www.archive-org-2014.com » HR » U » UB-ZURZUK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-11.

 • Title: UB ZURZUK
  Descriptive info: ....

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Udruga branitelja
  Descriptive info: UDRUGA BRANITELJA.. "ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U KRISTU".. Zagreb, Florijana Andrašeca 14.. tel: 0912 ZURZUK.. e-mail: ub.. zurzuk@gmail.. com..

  Original link path: /info.html
  Open archive

 • Title: UB-ZURZUK kontakt
  Descriptive info: ime / name.. prezime / second name.. e-mail.. poruka / message..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive
 •  

 • Title: Croatia Veterans Association
  Descriptive info: CROATIA VETERANS.. "TOGETHER IN WAR, TOGETHER IN CHRIST".. 10000 Zagreb, Florijana Andraseca 14.. tel: +385912987985.. e-mail: cv.. tiwtic@gmail..

  Original link path: /eng.html
  Open archive

 • Title: UB-ZURZUK statut
  Descriptive info: Na temelju Ä lanka 11.. Zakona o udrugama (â ³Narodne novineâ ³ broj 88/01), Redovito- Izborna skupÅ¡tina Udruge branitelja â Zajedno u ratu, zajedno u Kristuâ održana 9.. 3.. 2012.. godine, donijela je.. STATUT UDRUGE BRANITELJA â ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U KRISTUâ.. I.. OSNOVNE ODREDBE Ä lanak 1.. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjediÅ¡tu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o Ä lanstvu i Ä lanarini; pravima i obavezama Ä lanova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, naÄ inu odluÄ ivanja, uvjetima i naÄ inu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti Ä lanova; imovini i raspolaganju s moguÄ om dobiti, naÄ inu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u sluÄ aju prestanka postojanja Udruge.. Ä lanak 2.. Naziv udruge je: Udruga branitelja â Zajedno u ratu, zajedno u Kristuâ SkraÄ eni naziv udruge je: Ub - zurzuK SjediÅ¡te udruge je u Zagrebu, Florijana AndraÅ¡eca 14 Ä lanak 3.. Udruga branitelja â Zajedno u ratu, zajedno u Kristuâ je udruga registrirana pri Uredu za opÄ u upravu Grada Zagreba.. Udruga branitelja â Zajedno u ratu, zajedno u Kristuâ je neprofitna pravna osoba.. Ä lanak 4.. Udruga ima peÄ at i grb.. PeÄ at udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: te fragmentom hrvatskog grba s križem u sredini.. Grb udruge je okruglog oblika.. Obrub je crvene boje s bijelim tekstom koji glasi: Udruga branitelja â Zajedno u ratu, zajedno u Kristuâ.. Sredina grba je crveno-bijela sa slikom Biblije i maÄ a te simbolom križa i ribe.. Ä lanak 5.. Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik.. SkupÅ¡tina može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE Ä lanak 6.. Udruga je osnovana u cilju skrbi za duhovno dobro hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te pružanje pomoÄ i u svrhu otklanjanja posljedica ratnih strahota.. Ä lanak 7.. Djelatnosti udruge su: â ¢ okupljanje hrvatskih branitelja, sudionika Domovinskog rata, â ¢ organiziranje seminara i educiranje Ä lanova Udruge, te svih sudionika Domovinskog rata, â ¢ zaÅ¡tita statusa i promicanje interesa Ä lanova Udruge te svih sudionika Domovinskog rata, â ¢ poticanje organiziranja slobodnog vremena i rekreacijskih aktivnosti Ä lanova Udruge, te svih sudionika Domovinskog rata, â ¢ suradnja s odgovarajuÄ im županijskim i državnim tijelima i ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaÅ¡tite hrvatskih branitelja, â ¢ jaÄ anje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, â ¢ suradnja i povezivanje s meÄ unarodnim organizacijama veterana i ustanova drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, â ¢ izdavanje knjiga i Ä asopisa, iz podruÄ ja svoje djelatnosti â ¢ Ä uvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela hrvatskih branitelja.. Ä lanak 8.. Rad udruge je javan.. Javnost rada Udruge ostvaruje na naÄ ine utvrÄ ene ovim Statutom, poimence: pravodobnim izvjeÅ¡Ä ivanjem Ä lanstva o radu Udruge i znaÄ ajnim dogaÄ ajima, pisanim izvjeÅ¡Ä ima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan naÄ in, javnim priopÄ avanjem.. III.. Ä LANSTVO U UDRUZI Ä lanak 9.. Ä lanom Udruge može postati svaka fiziÄ ka osoba i pravna osoba.. Ä lanstvo može biti temeljno, podupiruÄ e i poÄ asno.. Temeljnii Ä lan mora zadovoljiti dva uvjeta: da je hrvatski branitelj te da je praktiÄ ni vjernik koji aktivno služi u lokalnoj crkvenoj zajednici.. PodupiruÄ i Ä lan je fiziÄ ka osoba koja zadovoljava jedan od uvjeta za temeljno Ä lanstvo te pravna osoba.. PoÄ asnog Ä lana bira SkupÅ¡tina.. Ä lanak 10.. Ä lanom Udruge se postaje upisom u registar Ä lanova koji vodi Tajnik udruge.. Ä lanak 11.. SkupÅ¡tina udruge odreÄ uje godiÅ¡nji iznos Ä lanarine.. Ä lanak 12.. Prava i obveze temeljnih i podupiruÄ ih Ä lanova su: â ¢ plaÄ anje Ä lanarine, â ¢ bavljenje aktivnostima Udruge, â ¢ sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, â ¢ Ä uvanje i podizanje ugleda Udruge, â ¢ Ä uvanje materijalnih dobara i izvrÅ¡enje preuzetih obveza.. Ä lanak 13.. Ä lanstvo u udruzi prestaje: â ¢ dragovoljnim istupom â ¢ neplaÄ anjem Ä lanarine â ¢ iskljuÄ enjem Ä lan se briÅ¡e iz Registra Ä lanova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati Ä lanarinu za tekuÄ u godinu.. Odluku o iskljuÄ enju Ä lana iz Udruge donosi  ...   