www.archive-org-2014.com » HR » V » VEDRIS-PARTNERS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 61 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Odvjetničko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: .. Law Firm Vedriš Partners.. Anwaltsgesellschaft Vedriš Partner.. HRV.. ENG.. DE.. Ozaljska 136, 10000 Zagreb.. tel:.. +385 1 3689 366.. +385 1 3636 335.. fax:.. +385 1 3631 658.. info@vedris-partners.. hr.. Članovi / member of..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: HRV.. ENG.. O nama.. Društvo čine 2 partnera, Vlatka Vedriš i Ivana Markovinovi Žunko uz koje još radi i 2 pravnika kojima podršku pruža 2 dodatna člana tima, uključuju i prevoditelje i administraciju.. Društvo je član Hrvatsko-austrijske trgovinske komore, Njemačko hrvatske industrijske i trgovinske komore, Me unarodne odvjetničke komore, Američke trgovinske komore u Hrvatskoj te sudjeluje u radu niza me unarodnih mreža odvjetničkih društava.. Društvo je  ...   svakodnevnom radu primjenjujemo vrijednosti i načela profesionalnosti, etike i izvrsnosti.. Predani smo timskom radu, kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i obrazovanju naših zaposlenika te unaprje enju naših ljudskih resursa.. S inovativnoš u pristupamo našemu radu i novim izazovima pristupamo s entuzijazmom.. O društvu.. Područje ekspertize.. Izazovi današnjice.. Kako do nas.. Naš tim.. Partneri.. Odvjetnici.. Odvjetnicki vježbenici.. Prevoditelji.. Administracija.. Uvjeti korištenja.. Kontakti društva.. Informacije o društvu.. 2009 Vedriš & Partneri..

  Original link path: /onama.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: About us.. The Law Firm is comprised of 2 partners Vlatka Vedriš and Ivana Markovinovi Žunko along with 2 lawyers, all supported by 2 other members of our team including translators and administration.. The Firm is a member of Austrian Croatian Chamber of Commerce, German-Croatian Chamber of Industry and Commerce, International Bar Association and American Chamber of Commerce in Croatia and participates in various international networks of law firms.. The firm is trademark representative listed  ...   the values and principles of professionalism, ethics and excellence in everyday work.. We are dedicated to team work, continual professional development and education of our employees and advancement of our human resources.. We have an innovative approach to our work and enthusiastically face new challenges.. About the Firm.. Area of expertise.. Today`s challenges.. How to reach us.. Our team.. Partners.. Attorneys at Law.. Law Associates.. Translators.. Administrative staff.. General terms of use.. Contacts.. Company profile..

  Original link path: /aboutus.php
  Open archive
 •  

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: Über uns.. Die Anwaltsgesellschaft wird von 2 Partnern gebildet: Vlatka Vedriš und Ivana Markovinovi Žunko, die noch 2 weitere Juristen beschäftigen.. Alle zusammen werden von noch 2 Mitgliedern des Teams unterstützt, das aus Dolmetschern und Verwaltungsangestellten besteht.. Die Gesellschaft ist Mitglied der Kroatisch-Österreischen Handelskammer, der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer, der Internationalen Anwaltskammer und der Amerikanischen Handelskammer in Kroatien und ist zudem an einer Reihe internationaler Netze von Anwaltsgesellschaften beteiligt.. Die Gesellschaft  ...   der Erledigung unserer Aufgaben verfolgen wir stets die Werte und Prinzipien der Professionalität, Ethik und sind um Spitzenleistungen bemüht.. Wir streben nach Teamarbeit, ständige berufliche Weiterbildung und Ausbildung unserer Mitarbeiter sowie nach einer Förderung unseres Personals.. Unsere Aufgaben lösen wir innovativ und kommen neuen Herausforderungen mit Begeisterung entgegen.. Über die Gesellschaft.. Fachgebiete.. Wie Sie uns finden.. Herausforderungen.. Unser Team.. Partner.. Rechtsanwälte.. Anwaltsreferendare.. Übersetzerinnen.. Verwaltungspersonal.. Allgemeine Nutzungsbedingungen.. Kontakte.. Info über die Gesellschaft..

