www.archive-org-2014.com » HR » U » UDRUGA-BROD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 53 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Udruga «Brod» - Naslovna
  Descriptive info: .. O nama.. Statut.. Vijesti.. Korisni linkovi.. Kontakti.. Naslovna.. Projekti.. Aktualni projekti 2014.. Glavne aktivnosti.. Savjetovalište i sklonište.. Kampanje.. Akcija Milijarda ustaje.. Donatori.. Volonteri.. Kontakt.. Vijesti i događanja.. Preth.. Sljed.. Podrška socijalnom uključivanju.. 09-07-2014 Posjeta:266.. Podrška socijalnom uključivanju na tržište rada/integracija žena koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i žene pripadnice romske manjine.. Opširnije.. Edukacijom do znanja.. 08-07-2014 Posjeta:285.. Studijska posjeta austrijskih organizacijama za žene žrtve rodnog uvjetovanog nasilja.. Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!.. 15-02-2014 Posjeta:432.. U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!” kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za  ...   Milijarda ustaje i u Slavonskom Brodu.. 09-02-2014 Posjeta:363.. I ove godine Slavonski Brod ustaje plesom i balonima protiv nasilja, a u tijeku su i poslijednje pripreme za akciju Milijarda ustaje kojoj će u našem Gradu na Valentinovo doprinos dati i Udruga Brod– grupa za ženska ljudska prava.. Udruga Brod provodi projekt pomoći pri zapošljavanju žena žrtava nasilja.. 25-09-2013 Posjeta:507.. Udruga Brod početkom listopada počet će s provođenjem prvog dijela projekta „Podrška socijalnom uključivanju na tržište rada, integracija žena koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog i žene pripadnice romske manjine“.. Copyright © 2014.. Udruga Brod.. Sva prava zadržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Udruga «Brod» - O nama
  Descriptive info: O udruzi.. Ispis.. E-mail.. Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava (Ženska grupa Brod) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 1998.. g.. s ciljem promocije i zaštite prava žena i djece.. Prepoznatljivost rada naše organizacije vidljiva je u osnaživanju javnog mijenja o diskriminirajućem i neravnopravnom položaju žena, a posebno se ističemo u zalaganju smanjenja nasilja prema ženama i djeci, zakonsko kažnjavanje nasilnika i pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja, koje se ostvaruje kroz sljedeći program:.. * Provodimo žensku savjetodavnu liniju i besplatno pravno savjetovanje.. * Informiramo žene o njihovom pravu da žive slobodno od nasilja.. * Posredujemo između žena (i njihove djece) i različitih lokalnih institucija (centar za socijalnu skrb, policija, pravosuđe).. * Informiramo javnost o položaju žena i djece žrtava nasilja.. * Osnažujemo žene da same preuzmu kontrolu nad vlastitim životom.. * Osiguravamo tajan i siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.. * Zalažemo se protiv zlouporabe i manipulacije ženama i djecom žrtvama nasilja.. * Podižemo javnu svijest o muškom nasilju i njegovoj prevenciji kroz javne kampanje  ...   protiv nasilja nad ženama, idejno rješenje našeg plakata izabrano je među 10 najboljih od 70 ponuđenih prijedloga.. * Sudjelujemo u radu ženske mreže Hrvatske, čiji je cilj umrežavanje, podrška, razmjena iskustava i znanja organizacija koje rade na promoviranju prava žena i djece.. * Radimo i sudjelujemo u ženskoj mreži „PETRA“ protiv trgovanja ženama i djecom u svrhu seksualne eksplatacije.. Organizirale smo mnogobrojne aktivnosti kao što su seminari, radio emisije, press konferencije, ulične akcije, kampanje, štampanje i distribuiranje materijala, koji su ciljano bili usmjereni na ukazivanje na stvarni položaj žena, utjecaj na suzbijanje diskriminacije, ostvarivanje ravnopravnog položaja žena u javnom, političkom i obiteljskom životu.. Sustavno razvijamo suradnju sa ženama iz političkih stranaka, kako bi uzajamnom podrškom, razmjenom iskustava i znanja utjecale na kvalitetniji i ravnopravniji položaj žena s ciljem razvoja pravednog i demokratskog društva.. U 2005.. godini dobitnice smo Županijske nagrade za rad na promociji i zaštiti ženskih prava.. U organizaciji je zaposleno 7 djelatnica:.. • Programska koordinatorica – predsjednica organizacije.. • Pravnica.. • Socijalna pedagoginja.. • Socijalna radnica.. • Psihologinja.. • Ekonomistica.. • Knjigovotkinja..

