www.archive-org-2014.com » HR » U » UDRUGA-INVALIDA-RADA-ISTRE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 64 . Archive date: 2014-08.

 • Title: O nama | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: .. Jump to Navigation.. Login.. Register.. Udruga invalida rada Istre.. "Najlakši način da dobijete ono što želite je da pomognete drugima da dobiju ono što žele.. " Deepak Chopra.. Main menu.. O nama.. Vizija i misija.. Okruženje.. Struktura.. Ciljevi 2013.. -2016.. Operativni plan za 2013.. Zakonske inicijative.. Povlastice.. Informacije.. Aktivnosti.. Zdravstvena zaštita.. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite.. Aktivnosti u 2012.. Međunarodni dan borbe protiv raka.. Svjetski dan bolesnika.. Nacionalni dan invalida rada.. Međunarodni dan osoba s invaliditetom.. Europska godina aktivnog starenja.. Međunarodni dan volontera.. Suradnja.. Kroz godine.. Galerija.. Linkovi.. Udruga invalida rada Istre je oblik  ...   u skladu s odredbama Statuta na ostvarivanju tih ciljeva i interesa.. Sjedište Udruge je u Puli, Tomasinijeva 11, a djeluje na području Županije istarske.. Udruga je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija s humanitarnim ciljevima.. Tehnički podaci:.. Predsjednik: Boris Jurevini.. Tajnica: Marija Grgorinić.. Adresa: Tomasinijeva ulica 11, 52100, Pula.. Telefon: 052 212 961.. Fax: 052 212 961.. email:.. invalidiradaistre@vip.. hr.. Kako do nas?.. Pogledajte našu lokaciju ovdje:.. UDRUGA INVALIDA RADA ISTRE NA MAPI.. Izrada internet stranice Udruge invalida rada Istre financirana je od strane.. Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.. Main menu 2.. by Dr.. Radut..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: User account | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: You are here.. Home.. User account.. Primary tabs.. Log in.. (active tab).. Request new password.. Username.. *.. Enter your Udruga invalida rada Istre username.. Password.. Enter the password that accompanies your username.. about seo..

  Original link path: /?q=user
  Open archive

 • Title: Vizija i misija | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: Vizija.. Stvaranje društva jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom, posebno invalide rada poštivanjem osnovnog ljudskog prava – prava na jednakost.. Misija.. Misija Udruge invalida rada Istre jest uključivanje što većeg broja invalida rada u jedinstvenu humanitarnu organizaciju radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa na području Istarske županije.. Razvijanjem društvene svijesti o pravima i potrebama invalida rada, ohrabrujemo i podržavamo te potičemo razvoj osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svim segmentima društva.. Ciljevi udruge.. - promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada.. - uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom u rad Udruge.. - ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada.. Načela djelovanja.. Udruga invalida rada temelji svoj rad na podizanju kvalitete življenja pojedinca na vrijednostima društva u kojem svi imaju jednaka prava i jednake mogućnosti.. Rad Udruge temelji se na poštivanju različitosti, a vodi se principima individualiziranog pristupa i usmjerenosti na svakog člana ponaosob.. Osnaživanjem marginaliziranih skupina, invalida rada, kao i borba protiv socijalne  ...   savjetovanja, te pomoć pri realizaciji povlastica s obzirom na stupanj tjelesnog oštećenja.. Tajnica udruge uspostavlja prvi kontakt s članom, upoznaje se s potrebama člana, te mu pomaže u zadovoljavanju njegovih potreba korištenjem mogućnosti koje mu se nude.. Tajnica surađuje sa srodnim udrugama, ustanovama socijalne skrbi, obiteljskim centrom, a sve s ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti invalida rada.. Uloga.. Uloga Udruge invalida rada Istre jest da omogući članovima, te svim građanima koji žive na području Istarske županije, ostvarenje povlastica, ekonomsku, socijalnu, zdravstvenu i pravnu sigurnost koja im na temelju invalidnosti pripada.. Članstvo.. Udruga broji 896 članova zaključno s 31.. prosincem 2012.. godine s područja Istarske županije.. U tajništvu se svakodnevno obrati više desetaka što članova, što građana s raznim pitanjima vezano za pomoć pri ostvarivanju povlastica, prava te načinom na koji se isti mogu ostvariti.. U 2012.. godini 318 članova uplatilo je članarinu u tajništvu, dok se više od 400 osoba obratilo za razne upite.. Tags:.. o udruzi..