  Original link path: /uberuns.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: O društvu.. Odvjetničko društvo Vedriš Partneri osnovano je 1997.. godine te je upisano u Imenik odvjetničkih društava pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori.. Društvo je upisano u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, pod MBS 080148896.. Sjedište društva je u Zagrebu, Ozaljska 136..

  Original link path: /odrustvu.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: Područje ekspertize.. Arbitraža.. Gra anski, prekršajni i upravni postupak.. Me unarodno privatno pravo.. Nasljedno pravo.. Nekretnine i zemljišnoknjižno pravo.. Obiteljsko pravo.. Ovršno pravo.. Pravo vlasništva.. Prava potrošača.. Pravo intelektualnog vlasništva.. Pravo društava.. Prekršajno pravo.. Radno pravo.. Statusno trgovačko pravo.. Spajanje i preuzimanje.. Strane i doma e organizacije civilnog društva i me unarodne organizacije.. Trgovačko pravo.. Ugovorno pravo.. Upravno pravo.. Zaštita tržišnog natjecanja..

  Original link path: /podrucje-ekspertize.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: IZAZOVI DANAŠNJICE.. Odvjetničko društvo predstavlja detaljni popis pravnih usluga koje pruža u današnjem visoko tehnološki razvijenom i dinamičnom poslovnom okruženju.. USLUGE ODRŽAVANJA STATUSNE DOKUMENTACIJE.. Odvjetničko društvo pruža pravne savjete i pomo glede ustrojavanja i održavanja dokumentacije statusnih pitanja trgovačkih društava, uključuju i osnivanje, sve statusne promjene, stečaj i likvidaciju.. Inicijalna provjera stanja.. Inicijalna provjera statusnog stanja trgovačkog društva provodi se uvidom u postoje u dokumentaciju društva.. U takvom postupku provjere Odvjetničko društvo evidentira mogu e rizike i eventualnu neuskla enost s zakonskim propisima i internom dokumentacijom društva.. Odvjetničko društvo ima višegodišnje iskustvo u pružanju navedenih usluga posebice me unarodnim korporacijama, te u tom smislu sura uje i sa stranim odvjetničkim uredima i društvima, kao i me unarodnim revizorskim društvima i društvima koji pružaju ostale financijske usluge.. Pravne usluge Odvjetničkog društva odnose se na rješavanje svih uobičajenih pitanja s kojima se u svakodnevnom poslovanju susre e svako trgovačko društvo, kao primjerice:.. - održavanje statusne dokumentacije društva;.. - kontrola urednosti predaje svih obveznih financijskih prijava nadležnim tijelima;.. - sastav izviješ a glede statusnog stanja društva;.. - sastav te održavanje Knjige poslovnih udjela te Knjige odluka članova društva;.. - omogu avanje pristupa i uvida ovlaštenim osobama u statusnu dokumentaciju društva;.. - savjetovanje glede čuvanja i pohrane dokumentacije.. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA.. Odvjetničko društvo savjetuje stranke u pitanjima zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj kao i glede prijenosa osobnih podataka izvan zemlje.. Odvjetničko društvo trenutačno je uključeno u više globalnih projekata u svezi s prijenosom i obradom osobnih podataka, te su se dosad pružene pravne usluge odnosile posebice na sljede a pitanja:.. - prikupljanje osobnih podataka;.. - obrada osobnih podataka;.. - pravna pomo glede sklapanja Ugovora o prijenosu osobnih podataka kao i Standardnih ugovornih klauzula sukladno Odluci Europske komisije glede prijenosa osobnih podataka (2004/915/EC);.. - povjeravanje poslova obrade osobnih podataka;.. - prijenos podataka izvan Republike Hrvatske;.. - sastav obrasca suglasnosti za prikupljanje osobnih podatka;.. - dostavljanje Ugovora o prijenosu osobnih podatka Agenciji za zaštitu osobnih podatka radi davanja mišljenja o postojanju adekvatne razine zaštite;.. - registracija zbirki osobnih podatka;.. - migracije servera koji sadrže osobne podatke;.. - prijenos podatka izvan granica safe harbor ;.. - pretraga  ...   