  Original link path: /o-nama
  Open archive

 • Title: Udruga «Brod» - Statut
  Descriptive info: Statut udruge «Brod».. Na temelju članka 11.. Zakona o udrugama («Narodne novine» 70/97) Osnivačka skupština udruge «Brod» - grupe za ženska ljudska prava Podvinje, održana 29.. 06.. 1998.. , donjela je.. S T A T U T.. Udruge «Brod» - grupe za ženska ljuudska prava.. Članak 1.. Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava (u daljnjem tekstu udruga ) je udruga koja djeluje na ostvarenju ciljeva utvrđenih Programom udruge.. Puni naziv udruge je: Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava.. Udruga djeluje na području republike Hrvatske, surađujući sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.. Sjedište udruge je u Podvinju (Slavonski Brod), Čaplja 11.. Udruga ima pečat koji je okruglog oblika i sadrži puni naziv udruge i sjedište: Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava Podvinje.. Članak 2.. Svrha osnivanja udruge je pružanje podrške i pomoći ženama žrtvama ratnog i ostalih oblika nasilja, i ostvaruje se kroz Program rada udruge:.. - Organiziranje savjetovanja putem telefona i osobno, te u savjetovalištima.. - osnivanje grupa samopomoći za žene žrtve rata i ostalih oblika nasilja.. - organiziranje skrbi i smještaja za žene i njihovu djecu žrtve nasilja.. - organiziranje seminara za unapređenje znanja i vještina članica udruge, kao i članica drugih udruga u zemlji i inozemstvu.. - davanje podrške i informacija ženama žrtvama rata i ostalih olika nasilja, u kontaktu sa socijalnim, zdravstvenim, pravosudnim, odrazovnim i ostalim institucijama.. - podržavanje stvaranja mreža srodnih udruga na područjima koja su bila ugrožena ratom i drugdje gdje se za to ukaže potreba.. - rad na razvijanju antiautoritarne, nenasilne kulture života i civilnog društva.. - informiranje javnosti o položaju žena i djece žrtava nasilja.. - zalaganje protiv zlouporabe i manipulacija ženama i djecom žrtvama nasilja.. - uključivanje u međunarodnu mrežu ženskih udruga i aktivna suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.. - rad na poboljšanju društvenog statusa žena i afirmaciji ženskih prava.. - pračenje i utjecanje na poboljšanje legislative koja se odnosi na položaj žena i njihovih prava.. Članak 3.. Rad udruge je javan, a ostvaruje se izvještavanjem člansta o radu udruge i značajnijim događajima – pisanim izvještajima, na posebnim skupovima, te putem sredstava javnog informiranja.. Članak 4.. Članicom udruge može postati punoljetna žanska osoba koja izjavi i djelovanjem potvrdi sposonost da radi na ostvarenju ciljeva određenih Programom rada udruge.. Članicom udruge može postati i strana državljanka.. Članak 5.. Prava i obaveze članica su:.. - da biraju i budu izabrane.. - da punopravno sudjeluju u radu na ostvarenju djelatnosti udruge.. - da predlažu nove projekte u okviru osnovne djelatnosti udruge.. - da odgovorno izvršavaju preuzete obaveze.. - da djeluju na poboljšanja Programa rada.. - da poštuju Statut i druge akte udruge.. O prijemu članica i prestanku članstva odlučuje Vijeće udruge.. Članak 6.. Članstvo u udruzi prestaje svojevoljno – na temelju pisane izjave ili odlukom Viječa udruge o isključivaju.. Isključena članica može podnjeti žalbu Skupštini udruge u  ...   predsjednice ili jedne od članica Vijeća, a odluku donosi natpolovićnom većinom članica.. Mandat Vijeća traje dvije godine,a iste članice mogu biti birane više puta.. Prava i dužnosti Viječa su:.. - utvrđivanje nacrta Statuta, odnosno nactr Izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata udruge.. - izvršava odluke Skupštine.. - bira predsjednicu Vijeća, koja je i predsjednica udruge.. - predlaže financijski plan i završni račun udruge.. - prati provođenje Programa rada udruge i predlaže Skupštini planove razvoja Programa rada.. - odgovora Skupštini za ostvarenje Programa rada.. - prima izvještaje o radu udruge.. - brine o imovinsko-pravnom i financijskom poslovaju udruge.. - saziva sjednice Skupštine.. - vodi evidenciju članica udruge.. Članice Vijeća mogu biti opozvane od strane Vijeća u slućaju da ne izvršavaju obaveze.. Opozvane članice imaju pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Vijeća.. Odluka Skupštine o tome je konačna.. Članak 11.. Nadzorni odbor udruge bira Skupština na vrijeme od dvije godine, a ćine ga tri ćlanice.. Nadzorni odbor brine o poštivaju zakona i materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju imovinom udruge.. Sva su tijela dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise udruge, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova članica odbora.. O svom nalazu i mišljenju Nadzorni odbor obavještava Skupštinu i organ čiji je rad nadziran.. Članak 12.. Predsjednicu udruge bira Skupština članica na vrijeme od dvije godine.. Predsjenica udruge je po funkciji ujedno i predsjednica Vijeća, a odgovorna je za:.. - zastupanje i predstavljanje udruge.. - odgovora nadležnim organima za financijsko poslovanje udruge.. - potpisuje naloge za isplatu novčanih sredstava udruge.. - rukovodi radom Skupštine.. - podnosi izvještaj o svom radu Vijeću i skupštini udruge.. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predjednice zamjenjuju je druge članice koje za to ovlasti Vijeće.. Članak 13.. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Vijeće mogu osnovati stalne i povremene radne grupe.. Odlukom o osnivanju radnih grupa utvrđuje se njihov sastav, zadaće i vrijeme za koje osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.. Članak 14.. Za obavljanje svojih djelatnosti udruga stječe prihode putem članarine, dobrovoljnih priloga i darovima članica, donacijama, financiranjem iz hrvatskih ili inozemnih fondova, te drugih izvora u skladu sa zakonom.. Udruga «Brod» je neprofitna udruga i sav prihod koji stječe raspoređuje za provođenje djelatnosti udruge, materijalne troškove, troškove plaća i honorara, te za potpomaganje drugih djelatnosti u skladu s Programom rada i Statutom udruge.. Članak 15.. Udruga prestaje djelovati i postojati odlukom Skupštine za koju je potrebna dvotrećinska većina glasova, te u drugom slučajevima predviđenim člankom 28.. Zakona o udrugama («Narodne novine» 70/97.. ).. U slučaju prestanka rada udruga o imovini udruge će se odlučivati sukladno Zakonskim propisima.. Članak 16.. Ovaj Statut stupa na snagu 29.. , danom održavanja Osnivačke skupštine udruge «Brod» - grupe za ženska ljudska prava.. U Podvinju 29.. g.. Predsjednica:.. Gordana Matanović..

