www.archive-org-2014.com » HR » V » VALPOVO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 315 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Naslovna
  Descriptive info: .. Naslovna.. Gradska uprava.. Gradonačelnik.. Zamjenici gradonačelnika.. Upravni odjeli i službe.. Gradsko vijeće.. O gradu.. Povijest grada.. Dvorac.. Crkva.. Spomenici.. Kalendar događanja 2013.. Gradovi prijatelji.. Turizam u gradu.. Dokumenti.. Gradske tvrtke i ustanove.. Komunalna i trgovačka društva.. Gradske ustanove.. Kultura i manifestacije.. Pretraži.. Ispis.. E-mail.. Detalji.. Napisao/la Walpo.. Kreirano: 24 Siječanj 2014.. Tweet.. Knjiga Dinka Župana.. Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo promocijom prve knjige doktora znanosti Dinka Župana: Mentalni korzet –Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918) započinje ovogodišnju Programsku djelatnost.. Opširnije:Knjiga Dinka Župana.. Kreirano: 21 Siječanj 2014.. Noć muzeja u Muzeju Valpovštine.. Ulaz za posjetitelje slobodan 18:00 - 01:00.. Stalne izložbe Muzeja Valpovštine: „Ostavština plemićke obitelji Prandau- Normann“.. „Geološka zbirka  ...   nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2014.. godini.. Opširnije:JAVNI POZIV 17.. 01.. 2013.. POZIV.. za iskaz interesa za uključivanje u projekt pod nazivom.. „Poduzetnički inkubator i akcelerator za gospodarski razvoj Grada Valpova“.. Svrha ovog poziva je utvrditi interes i potrebu poduzetnika i gospodarstvenika za poslovanjem u poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru, promovirati poduzetnički i gospodarski potencijal, te ulagati u razvoj gospodarstva.. Opširnije:POZIV ZA ISKAZ INTERESA - PODUZETNIČKI INKUBATOR 1.. Poziv za prijave na seminar.. Završila "Zima u tehnici 2014.. ".. Stranica 1 od 10.. 1.. 2.. 3.. 4.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Početna.. Više vijesti.. Valpovo INFO.. Glasnici.. SL.. GLASNIK BR.. -2013.. 5.. arhiva.. Broj posjeta.. Povratak na vrh.. Grad Valpovo 2014..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gradska uprava
  Descriptive info: Sjedište: Valpovo, Matije Gupca 32.. Broj telefona: 031/656-200.. Broj faksa: 031/651-408.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. OIB: 84382730327.. Broj žiro-računa: IBAN: HR6623400091847100007.. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.. Dnevni odmor: od 10.. 30 do 11 sati.. Prethodno..

  Original link path: /index.php/about
  Open archive

 • Title: Gradonačelnik
  Descriptive info: Detalji.. Napisao/la Super User.. Kategorija:.. Opće informacije.. Objavljeno: 20 Listopad 2013.. Kreirano: 20 Listopad 2013.. Hitovi: 512.. Gradonačelnik:.. LEON ŽULJ.. Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.. Gradonačelnik obavlja slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Grada:.. - priprema prijedloge općih akata,.. - izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,.. - ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest (15) dana otkloni uočene nedostatke.. Ako predstavničko tijelo to ne učini dužan je u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog  ...   prihodima i rashodima, odnosno naredbodavac je za izvršenje gradskog proračuna,.. - odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.. 000.. 000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,.. - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Gradskog vijeća.. Podaci o gradonačelniku:.. -.. Leon Žulj.. , dipl.. oec,.. - Broj telefona: 031/656-201; fax.. 031/651-408,.. - E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Slijedeće..

  Original link path: /index.php/about/podmeni
  Open archive
 •  

 • Title: Zamjenici gradonačelnika
  Descriptive info: Hitovi: 329.. ZAMJENICI GRADONAČELNIKA:.. PAVICA MAJDENIĆ.. ,.. DUBRAVKO KUČINAC.. U jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.. 000 stanovnika gradonačelnik.. ima dva (2) zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku, kao i gradonačelnik.. Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti  ...   Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika.. Podaci o zamjenicima gradonačelnika:.. Pavica Majdenić, tel.. 031/656-201; mob.. 098/346-162; fax.. Dubravko Kučinac, tel.. 031/656-201; 031/651-408..