  Original link path: /?q=about
  Open archive
 •  

 • Title: Okruženje | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: Grad Pula.. je najveći grad Istarske županije, te leži na jugozapadnom području istarskog poluotoka.. Administrativni je centar Istre još od rimskog doba.. Grad je poznat, kao i ostatak Istre, po svojoj blagoj klimi, prirodno zaštićenoj luci i netaknutoj prirodi, s dugom tradicijom vinarstva, ribarstva, brodogradnje, turizma i lučkom djelatnošću.. Grad Pula je na nacionalnoj razini rangiran na deveto mjesto po broju stanovnika odnosno na peto mjesto po gustoći stanovništva u Republici Hrvatskoj (prema popisu iz 2001.. godine bilo je 58.. 594 stanovnika, a neslužbene procjene iz 2007.. godine kazuju na brojku od 67.. 803 stanovnika).. U prošlosti Pula postaje prihvatilište radne snage, te i danas najveći udio u strukturi stanovništva čini upravo radno sposobno stanovništvo od 20-49 godina (43,7%).. Nakon toga slijedi stanovništvo staro 60 i više godina (22,5%), što je znatno viši udio od prosjeka Županije (18%) i Republike Hrvatske (17,6%).. Prema Strategiji razvoja grada Pule, na nivou grada Pule nužno je osigurati zadovoljavanje lokalnih potreba stanovništva u oblastima socijalne skrbi i zdravstva, kroz koordinaciju sa svim  ...   razvoj, povećava ekonomsku sigurnost, zadovoljstvo i sreću građana".. Područje socijalne skrbi pretežito je u nadležnosti države i u Republici Hrvatskoj se regulira odredbama Zakonom o socijalnoj skrbi koji predviđa organiziranje financiranja tih potreba na tri razine (državnoj, regionalnoj i lokalnoj) što znači da se određeno težište stavlja u zadatak Grada Pule, kao lokalne samouprave.. Na ovim polazištima je donesen i socijalni program u kojem se osiguravaju sredstva kojima se potiče međusobna suradnja organa lokalne samouprave s gospodarstvom i građanima, kako bi se zajednički usmjerili na smanjenje nejednakosti i ekonomske nesigurnosti na lokalnoj razini, a što znači da te potrebe treba prepoznati i na optimalan način zadovoljiti.. Socijalnim programom Grada Pule su obuhvaćene slijedeće skupine aktivnosti:.. 1.. Pomoć socijalno ugroženim kategorijama građana.. 2.. Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi.. 3.. Čitaonica kluba umirovljenika Pula.. 4.. Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama.. Grad Pula djeluje u pravcu osiguranja socijalne sigurnosti građana, jer je usmjeren na suzbijanje siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti..