  Original link path: /statut
  Open archive
 •  

 • Title: Udruga «Brod» - Vijesti
  Original link path: /vijesti
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Udruga «Brod» - Projekti
  Original link path: /projekti
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Udruga «Brod» - Aktualni projekti 2014.
  Descriptive info: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i pripadnice romske manjine.. - Financiran od.. Nizozemskog Veleposlanstva.. u Zagrebu.. Partnerski projekt: Edukacijom do znanja-suradnjom do promjena.. Nacionalne zaklade za razvoj civilnog drustva.. Partnerski projekt: Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti rodno utemeljenog nasilja..

  Original link path: /projekti/aktualni-projekti-2014
  Open archive

 • Title: Udruga «Brod» - Glavne aktivnosti
  Descriptive info: 1.. USLUGE SKLONIŠTA.. 1.. Smještaj.. Tjelesni i psihički oporavak žena i djece žrtava nasilja.. Prevencija i spriječavanje nastavka nasilja.. Ekonomsko osnaživanje i edukacija žena žrtava nasilja.. Prostor za Sklonište dodijelio je grad Slavonski Brod udruzi Brod na vrijeme od 10 godina, uz istovremeno financiranje obnavljanja i adaptaciju kuće u svrhu skolništa za žene i djecu žrtve obitljeskog nasilja.. Jedini kriteriji za primanje u Sklonište je da su žene žrtve jednog oblika nasilja( psihičko, fizičko, seksualno i ekonomsko).. Sklonište ima kapacitet da primi 25 osoba ( žena i djece).. 2.. Rad sa korisnicima skloništa.. U Skloništu sa ženama radi socijalna radnica, psihologinja, socijalna pedagoginja i voditeljca skloništa.. Osim pružanja podrške, savjetovanja i usmjeravanja, savjetnice u Skloništu posreduju između žena i institucija.. Posredovanje se odnosi na uspostavljanje inicijalnih kontakata s djelatnicima institucija.. Tijekom rada sa ženama, savjetnice zajedno sa ženom procjenjuje napredovanje koje je učinjeno na njenom emocionalnom i psihološkom napretku, prilagodbu na promjenu životnih uvjeta, odnos sa djecom, njen napredak u traženju posla i općenito pripremu za život nakon izlaska iz skloništa.. Osim individualnog savjetovanja i rada na slučaju, savjetnice organiziraju grupni sastanak svih žena jednom tjedno.. Ovi sastanci su jako važni za žene jer im pruža šansu da izraze i prime naklonost i podršku žena koje su prošle isto.. Sastanci su važni za rješavanje dnevne organizacije života u Skloništu i za rješavanje bilo kakvih konflikata između korisnica Skloništa.. Psihološka podrška i terapija.. U Skloništu psihologinja provodi terapiju sa ženama.. Psihološka potpora je jako važna ženama žrtvama nasilja koje je obično trajalo duže vrijeme.. Kada napuste nasilnu okruženje, osim podrške i razumijevanja, potrebna im je profesionalna potpora kako bi prebrodile traumu i vratile snagu da se učinkovito suoče sa problemom.. Naše iskustvo u savjetodavnom radu od kada ga provodimo posljednjih 10 godina, pokazuje da u većini slučajeva, osim tjelesnih ozljeda, žene isto tako pate zbog psihosomatskih poremećaja koji imaju različite nus pojave.. Ti psihosomatski poremećaji rezultat su dugoročnog obiteljskog nasilja.. Većina žena koje su došle po pomoć u Savjetovalište udruge ili nazvale telefonom tijekom zadnjih godina pokazuju znakove psihosomatskih poremećaja dok su neke imale ozbiljne i teške psihosomatske bolesti.. Pravno savjetovanje i zastupanje.. Svaki slučaj nasilja u obitelji zahtjeva pravnu pomoć ženama i djeci.. Žene žrtve obiteljskog nasilja imaju malo spoznaje o svojim pravima.. Strah ih je da se ne mogu razvesti ako se suprug sa tim ne  ...   