  Original link path: /index.php/about/zamjenici-gradonacelnika
  Open archive

 • Title: Upravni odjeli i službe
  Descriptive info: Hitovi: 519.. UPRAVNA TIJELA GRADA.. U okviru Grada djeluju sljedeća upravna tijela:.. URED GRADONAČELNIKA.. Tajnik grada: Zvonko Barišić, dipl.. iur.. TELEFON: 656-214; 656 – 200; 098/909-5703 FAX: 651 - 408 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Djelatnost ureda gradonačelnika:.. Ured gradonačelnika je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke poslove neposredno vezane uz rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika.. U okviru svog djelokruga Ured gradonačelnika obavlja osobito sljedeće poslove:.. - poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanje i organiziranjem sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te njihovih radnih tijela,.. - poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća i njihovim klubovima, te članovima Gradskog poglavarstva,.. - poslove objavljivanja donesenih akata gradskih tijela, te drugih publikacija,.. - poslove u svezi suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te međunarodne suradnje i protokola,.. - poslove u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Grada,.. - poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, te druge stručne poslove proizišli iz djelokruga rada gradskih tijela, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.. Uredom gradonačelnika rukovodi tajnik Grada, koji u rukovođenju ima položaj pročelnika upravnog tijela.. Službenici i namještenici u uredu gradonačelnika:.. Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu,.. Olgica Vuković, administrativna tajnica,.. Tonka Bartulović-Franković, referent-zapisničar,.. Dragan Burić, referent za djelovodnik i arhivu,.. Vlado Cvenić, vozač,.. Šimo Alšić, telefonist-dostavljač,.. Goran Vuković, tehničar za održavanje tiskarskih uređaja, grijanja i ostale tehničke opreme,.. Branka Prančević, namještenik u buffetu,.. Zdenka Martinčević, čistaćica,.. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI.. Pročelnik: Đuro Glavaš, dipl.. TELEFON: 656 – 206; 656-200; 098/909-5743 FAX: 651 – 408.. Djelatnost odjela:.. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za pripremu i ostvarivanje programa razvitka Grada, djelatnost prostornog uređenja, gospodarske djelatnosti, odnosno djelatnosti u području poljoprivrede i šumarstva, djelatnosti školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, zdravstvene i socijalne skrbi iz nadležnosti Grada.. U okviru svog djelokruga Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti obavlja osobito sljedeće poslove:.. - poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada,.. - poslove organiziranja i koordiniranja priprema i izrade prijedloga prostornih planova, programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i drugih planskih i programskih dokumenata u području prostornog uređenja,.. - poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja,.. - druge poslove od značenja za  ...   osobito sljedeće poslove:.. - poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka.. mreže objekata komunalne infrastrukture na području Grada,.. - poslove prikupljanja i usmjeravanja sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa,.. - poslove vezane uz održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,.. - poslove vezane uz održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada,.. - poslove vezane uz investicijsko održavanje poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada.. - poslove vezane uz prikupljanje potrebite dokumentacije za obavljanje investicijskih.. zahvata od građevinske do uporabne dozvole,.. - poslove vezane uz komunalno redarstvo,.. - druge stručne poslove proizišle iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalne i.. stambene djelatnosti, kada ti poslovi nisu povjereni drugoj službi ili upravnom tijelu.. Službenici i namještenici u upravnom odjelu za komunalne i stambene djelatnosti:.. Mirko Martinčević, samostalni upravni referent za komunalno održavanje i nadzor,.. Spomenka Petersdorfer, samostalni upravni referent za komunalne i stambene poslove,.. Roberta Lukačević, referent za komunalna sredstva,.. Goran Brkić, komunalni redar,.. Dario Vuksanić, komunalni redar.. STRUČNA SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN.. Pročelnik: v.. d.. Dalibor Bošnjaković, dipl.. oec.. TELEFON: 656 – 202; 656-200; MOB: 099/251-3551; FAX: 651 – 408.. Djelatnost službe:.. Služba za financije i proračun je stručna služba koja obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz proračun Grada i njegovo financiranje.. U okviru svog djelokruga Služba za financije i proračun obavlja osobito sljedeće poslove:.. - poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje.. javnih potreba, te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala po pitanjima.. vezanim uz javne financije,.. - poslove priprema nacrta Proračuna Grada i pratećih financijskih dokumenata.. izvršavanja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda, te.. izrade periodičnih izvješća i godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju proračuna.. Grada,.. - poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i.. njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Grada,.. - poslove naplate sredstava od prodaje stanova prema propisima o prodaji društvenih.. stanova,.. - poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba.. u suvlasništvu i vlasništvu Grada, te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i.. nacrta akata,.. - poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada.. te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.. Službenici i namještenici u službi za financije i proračun:.. Branka Katalenić, referent-glavni knjigovođa,.. Bojana Rečica, računovodstveni referent za razrez i naplatu gradskih poreza i evidenciju komunalno-stambenih sredstava,.. Spomenka Stanić, referent za evidenciju imovine i obračun plaća,.. Silvija Budimir, referent-blagajnik,.. Maja Štargl, viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun..