  Original link path: /?q=location
  Open archive

 • Title: Organizacijska struktura Udruge | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: Organizacijska struktura Udruge.. Rad Udruge koordiniran je tijelima udruge predviđeni Statutom.. TIJELA UDRUGE:.. SKUPŠTINA→UPRAVNI ODBOR→PREDSJEDNIK→NADZORNI ODBOR.. Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je predstavnici svih članova Udruge izabrani na temelju prijedloga članova Udruge, podružnica, ogranaka, klubova i sekcija.. Skupština ima do 21 član.. Svaki ustrojbeni oblik Udruge i pravna osoba koja je član Udruge ima u Skupštini po jednog predstavnika.. Skupština djeluje i donosi odluke na sjednicama, a one se održavaju najmanje jednom u dvije godine.. Skupština donosi odluke u pravilu javnim izjašnjavanjem.. Upravni odbor upravlja poslovima Udruge.. Predsjednik i dopredsjednik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju, a 3 člana Upravnog odbora Skupština bira iz redova članova Skupštine, na prijedlog predsjednika Udruge.. Upravni odbor djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge, donosi opće akte i odluke iz svoje nadležnosti, prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj osoba  ...   profesionalnoj osnovi ili volonterski.. Predsjednik Udruge biran je i razrješavan Skupštinom, većinom prisutnih članova.. Za svoj rad odgovora Skupštini i Upravnom odboru.. On predstavlja i zastupa Udrugu te brine o izvršavanju odluka i zaključaka Udruge i o provedbi utvrđenih ciljeva.. Odlučuje o svim bitnim pitanjima iz područja djelovanja Udruge i od interesa za članova te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.. Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje, te nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge, prati i kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Udruge te je dužan bez odlaganja obavijestiti predsjednika udruge.. Koordinator stručnih aktivnosti ureda Udruge je tajnica koja je profesionalno zaposlena i samostalna je u svom radu.. Tajnica prisustvuje sjednicama tijela Udruge, pomaže predsjedniku i dopredsjedniku Skupštine u izvršavanju odluka i zadataka donesenih na sjednicama, vodi Matičnu datoteku članova, te obavlja i druge poslove određene općim aktima Udruge..

  Original link path: /?q=organigram
  Open archive

 • Title: Ciljevi 2013.-2016. | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: STRATEŠKI CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:.. U svrhu ostvarivanja misije i vizije, Udruga invalida rada Istre, postavlja si sljedeće ciljeve koje želimo postići u periodu 2013.. – 2016.. unaprjeđenje i širenje socijalnih usluga na području Istarske županije.. osigurati održivost organizacije osnaživanjem ljudskih potencijala u udruzi te jačanje postojećih partnerstva.. organizacijsko osnaživanje.. PROVEDBA I NADZOR.. Provedbu Strateškog plana pratiti ćemo godišnjom analizom ostvarenja operativnih godišnjih planova i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti.. Izvještaje o postignutim rezultatima i aktivnostima objavljivati ćemo u medijima nakon što isti bude prezentiran i usvojen od strane Skupštine udruge.. Tijek provedbe planova pratiti će Upravni i Nadzorni  ...   strateški cilj, a proces praćenja i evaluacije voditi će se kvartalno na sjednicama Upravnog i Nadzornog odbora.. Udruga svoj rad temelji na principima timskog rada, dosljednosti i profesionalnosti koji će se i u kvartalnim evaluacijama obuhvatiti.. Pratiti će se i napredak na upravljačkoj i operativnoj razini, dok će se u procesu provedbe aktivnosti detektirati slabosti i predlagati korektivne mjere.. Završni godišnji izvještaj o provedbi priprema voditeljica programa, a Upravni odbor i Skupština odobravaju.. Izvještaj o provedbi Strateškog plana sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o radu, koji se pismenim putem prezentira svim članovima i medijima, te na našim web stranicama..

  Original link path: /?q=goals
  Open archive

 • Title: Operativni plan 2013. | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: Operativni plan 2013.. OPERATIVNI PLAN ZA 2013.. GODINU.. Sukladno Strateškim ciljevima za period 2013 – 2016, operativnim planom za 2013.. godinu postavljaju se sljedeći specifični ciljevi:.. Informiranje i savjetovanje te pomoć pri realizaciji povlastica invalida rada na području Istarske županije.. Senzibilizacija javnosti o potrebama invalida rada, s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja invalida rada i njihovih obitelji.. Sustavni razvoj mreže pružanja usluga kroz organizacijsko osnaživanje.. Operativni plan prihvaćen je na redovnoj sjednici UO i NO Udruge invalida rada Istre 30.. 01.. 2013.. g..