glede pitanja žigova i industrijskog obličja.. Naš odvjetnički tim usko sura uje sa strankama kako bi razvile i unaprijedile svoje intelektualno vlasništvo.. Odvjetničko društvo zastupa pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, te razvija intenzivnu suradnju sa stranim Patentnim zastupnicima glede registracije Europskih žigova, te suradnju sa stranim zastupnicima za patente i žigove u Europi i šire.. Odvjetničko društvo tako er savjetuje stranke glede svih pitanja autorskog prava.. Odvjetničko društvo pruža pravne usluge u sljede im predmetima:.. - pretraga baze podatka i sličnosti;.. - prijava / registracija žiga;.. - prijava prava prvenstva;.. - postupci povodom prigovora;.. - upisi promjena;.. - prijenos prava;.. - licenca;.. - produljenje važenja registracije žiga;.. - opoziv žiga;.. - utvr enje žiga ništavim;.. - me unarodna registracija žiga pred WIPO;.. - zaštita autorskog prava te ugovori glede prijenosa autorskih prava;.. - zastupanje pred sudom glede zaštite odnosno povrede prava na žig - utvr ivanje postojanja povrede žiga, zabrana izvršene ili namjeravane povrede žiga, naknade štete, privremene mjere i sl.. INTERNET I DOMENE.. Odvjetničko društvo savjetuje stranke glede pružanja audio i/ili audio vizualnih usluga, kao i usluga elektroničkih publikacija (web stranice), posebice onih koji se odnose na pitanja ograničenja slobode emitiranje i prijenosa.. Odvjetničko društvo se u pružanju svojih usluga bavilo pitanjima internet trgovine (e-commerce) te je zastupalo u arbitražnim postupcima pred Povjerenstvom za HR domenu CARNeta glede prava korištenja i oduzimanja domene.. STATUSNA I POSLOVNA PITANJA U NOVOM OKRUŽENJU.. U dugogodišnjoj uskoj suradnji s doma im i inozemnim društvima, Odvjetničko društvo steklo je dragocjeno iskustvo te duboko razumijevanje poslovnih procesa, a što omogu uje primjenu najučinkovitijih strategija u cilju očuvanja i širenja poslovanja naših stranka u izazovnom okruženju.. Naše stranke predstavljaju početni mali poduzetnici kao i me unarodne korporacije te Odvjetničko društvo pruža svoje usluge u svim stadijima poslovanja, počevši od osnivanja do gašenja društava, uključuju i sve vrste poslovnih transakcija, spajanja, stjecanja imovine, interna preustrojavanja, statusne promjene, kao i sve poslove koji proizlaze iz uobičajenog poslovanja.. Uzimaju i u obzir dinamično poslovno okruženje, Odvjetničko društvo se konstantno prilago ava i nastoji poboljšati pružanje svojih usluga strankama iz poslovnog sektora kako bi se odgovaraju e odgovorilo zahtjevima modernog poslovanja..

  Original link path: /izazovi%20danasnjice.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: Kako do nas.. Ured Odvjetničkog društva Vedriš Partneri smješten je u širem centru grada Zagreba, u njegovom zapadnom dijelu u gradskoj četvrti Trešnjevka na adresi Ozaljska 136.. Do ureda Odvjetničkog društva mogu e je do i osobnim automobilom (raspoloživa parking mjesta) kao i javnim gradskim prijevozom (tramvaj ili autobus).. View Larger Map..

  Original link path: /kako-do-nas.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: Naš tim..

  Original link path: /nas-tim.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: Vlatka Vedriš, odvjetnica.. Ivana Markovinovi Žunko, odvjetnica..

  Original link path: /partneri.php
  Open archive

 • Title: Odvjetnicko društvo Vedriš & partneri
  Descriptive info: Silvija Marasovi Bajuk, odvjetnica.. Jelena Arsi , odvjetnica..

  Original link path: /odvjetnici.php
  Open archive •  


  Archived pages: 61