  Original link path: /index.php/about/gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe
  Open archive

 • Title: Gradsko vijeće
  Descriptive info: Hitovi: 630.. ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA ZA.. MANDATNO RAZDOBLJE 2013.. – 2017.. DEJAN PISAČIĆ, Ladimirevci, Đuke Maričića Munje 42, predsjednik Gradskog vijeća Grada Valpova HDZ.. VITOMIR MATOKOVIĆ, Marjančaci, M.. Gupca 36, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Valpova HDZ.. JOZO BOGDANOVIĆ Nard, Valpovačka 36 HSU.. ZDRAVKO ĆORIĆ Valpovo, N.. Tesle 37 HSS.. GORAN IVANOVIĆ Ladimirevci, M.. Gupca 19 HDZ.. TOMISLAV IVIĆ Valpovo, D.. Cesarića 65 HDZ.. IVA JUKIĆ Valpovo, A.. Šenoe 55A HDZ.. MATIJA KARŠA Valpovo, Vij.. 107.. brigade HV „R“ 3 SDP.. BRANKO MARKOTA Valpovo, I.. L.. Ribara 6 HDZ.. STANISLAV MILOŠEVIĆ Valpovo, Zrinsko-Frankopanska 65 HDSSB.. 11.. ROBERT PEJAK Valpovo, Bana J.. Jelačića 1A HDSSB.. 12.. ZORAN PEPIĆ Šag, Braće Radića 12 HDZ.. 13.. JOZO PIŠKORJANAC Harkanovci,  ...   predstavničko je tijelo građana grada Valpova.. Gradsko vijeće ima 19 članova.. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.. Funkcija gradskog vijećnika je izborna i obnaša se počasno.. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.. Gradsko vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, kao jedinice lokalne samouprave, obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada.. Način rada Gradskog vijeća, te prava i obveze vijećnika uređeni su Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Valpova.. (Adresa: Gradsko vijeće, Matije Gupca 32, Valpovo).. Poslovnik o radu gradskog vijeća grada Valpova - 2013.. Stalna radna tijela gradskog vijeća, odbori, članovi i komisije..

  Original link path: /index.php/vijesti
  Open archive

 • Title: O gradu
  Descriptive info: Zemljopis.. Kroz Valpovo protječe rijeka Karašica koja izvire kod Našica, a ulijeva se u Dravu kod Josipovca.. Zapadno nedaleko Valpova protječe rijeka Vučica, a s sjeveroistočno rijeka Drava.. Rijeka Karašica i most Malta45° 39' 38.. 99" sjeverne zemljopisne širine (paralele).. 18° 25' 7.. 00" istočne zemljopisne dužine (meridijani).. 91 metar nadmorske visine.. Karta Valpova sa prigradskim naseljima.. Karta grada.. Povijest.. Smatra se da je negdje oko današnjeg Valpova u antičko vrijeme bilo rismko naselje Iovalium.. Prvi poznati pisani spomen Valpova potječe iz 1332.. godine, a valpovačku tvrđavu pod imenom "castrum i oppidum Walpo" povijesne listine prvi put spominju 1438.. godine.. Danas su sačuvani dijelovi te srednjovjekovne utvrde uklopljeni u kompleks dvorca Prandau-Normann.. Administracija i politika.. Valpovo je administrativno središte grada i njegovih prigradskih naselja, ali i upravno, sudsko, gospodarsko, školsko i kulturno središte šire regije koja  ...   prostor koji se prostire između sjevernih osječkih prigradskih naselja, našičkog kraja, pa sve do miholjačkog kraja i mađarske granice.. Gradonačelnik Grada Valpova je Leon Žulj.. Na području grada Valpova djeluje osam mjesnih odbora i to: Mjesni odbor Valpovo, Mjesni odbor Ladimirevci, Mjesni odbor Nard, Mjesni odbor Šag, Mjesni odbor Marjančaci, Mjesni odbor Ivanovci, Mjesni odbor Zelčin, Mjesni odbor Harkanovci.. Gradska naselja.. Na području grada Valpova nalazi se 8 naselja (stanje 2006), to su: Harkanovci, Ivanovci , Ladimirevci, Marjančaci, Nard, Šag, Valpovo i Zelčin.. Prema popisu stanovnika iz 1991.. godine Grad Valpovo broji 8205 stanovnika (2726 domaćinstava), dok 7 prigradskih naselja broji ukupno 4402 stanovnika (1505 domaćinstava).. Od ukupne površine Grada Valpova od 14,266 ha, poljoprivredno zemljište zauzima 8,676 ha ili 60,8%, šume 3,812ha ili 26,7%, te neplodno zemljište 1,778 ha ili 12,5%.. Virtualna šetnja Valpovom (Google MAPS)..