  Original link path: /?q=plans
  Open archive

 • Title: Zakonske inicijative | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: ZAKONSKE INICIJATIVE.. U suradnji sa HSUIR u kojoj postoji i djeluje služba pravne pomoći, kroz cijelu godinu našim članovima smo kroz besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje koje su obuhvaćale niz raznih područja vezana uz pitanja mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, radnih odnosa, zapošljavanja, socijalne skrbi, stambenih odnosa, imovinsko pravnih pitanja te pitanja u vezi povlastica osoba s invaliditetom.. Sastavni dio pravne pomoći i savjetovanja čini sastavljanje  ...   korist zaštite invalida rada.. Također smo sudjelovali u izradi Nacrta prijedloga Zakona o udrugama, te je u ime svih udruga invalid rada HSUIR u suradnji sa SOIH-om sudjelovao na sastanku sa potpredsjednicom Vlade Rh i ministricom socijalne politike i mladih gđom.. Milankom Opačić s ciljem približavanja stajališta oko izrade Kriterija za dodjelu institucionalnih potpora udrugama osoba s invaliditetom iz Državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću..

  Original link path: /?q=legislative
  Open archive

 • Title: Povlastice | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: Realizacija.. POVLASTICE KOJE SE OSTVARUJU NA TEMELJU STUPNJA TJELESNOG OŠTEĆENJA I ČLANSTVA U UDRUZI INVALIDA RADA ISTRE.. OSLOBOĐENJE PARTICIPACIJE - (100% tjelesno oštećenje ili imovinski cenzus po članu obitelji do 1.. 516,32 kune odnosno samce 1.. 939,39 kuna).. POVLAŠTENA RADIO I TELEIZIJSKA PRETPLATA (amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%).. POVLASTICE U GRADSKOM I LOKALNOM PROMETU (tjelesno oštećenje od najmanje 60% donjih ekstremiteta).. ČLANSKE POGODNOSTI U HAK-u (tjelesno oštećenje od najmanje 40%).. OSLOBOĐENJE CARINE ZA VOZILA PROIZVEDENA IZVAN EUROPSKE UNIJE (100% tjelesno oštećenje ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja organna za kretanje).. OSLOBOĐENJE GODIŠNJE NAKNADE ZA CESTE PRI REGISTRACIJI OSOBNOG AUTOMOBILA (80% ili više, odnosno koja ima za posljedicu nesposobnost  ...   PRISTUPAČNOSTI (80% ili više, odnosno koja ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više).. POVLASTICA ZA PUTOVANJE ŽELJEZNICOM I BRODOM (tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 70%).. POPUST PRI OBRAČUNAVANJU POREZA NA DOHODAK.. OSLOBOĐENJE PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE (70% ili više tjelesnog oštećenja).. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE - korisnici i kriteriji za svaku lokalnu zajednicu specifično određeni.. OSLOBOĐENJE PLAĆANJA JAVNOBILJEŽNIČKE, UPRAVNE I SUDSKE PRISTOJBE.. KORIŠTENJE PRIJEVOZA SPECIJALNO PRILAGOĐENIM VOZILOM.. Savjetovalište i besplatna pravna pomoć (utorkom i četvrtkom od 10,00-13,00 sati na telefon 01/4829-295, a srijedom od 15,00 - 18,00 sati na telefon 01/4812-383).. Opširnije informacije, kriterije i eventualne izmjene i dopune možete osobno svaki radni dan od 9,00-13,00 dobiti u Udruzi..

