www.archive-org-2014.com » HR » U » UDRUGA-PREOKRET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Preokret
  Descriptive info: .. Srijeda, 13.. 08.. 2014.. Glavni izbornik.. Naslovnica.. Kontakt.. Akti udruge.. Projekti.. Preokret.. Pretraga.. Akti udruge.. Na temelju članka 11.. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br.. 88/01 ), Osnivačka skupština Udruge za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji "PREOKRET" održana 6.. listopada 2009.. godine u Osijeku, donijela je.. STATUT.. Udruge za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. "PREOKRET".. I.. OSNOVNE ODREDBE.. Članak 1.. Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima i obvezama i stegovnim odgovornostima članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.. Članak 2.. Naziv udruge je: Udruga za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. Skraćeni naziv udruge je:.. UDRUGA PREOKRET.. Sjedište udruge je u Vukovaru, Kolodvorska 4.. Udruga djeluje na području Slavonije i Baranje.. Članak 3.. Udruga za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. (u tekstu koji slijedi: PREOKRET) je udruga registrirana pri uredu za opću upravu.. Udruga je neprofitna pravna osoba, te može imati organizacijske oblike koji nemaju pravni status.. PREOKRET se može učlanjivati i u domaće i međunarodne organizacije i/ili surađivati i koalirati s organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.. Članak 4.. Znak Udruge je preokrenuto slovo P što simbolizira sam naziv udruge.. Članak 5.. Pečat udruge je okruglog oblika promjera 30 mm.. Na unutarnjem obodu piše Udruga za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. U sredini pečata piše „PREOKRET“.. Na memorandum Udruge ide znak udruge, puni naziv udruge i adresa, na lijevoj strani.. Članak 6.. Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge jesu: Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.. PREOKRET može predstavljati i zastupati drugi član PREOKRET-a, odnosno druga osoba po ovlaštenju predsjednika.. Članak 7.. Opći i drugi akti moraju biti usaglašeni sa Statutom PREOKRET-a.. Svaki član PREOKRET-a mora provoditi program i poštivati Statut i odluke Upravnog odbora i drugih nadležnih tijela i dužnosnika PREOKRET-a.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE.. Članak 8.. Cilj Udruge je promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. Specifični ciljevi Udruge su:.. ::: Okupiti mlade s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. ::: Poticati mlade s invaliditetom na aktivno uključivanje u život zajednice.. ::: Pružiti informacije mladima s invaliditetom.. ::: Osigurati pomoći mladima s invaliditetom u svakodnevnom životu.. ::: Surađivati s pojedincima i institucijama.. ::: Podizati kvalitete života i obrazovanja mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. Članak 9.. Djelatnosti Udruge jesu:.. ::: Praćenje broja mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji;.. ::: Pokretanje brzog sustava komunikacije: web, forum, mailing lista, telefon i osobni kontakt;.. ::: Povećavanje prilika zapošljavanja.. ::: Povećavati razinu informiranosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji.. ::: Pokretanje specijaliziranih savjetovališta.. ::: Poticanje mobilnosti mladih s invaliditetom.. ::: Poticanje mlade s invaliditetom na aktivizam.. ::: Razvijanje i provedba projekata i programa iz područja socijalnih usluga za mlade s invaliditetom.. ::: Razvijanje i provedba projekata i programa iz područja zapošljavanje za mlade s invaliditetom.. ::: Razvijanje i provedba projekata i programa iz područja obrazovanja i informatizacije za mlade s invaliditetom.. ::: Razvijanje i provedba projekata i programa iz područja mobilnosti, informiranja i savjetovanja za mlade s invaliditetom.. ::: Organiziranje neformalne edukacije mladih s invaliditetom.. ::: Osiguravanje informatizacijske podrške članovima.. ::: Razvijanje suradnje sa srednjoškolskin institucijama.. ::: Razvijanje suradnje s institucijama visokog školstva.. ::: Razvijanje suradnje s centrima za socijalnu skrb.. ::: Razvijanje suradnje s drugim mjerodavnim institucijama i organizacijama.. ::: Promicanje volonterstva.. ::: Organiziranje i poticanje na korisno provođenje slobodnog vremena mladih s invaliditetom.. Članak 10.. U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti, Udruga surađuje s drugim organizacijama, udrugama, ustanovama, institutima, te tijelima uprave Republike Hrvatske.. Radi ostvarivanja ciljeva Udruga može izdavati glasila periodičnog karaktera, publikacije, te može vršiti promicanje svojih ciljeva u sredstvima javnog priopćavanja.. Članak 11.. Rad Udruge je javan.. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom te:.. pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnijim događajima,.. pisanim izvješćima ili  ...   nadpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi nadpolovičnom većinom nazočnih članova, ako statutom nije određeno drugačije.. Ukoliko u zakazano vrijeme sjednice skupštine nije nazočna potrebna većina sjednica se odgađa.. Članak 26.. Skupština udruge utvrđuje politiku razvitka PREOKRET-a,.. donosi i mijenja Statut PREOKRET-a,.. donosi financijski plan i završni račun Udruge, donosi druge akte i odluke važne za rad PREOKRET-a,.. bira i opoziva Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Blagajnika.. Razmatra i usvaja poslovnik o svom radu, razmatra i usvaja izvješća o radu PREOKRET-a, daje smjernice za rad, odlučuje o žalbama članova protiv odluke Stegovne komisije, odlučuje o prestanku rada PREOKRET-a.. Imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i/ili statutom.. Član se može kandidirati na samo jednu dužnost.. Glasovanje je javno.. Kandidati s najvećim brojem glasova izabrani su u određeno tijelo.. Članak 27.. Predsjednika Skupština bira na mandat od četiri godine.. Članak 28.. Predsjednik zastupa PREOKRET.. Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine, brine o upoznavanju javnosti s radom PREOKRET-a i njezinih tijela, saziva sjednice Skupštine i rukovodi njezinim radom, brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine PREOKRET-a.. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom podnosi izvješće o svom radu Skupštini PREOKRET-a.. Predsjednik PREOKRET-a odgovara moralno i materijalno za svoj rad i rad PREOKRET-a u cjelini.. Članak 29.. Dopredsjednik usko surađuje s Predsjednikom u izvršavanju njegovih zadataka, mijenja Predsjednika u njegovoj odsutnosti, te jednako kao i Predsjednik na godišnjoj skupštini podnosi izviješće o svom radu.. Bira se i imenuje na Skupštini na mandat od četiri godine.. Dopredsjednik vodi brigu o aktivnostima priljeva sredstava za rad Udruge, prati natječaje i obavještava članove.. Članak 30.. Tajnika bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje administrativnih poslova u PREOKRET-u.. Zastupa PREOKRET i vodi registar članova.. Članak 31.. Ostala tijela.. ::: Stegovna komisija:.. članovi.. PREOKRET-a, stegovno odgovaraju za.. povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.. Stegovni postupak provodi Stegovna komisija sastavljena od tri člana koje bira Skupština za svaki pojedini slučaj.. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik ili najmanje 2/3 članova Skupštine.. Predsjednik je dužan u roku od 15 dana nakon podnesenog zahtjeva sazvati izvanrednu sjednicu skupštine na kojoj se bira i imenuje Stegovna komisija.. Članak 32.. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:.. isključenje iz PREOKRET-a - za teže povrede Statuta i iz razloga navedenih u članku 16.. Statuta, odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.. Članak 33.. Protiv odluke Stegovne komisije.. može se,.. u.. roku.. od.. petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.. Skupština je dužna riješiti žalbu na svojoj slijedećoj sjednici računajući od dana dostave žalbe.. Članak 34.. Za rad u pojedinim područjima djelovanja PREOKRET-a, Skupština na prijedlog člana može osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela.. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.. VI.. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE.. Članak 35.. Imovinu PREOKRET-a čine:.. ::: Novčana sredstva.. ::: Pokretna i nepokretna imovina.. Članak 36.. PREOKRET odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.. Dobit koju se ostvari obavljanjem djelatnosti ili od svoje imovine iskoristit će se za obavljanje, unapređivanje i proširivanje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju statutarne smjernice na dobrobit redovitih članova i PREOKRET-a u cjelini.. Članak 37.. PREOKRET stječe imovinu:.. ::: Od članarine.. ::: Donacija.. ::: Dobrovoljnih priloga i darova.. ::: Dotacija iz proračuna i drugih izvora u skladu sa zakonom.. ::: Izdavačke djelatnosti.. ::: Prodaje propagandnog materijala.. ::: Organizacije manifestacija.. ::: Proračune jedinica lokalne samouprave i uprave.. ::: Prihodima od ostalih izvora financiranja (prihodi od igara na sreću).. ::: Prihodima od imovine i imovinskih prava.. Članak 38.. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik podnosi skupštini na razmatranje i prihvaćanje.. VII.. PRESTANAK RADA UDRUGE.. Članak 39.. PREOKRET prestaje s radom u slučajevima predviđenima zakonom ili odlukom.. skupštine.. U slučaju prestanka rada PREOKRET-a imovina će pripasti nekoj od srodnih.. udruga prema odluci Skupštine.. Odluku o prestanku rada Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova.. od ukupnog broja članova skupštine PREOKRET-a.. VIII.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 40.. Statut PREOKRET-a donosi Skupština konsenzusom ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.. Ažurirano Četvrtak, 22 Travanj 2010 06:42.. Video.. Ažurirano Četvrtak, 22 Travanj 2010 18:15.. 2010..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Udruga Preokret
  Descriptive info: Udruga Preokret.. Kolodvorska 4.. Vukovar.. Vukovarsko-srijemska.. 32010.. Hrvatska.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, vidljiva je samo ako je uključen Javascript.. Jelena Čorak, predsjednica, 098/198-5896.. Vedran Ostojić, dopredsjednik, 091/514-6733.. Vaše ime:.. Vaša e-mail adresa:.. Naslov Poruke:.. Poruka:.. Pošaljite kopiju ove e-mail poruke na svoju adresu.. Pošalji..

  Original link path: /index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=6
  Open archive

 • Title: Akti udruge
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Akti udruge
  Original link path: /index.php?view=article&id=3:aktiudruge&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Zatvori Prozor.. Pošaljite ovaj Link email-om.. E-Mail za:.. Pošiljatelj:.. Vaš E-Mail:.. Naslov:.. Pošalji.. Odustani..

  Original link path: /index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=dd0403451ae1703bf78db5f7348d7b439c0493ce
  Open archive

 • Title: Video
  Original link path: /index.php?view=article&id=5:video&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c0eacc7aacafceb2ea42fdcf5d44b22426949b93
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 7