna i isplate.. Temeljem isporučene robe/usluge Kupac izdaje jednu ili više mjenica s istim ili različitim datumima dospije a, maksimalno do 180 dana.. Svaka mjenica predstavlja osnovu za eskont mjenice na način da se na dan eskonta izračuna eskontirani iznos primjenom ugovorene eskontne kamatne stope i broja dana od isplate do dana dospije a mjenice.. Navedeni iznos umanjuje se za trošak jednokratnih naknada ispla uje na transakcijski račun Klijenta.. Danom dospije a Factor se napla uje kod domicilne banke Kupca/izdavatelja mjenice.. Pristupnice.. Zahtjev za factoring (pdf 146Kb)..

  Original link path: /default.aspx?id=8
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Po dostavi podataka (aktualna financijska izvješ a) o klijentu/kupcu, te njihovim potraživanjima Factor pristupa izradi factoring limita.. Nakon donošenja pozitivne odluke nadležnog tijela o odobravanju limita, te utvr ivanju iznosa otkupa, pristupa se izradi ponude i ugovorne dokumentacije o otkupu potraživanja.. Potpisom ugovorne dokumentacije i pribavljenih sredstava osiguranja pla anja, Factor izvršava isplatu na transakcijski račun klijenta.. Po dospije u ugovorne obaveze Factor se napla uje od kupca.. Potrebna dokumentacija..

  Original link path: /default.aspx?id=42
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Factoring.. skup poslovnih procesa tj.. pravnih odnosa otkupa i naplate potraživanja.. Factor.. trgovačko društvo Raiffeisen FACTORING d.. Zagreb, koje otkupljuje potraživanja klijenta prema kupcu nastala temeljem pravnih poslova sklopljenih u okviru njihovih me usobnih poslovnih odnosa.. Klijent.. vjerovnik, koji prodaje svoje potraživanje prema kupcu nastalo temeljem pravnih poslova sklopljenih s kupcem.. U sklopu rečenih poslovnih odnosa, klijent je najčeš e prodavatelj robe ili usluga.. Kupac.. - dužnik, koji je temeljem pravnih poslova sklopljenih s klijentom u okviru odre enih poslovnih odnosa obvezan isplatiti cijenu dostavljene robe ili pruženih usluga.. U sklopu navedenih poslovnih odnosa, kupac je najčeš e kupac robe ili korisnik usluge.. Poslovni odnos.. obvezno pravni odnos nastao temeljem pravnih poslova sklopljenih izme u klijenta i kupca, iz kojeg proizlazi potraživanje prema kupcu, koje factor otkupljuje od klijenta.. Obično se radi o obvezno pravnim odnosima utemeljenim na prodaji robe ili pružanja usluga klijenta, kupcu.. Potraživanje.. obveza naplativa u novcu koju kupac ima prema klijentu temeljem prodaje robe ili usluga, a nominalni iznos i rok dospije a iskazani su računom, mjenicom ili drugom odgovaraju om ispravom.. Factoring limit.. maksimalni iznos izloženosti factora prema klijentu ili kupcu, nosiocu limita.. Vrsta factoringa.. odre uje jesu li otkupljena potraživanja ili izvršene usluge prema  ...   za slučaj nepla anja kupca.. Bezregresni factoring.. otkup potraživanja pri kojemu factor preuzima rizik nepla anja kupca.. Ugovor o otkupu potraživanja.. ugovor sklopljen izme u Factora i klijenta i/ili kupca kojim se za izričito odre ene kupce unose op i podaci, odre uje rok dospije a računa ili mjenica, vrsta i tip factoring proizvoda, valuta potraživanja, iznos predujma u %, naknada factora u %, kamatna stopa u %, administrativna pristojba u valuti, potrebni instrumenti osiguranja, te ostala potrebita dokumentacija.. Nominalna vrijednost potraživanja.. vrijednost otkupljenog potraživanja iskazana računom, mjenicom ili drugom odgovaraju om ispravom.. Predujam.. novčani iznos ispla en Klijentu temeljem nominalnog iznosa otkupljenog potraživanja, a nakon sklapanja Ugovora o otkupu potraživanja.. Ostatak glavnice.. - zadržani iznos, iznos koji nije ispla en u obliku predujma.. Ovaj se iznos u pravilu ispla uje po dospije u fakture, odnosno nakon pla anja od strane dužnika.. Factoring naknada.. u postotku ugovoreni iznos od strane Klijenta/Kupca ispla en Factoru za izvršeni factoring, koja se obračunava u odnosu na nominalnu vrijednost potraživanja.. Kamatna stopa.. ugovorena kamatna stopa koju Factor napla uje Klijentu/Kupcu na iznos predujma ispla enog temeljem Ugovora o otkupu potraživanja, od dana isplate predujma sve do naplate.. Management fee.. manipulativno-administrativni troškovi obrade Zahtjeva za factoring..

  Original link path: /default.aspx?id=12
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. RBA analitičari.. Nastavljaju i dugogodišnju suradnju izme u pojedinih članica Raiffeisen grupe u Hrvatskoj i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), zaključena je nova kreditna linija za jedno od vode ih poduze a za usluge faktoringa u Hrvatskoj Raiffeisen Factoring.. Kreditna linija u iznosu 10 milijuna eura predstavlja prvo financiranje poduze a za faktoring na  ...   prvenstveno malih i srednjih poduzetnika koji su podnijeli najve i teret krize.. Ugovorena kreditna linija e potaknuti intenzivnije korištenje usluga faktoringa čime se može poboljšati likvidnost poduze a, zatim upravljanje obrtnim sredstvima te u konačnici likvidnost svih sudionika na tržištu.. Na ovaj način, putem edukacije klijenata, pruža se i podrška razvoju hrvatskoga tržišta usluga faktoringa, osobito malih i srednjih poduzetnika..

  Original link path: /default.aspx?id=45
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Informativni obračun eskonta mjenica.. Informativni kalkulator za ostale factoring produkte.. Nominalni iznos potraživanja u kunama.. 100.. 000.. 200.. 500.. 2.. Iznos predujma u %.. 80.. 85.. 90.. 95.. Factoring kamatna stopa na godišnjoj razini u %.. 6,5.. 7,5.. 8.. 8,5.. 9,5.. 10.. Factoring naknada u %..  ...   dospijeća potraživanja.. 30.. 60.. 120.. 150.. 180.. Otkup mjeničnog potraživanja i jednokratni otkup potraživanja su produkti koji se plasiraju u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR ili u kunama bez valutne klauzule.. Kamatna stopa je u pravilu promjenjiva, vezana uz referentne kamatne stope EURIBOR i ZIBOR..

  Original link path: /default.aspx?id=29
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Descriptive info: Regresni factoring.. Bezregresni factoring..

  Original link path: /default.aspx?id=20
  Open archive

 • Title: Raiffeisen Factoring
  Original link path: /default.aspx?id=24
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 99