podršku djeci.. Ta podrška se pruža kroz individualni i grupni rad.. Savjetovanje ima za cilj da djeca prihvate svoje osjećaje i iskustva i da shvate da nisu oni krivi za ponašanje odraslih u njihovom životu.. Zavisno od dobi djeteta, formiraju se edukacijske i kompjuterske grupe.. Osim direktnog rada sa djecom, jedan od zadataka je i rad sa majkom/ma.. Nasilje u obitelji često naruši odnos između majke i njezine djece.. Savjetnica koja radi sa djecom zastupa prava djeteta, objašnjavajući potrebe i osjećaje djeteta, stvaraju se planovi i aktivnosti za poboljšanje odnosa majke i djeteta.. 2.. USLUGE SAVJETOVALIŠTA UDRUGE BROD.. Zaštita žena i djece žrtava nasilja pružanjem pravne pomoći.. Zaštita žena i djece žrtava nasilja pružanjem psiho-socijalne pomoći.. Savjetovalište Udruge Brod pruža pomoć ženama žrtvama nasilja a javljaju nam se žene s lokalnog, reginalnog i nacionalog područja.. Budući da je adresa skloništa tajna i da žene ne mogu direktno doći do skloništa, prvi kontakt s njima uspostavlja se u Savjetovalištu-prostorije udruge Brod.. Savjetodavna pomoć se pruža ženama u prostorijama udruge Brod i drugim ženama kojima nije potreban smještaj ali su im potrebne pravne i psiho-socijalne usluge.. Telefonska linija za savjetovanje.. U Udruzi su osposobljena dva telefonska broja (direktne linije) za savjetovanje žena koje ne mogu doći u Slavonski Brod, nemaju sredstava ili prijevoza.. Naša dosadašnja iskustva pokazuju da nam se obraćaju žene iz cijele Hrvatske a najviše s područja istočne Hrvatske (Slavonska regija) koja obuhvaća tri županije: Brodsko-Posavska, Osječko-Baranjska i Vukavarsko Srijemska.. Savjetovanje putem telefona provodi pravnica , savjetodavka- voditeljica savjetovanja i jedna ili dvije volonterke po potrebi.. Osnivanjem skloništa za žene i djecu besplatno pravno savjetovanje i ženska savjetodavna linija djeluju po ustaljenim principima i kriterijima rada, što znači da svaka usluga i dalje za žene i djecu je i besplata i dostupna.. Ženama koje nazovu telefonsku liniju ili osobno dođu u savjetovalište osiguran je povjerljiv razgovor, razumijevanje i zagarantirana je tajnost njihovih podataka.. 3.. EDUKACIJA.. U radu sa žrtvama obiteljskog nasilja potrebna je konstanta edukacija zaposlenica/savjetodavki koje rade na pružanje direktne pomoći i podrške žrtvama.. S toga smo obavezne osigurati edukacije osobama koje rade na direktnoj pomoći žtvama nasilja u Skloništu i Savjetovalištu.. Takav vid edukacije osiguravamo kroz seminare, edukacije, okrugle stolove, konferencije koje provoditi naša udruga ili naše zaposlenice/savjetodavke prisustvuju takvim aktivnostima koje provode druge udruge u zemlji i inozemstvu s kojima imamo već uspostavljenu suradnju..