  Original link path: /?q=povlastice%20za%20invalide
  Open archive

 • Title: Novosti iz Udruge | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: Novosti iz Udruge.. Na ovoj stranici možete pročitati obvijesti o našim najnovijim aktivnostima:.. Godišnji odmor.. Obavještavamo sve članove da godišnji odmor tajnice počinje 20.. 06.. 2014.. - 07.. 07.. , te da u tom periodu neće biti dežurstva u udruzi.. Zahvaljujemo na razumijevanju!.. Read more.. about Godišnji odmor.. DANI OTVORENIH VRATA 5.. - 06.. lipanja 2014.. Udruga invalida rada Istre uključila se u sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 2014, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH.. about DANI OTVORENIH VRATA 5.. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA.. Osobe s invaliditetom sa 100% tjelesnim oštećenjem ili 80% tjelesnim oštećenjem na donje ekstremitete koje prilikom nabave vozila nisu bile oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost OSTVARUJU PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA na cestovna motorna vozila, uz podnošenje pisanog zahtjeva i odgovarajućih dokaza (zahtjev, prometna knjižica, Rješenje o ukupnom postotku tj.. oštećenja).. Za sve ostale informacije stojimo Vam na rasplolaganju.. about OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA.. KNJIŽEVNA VEČER MARIJE DRUŽETA.. Pozivamo Vas na Književnu večer Marije Družeta - člana Udruge koje će se održati u prostorijama Udruge Tomasinijeva u Puli, dana 26.. svibnja u 18,00 sati.. Radujemo se Vašem dolasku!.. about KNJIŽEVNA VEČER MARIJE DRUŽETA.. Održane posjete članovima sa 100% tjelesnog oštećenja.. U suradnji sa studentima sa Sveučilišta Juraj Dobrila iz Pule, jučer smo u parovima 1 student + 1 volonter udruge obilazili članove koji imaju 100% tjelesnog oštećenja.. Akcija je bila i više nego uspješna, a studenti su  ...   akcije je upoznavanje mladih ali i šire javnosti sa problematikom osoba s invaliditetom te općenito sa radom udruge.. Svi ostali koji se žele pridružiti našoj akciji, neka se jave u tajništvo i rado ćemo ih uključiti.. about Udruga invalida rada Istre sudjeluje u manifestaciji HRVATSKA VOLONTIRA!.. SUDJELOVANJE NA MEMORIJALU MARIJE TOPIĆ U ZAGREBU.. Predstavnici Udruge invalida rada Istre - Mariza Dožić, Špiro Dmitrović, Stakić Stevo i Đani Percan sudjelovali su na Memorijalu Marije Topić u Zagrebu pri organizaciji Udruge invalida rada Zagreb.. Na memorijalu bilo je prisutno oko 150 sudionika iz Siska, Duge Rese, Karlovca, Kutine, Krapine, Rijeke, Pule i Zagreba.. Natjecalo se u sljedećim disciplinama: pikado, stolni tenis, nabacivanje krugova (obruča), streljaštvo i plivanje.. Naša udruga može se pohvaliti uspjehom u plivanju - Stevo Stakić osvojio je 2.. mjesto!!.. about SUDJELOVANJE NA MEMORIJALU MARIJE TOPIĆ U ZAGREBU.. UNA CARROZZINA ELETTRICA PER MARIN DONATA DALLA CARITAS DI VIENNA.. Solidarieta e vicendevolezza hanno fatto in modo che giungesse a Pola da Vienna una carrozzina elettrica, donata dalla Caritas austriaca all Associazione invalidi del lavoro, nella cui sede ci si e riuniti ieri per un bel momento di festa.. about UNA CARROZZINA ELETTRICA PER MARIN DONATA DALLA CARITAS DI VIENNA.. Donacija UIRI električnih invalidskih kolica Marinu Giljanoviću.. Dvadesetogodišnji.. Marin Giljanović, paraplegičar, odsad će biti još samostalniji i.. mobilniji.. Naime, od jučer je postao sretni vlasnik elektromotornog.. skutera, zahvaljujući donaciji Udruge invalida rada Istre.. about Donacija UIRI električnih invalidskih kolica Marinu Giljanoviću.. Pages.. next ›.. last »..

  Original link path: /?q=Novosti
  Open archive

 • Title: Aktivnosti | Udruga invalida rada Istre
  Descriptive info: S tim ciljem,organiziramo brojne aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju tih prava.. Kratak pregled aktivnosti možete vidjeti ovdje..

  Original link path: /?q=activities
  Open archive •  


  Archived pages: 64