uje o žalbama Ä lanova na odluke o iskljuÄ enju iz Udruge, â ¢ odluÄ uje o prestanku rada Udruge, â ¢ obavlja i druge poslove odreÄ ene zakonom.. Ä lanak 21.. Za rad u pojedinim podruÄ jima djelovanja Udruge SkupÅ¡tina može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrÄ uje se njihov sastav, zadaÄ a, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.. PREDSJEDNIK Ä lanak 22.. IzvrÅ¡ne funkcije i druge poslove odreÄ ene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.. Predsjednika Udruge bira SkupÅ¡tina Udruge na mandat od 4 godine i može biti biran ponovo.. Ä lanak 23.. Predsjednik: â ¢ zastupa Udrugu, â ¢ saziva SkupÅ¡tinu Udruge, â ¢ rukovodi radom SkupÅ¡tine Udruge, â ¢ utvrÄ uje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, â ¢ brine o izvrÅ¡enju usvojenog programa rada i provedbi odluka SkupÅ¡tine Udruge, â ¢ upravlja imovinom Udruge, â ¢ nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge, â ¢ podnosi izvjeÅ¡Ä e o radu Udruge SkupÅ¡tini Udruge, â ¢ predlaže Tajnika i regionalne voditelje, â ¢ donosi odluku o iskljuÄ enju iz Udruge, â ¢ brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, â ¢ obavlja i druge poslove predviÄ ene Statutom i drugim opÄ im aktima Udruge.. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran SkupÅ¡tini Udruge.. Predsjednik podnosi SkupÅ¡tini Udruge godiÅ¡nje izvjeÅ¡Ä e o svom radu.. U sluÄ aju odsutnosti ili sprijeÄ enosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik.. Regionalni voditelji imenuju se na mandat koji prestaje istekom mandata Predsjednika.. TAJNIK Ä lanak 24.. Tajnika Udruge bira i imenuje SkupÅ¡tina na mandat od 4 godine za obavljanje administrativnih poslova u Udruzi i može biti biran ponovo.. Tajnik: â ¢ zastupa Udrugu, â ¢ vodi registar Ä lanova, â ¢ izdaje Ä lanske iskaznice, â ¢ vodi financijsko poslovanje Udruge.. NADZORNI ODBOR Ä lanak 25.. Ä lanove Nadzornog odbora bira SkupÅ¡tina na mandat od 4 godine i mogu biti birani ponovo.. Djelokrug rada Nadzornog odbora je: â ¢ donoÅ¡enje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, â ¢ praÄ enje primjene Statuta udruge, Zakona o pravima branitelja, Zakona o udrugama i svih ostalih dokumenata i odluka tijela udruge, â ¢ nadziranje materijalnog i financijskog poslovanja udruge.. Ä lanak 26.. Nadzorni odbor za svojeg prvog zasjedanja izabire iz svojih redova predsjednika.. Ä lan Nadzornog odbora ne može biti Ä lanom niti jednog drugog tijela udruge.. Nadzorni odbor ima 3 Ä lana, a odluke donosi veÄ inom glasova.. O svim zamijeÄ enim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah izvijestiti SkupÅ¡tinu u pisanom obliku, predlažuÄ i poduzimanje mjera i postupaka.. Nadzorni odbor podnosi izvjeÅ¡Ä e o svom radu SkupÅ¡tini, najmanje jednom godiÅ¡nje, na redovitom ili izvanrednom zasjedanju skupÅ¡tine.. V.. IMOVINA I NAÄ IN STJECANJA IMOVINE Ä lanak 27.. Imovinu Udruge Ä ine: â ¢ novÄ ana sredstva, â ¢ pokretne stvari, â ¢ nekretnine, â ¢ druga imovinska prava.. Ä lanak 28.. Udruga stjeÄ e imovinu: â ¢ od Ä lanarine, â ¢ od dobrovoljnih priloga i darova, â ¢ od dotacija iz proraÄ una, â ¢ iz drugih izvora u skladu sa zakonom.. Ä lanak 29.. IzvjeÅ¡Ä e o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi SkupÅ¡tini na razmatranje i prihvaÄ anje.. Ä lanak 30.. Za opravdane troÅ¡kove uÄ injene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge Ä lanovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.. O visini naknade i nagrade odluÄ uje SkupÅ¡tina.. Ä lanak 31.. Financijska godina Udruge poÄ ine 1.. sijeÄ nja, a zavrÅ¡ava 31.. prosinca iste godine.. VI.. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE Ä lanak 32.. Udruga prestaje postojati u sluÄ ajevima predviÄ enim zakonom.. U sluÄ aju prestanka postojanja Udruge preostala imovina Ä e pripasti srodnoj udruzi koju odredi SkupÅ¡tina.. U sluÄ aju prestanka postojanja temeljem odluke SkupÅ¡tine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotreÄ inskom veÄ inom glasova od ukupnog broja Ä lanova SkupÅ¡tine Udruge.. VII.. PRIJELAZNE I ZAVRÅ NE ODREDBE Ä lanak 33.. Statut Udruge donosi SkupÅ¡tina veÄ inom glasova ukupnog broja Ä lanova SkupÅ¡tine Udruge nakon provedene rasprave.. Ä lanak 34.. TumaÄ enje odredaba ovog Statuta daje SkupÅ¡tina Udruge.. TumaÄ enje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donoÅ¡enja.. Stupanjem na snagu ovog Statuta, Statut Udruge od 18.. 11.. 2011.. postaje nevažeÄ i.. U Crikvenici, 09.. 03.. godine..