  Original link path: /projekti/glavne-aktivnosti
  Open archive

 • Title: Udruga «Brod» - Savjetovalište i sklonište
  Descriptive info: Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.. Opći ciljevi:.. Podizanje kvalitete života žena i djece žrtava nasilja u obitelji.. Smanjivanje rizika različitih oblika nasilja nad ženama i djecom.. Uključivanje u socijalne integracije rizičnih skupina djece i njihovih obitelji.. Širenje mreža usluga namjenjenih obitelji, a posebno ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.. Razvijanje programa u zajednici i rada udruga građana i institucija usmjerenih socijalnom osnaživanju žena i djece žrtava obiteljskog nasilja.. Pružanje sigurnog smještaja ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.. Pružanje besplatne pravne i psiho-socijalne pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji.. Provođenje edukativnih aktivnosti usmjerenih informiranju i educiranju žena i djece žrtava nasilja o njihovim pravima i mogućnostima ostvarivanja i zaštite prava.. Specifični ciljevi:.. Ostvarivanje prava iz područja zdravstvene i socijalne zaštite , te pruženje besplatne pravne pomoći.. Postizanje zadovoljavajuće razine subjektivne  ...   oporavak žena i djece žrtava obiteljskog nasilja.. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja.. Glavne aktivnosti:.. Direktne usluge u Skloništu.. Direktne usluge u Savjetovalištu.. Edukacija.. Suradnja sa lokalnim institucijama koje rade na suzbijanju nasilja.. Sklonište i savjetovalište djeluje na principu autonomnosti, što ženama i djeci žrtvama nasilja osigurava siguran i zaštićen boravak s tajnom adresom.. Korisnici /žene i djeca/ imaju sveobuhvatni program prema europskim standardima za skloništa i savjetovališta.. Implementacijom ovog projekta podižemo kvalitetu života direktne ciljane skupine /žena i djece žrtava nasilja/ putem rada educiranih i kvalificiranih osoba koje direktno rade sa korisnicima skloništa i savjetovališta.. Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja pruža se kroz dva odvojena a usko vezana oblika pomoći, na dvije različite lokacije:.. Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja čija je adresa tajna zbog sigurnosnih razloga.. Savjetovalište u prostorijama Udruge Brod grupe za ženska ljudska prava..

  Original link path: /projekti/savjetovaliste-i-skloniste
  Open archive

 • Title: Udruga «Brod» - Kampanje
  Descriptive info: Akcija One Billion Rising u Slavonskom Brodu..

  Original link path: /kampanje
  Open archive

 • Title: Udruga «Brod» - Akcija "Milijarda ustaje"
  Original link path: /kampanje/akcija-milijarda-ustaje
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Udruga «Brod» - Donatori
  Descriptive info: 2013.. godina.. Ministarstvo socijalne politike i mladih.. Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja".. 190.. 000,00 kn.. Grad Slavonski Brod.. 187.. Županija Brodsko posavska.. 137.. 300,00 kn.. 4.. Heart and Hand Fund.. "Institucionalna potpora".. 16.. 880,00 kn.. 5.. Mediteran Fund for Women.. 29.. 979,00 kn.. 6.. Nizozemska ambasada.. Projekt: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele.. partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja  ...   2012.. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.. 219.. 139.. 709,00 kn.. Global Fund for Women.. 122.. 201,00 kn.. 17.. 168,00 kn.. 2011.. 405,10 kn.. 203.. 933,22 kn.. 155.. 270,00 kn.. AVON.. 50.. 37.. 051,64 kn.. 2010.. 54,83 kn.. 316,27 kn.. 213.. 783,60 kn.. 170.. 794,19 kn.. 364,99 kn.. 2009.. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.. 150.. 173.. 153,00 kn.. 177.. 776,00 kn.. 186.. 273,00 kn.. Banka Hypo Alpe Adria.. Uredska oprema..

  Original link path: /2013-05-16-10-09-40
  Open archive •  


  Archived pages: 53