  Original link path: /statut.html
  Open archive

 • Title: BDS
  Descriptive info: Ä INJENICA:.. Od osamostaljenja Hrvatske do danas umrlo je viÅ¡e od 20 tisuÄ a hrvatskih branitelja, a stopa smrtnosti zadnjih nekoliko godina alarmantna je.. Naime, samo u razdoblju od 2005.. do 2011.. preminulo je 12.. 000 hrvatskih branitelja Å¡to predstavlja porast smrtnosti za enormnih 160 posto.. Usporedbe radi, tijekom 2005.. umrlo je 884 branitelja, a proÅ¡le godine njih 2354, a u tim brojkama kriju se i sluÄ ajevi suicida.. InaÄ e, te brojke se odnose samo na  ...   pokopa.. Ima i obitelji koje ne traže nikakvu naknadu Å¡to znaÄ i da je ukupna brojka i veÄ a.. NajveÄ i broj branitelja preminuo je s dijagnozom raznih karcinoma, te od posljedica srÄ anog i moždanog udara.. POTREBA:.. ProvoÄ enje duhovne obnove, koja je sveobuhvatna, stalna i svakome dostupna.. Kako je Ä ovjek kompleksno biÄ e (duh, duÅ¡a i tijelo), tako i duhovna obnova mora imati doticaj s tijelom i osjeÄ ajima tj.. Ä ovjekom u cjelini..

  Original link path: /bds.html
  Open archive

 • Title: UB-ZURZUK ustroj
  Descriptive info: Ustroj:.. Predsjednik Udruge: Dražen Hrženjak.. Tajnik Udruge: Mislav IliÄ.. Povjerenik za duÅ¡obrižniÅ¡tvo: Vlado Hoblaj.. Povjerenik za sjevernu Hrvatsku: Darko Trojko.. Nadzorni odbor: Mladen JovanoviÄ , Mladen DominiÄ , Ivan StražiÄ iÄ.. Partneri:.. Kristove crkve u Hrvatskoj.. Produkcija plus d.. o.. Croadria d.. Duda-speed d.. Obrt-Oblikovanje..

  Original link path: /ustroj.html
  Open archive

 • Title: Croatia Veterans - about us
  Descriptive info: Under construction..

  Original link path: /eng1.html
  Open archive •  


  Archived pages: 8