  Original link path: /index.php/o-gradu
  Open archive

 • Title: Povijest grada
  Descriptive info: Hitovi: 268.. POVIJEST GRADA.. Valpovo i naselja u široj okolici spominju se u povijesnim izvorima istom prvih desetljeća 14.. stoljeća, iako nema sumnje da su neka od njih postojala i ranije.. Od vrlo starih naselja navode se Šag (Saag) i Bistrinci (Bezther), kao i sva ostala mjesta u kojima su u prvom ili drugom desetljeću 14.. stoljeća već postojale župne crkve.. Bliža okolica Valpova pripadala je Baranjskoj, a od Marjančaca, Veliškovaca i Đurđa prema zapadu Križevačkoj županiji.. Ime Valpovo nije staroslavenskog niti hrvatskog porijekla.. Ono, zapravo, govori i svjedoči o vremenu nastanka vlastelinstva, vjerojatno poslije najezde Tatara i dolaska tada mnogih stranaca u srednjovjekovnu Slavoniju i Ugarsku.. Na čelu vlastelinstva nalazio se, očito, doseljenik porijeklom iz austrijskih pokrajina u svojstvu valpota ili valputa, upravitelja ili blagajnika feudalnog vlastelinstva.. Kroz sačuvane pisane dokumente kao feudalni vlasnici Valpova, spominju se Kralj Sigismund, ban Ivan Morović i njegov bratić Stjepan, ban Ladislav Morović, braća Matija i Petar Gereb od Wingartha, ugarski palatin Emerik Pereny, turci, Anton Hilleprandau von Prandau i drugi.. VALPOVO KROZ POVIJEST.. „Najstarija naselja na području današnjeg Valpova sežu sve do mlađeg kamenog doba, gdje je živjelo neolitsko stanovništvo.. Kasnije, vladavinom Rima na ovim našim područjima od 1.. do 5.. stoljeća poslije Krista, na cesti koja je vodila uz desnu obalu Drave od Poetovije do Murse i dalje prema Naisusu i Serdici nalazimo rimsku vojničku postaju „Iovallium“ na mjestu današnjeg Valpova, a za koju znamo iz 2.. stoljeća nove ere.. Najstarije pisane spomenike o Valpovu susrećemo u prvoj polovini 14.. stoljeća, točnije 1332.. godine kada je sačinjen popis župa prigodom ubiranja Papine desetine, gdje se spominje crkveno ili staro Valpovo.. Prvi poznati vlasnik feudalnog posjeda Valpo (Walpo) bio je mađarski velikaš Ivan Suljagić (Solyagy) 1397.. Krajem 14.. stoljeća valpovački je posjed pripao velikašu Dragoviću, ali mu ga kralj Sigismund, zbog nevjerstva, 1404.. godine oduzima i daruje ga knezu Ivanu Moroviću, banu Mačve, ali se tada tu ne spominje niti „kaštel niti tvrđa“.. Valpovo-grad se prvi puta spominje kao posjed Morovića 1438.. Ivan Morović je oko 1410.. godine podigao blizu ušća Vučice u Karašicu jaku tvrđu da bude središtem valpovačkog vlastelinstva, koja se održala sve do danas, a još postoji visoka glavna kula, koja u narodu nosi  ...   Hilleprandu od Prandaua.. Posjed je darovan 31.. prosinca 1721.. Barunska porodica Hilleprand de Prandau vladala je Valpovačkim posjedom sve do 1885.. godine, kada umire posljednji iz loze, barun Gustav, a posjed prelazi u vlasništvo grofovske obitelji Normann, koji vladaju valpovačkim vlastelinstvom do 1944.. godine, odnosno do završetka II Svjetskog rata.. Poslije II Svjetskog rata samo mjesto Valpovo postaje općinsko, upravno, sudsko i gospodarsko središte, na čijem području je živjelo nešto više od 32.. 000 stanovnika.. Godine 1990.. poslije prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, pobjedom HDZ-a dolazi do burnih događanja, osamostaljenja, odnosno stjecanja nezavisnosti Republike Hrvatske, Domovinskog rata, te novog administrativnog ustrojstva države, gdje se na području dotadašnje općine Valpovo ustrojavaju 4 nove jedinice lokalne samouprave: Grad Valpovo i općine Belišće, Bizovac i Petrijevci.. Današnji Grad Valpovo obuhvaća naselja: Valpovo, Ladimirevce, Šag, Nard, Marjančace, Ivanovce, Zelčin i Harkanovce i broji oko 12.. 5000 stanovnika.. Ustrojstvom lokalne samouprave u neovisnoj Hrvatskoj počeo je ubrzani komunalni razvoj svih naselja koja obuhvaća grad Valpovo, a mnogo pažnje se posvećuje i zaštiti i održanju okoliša.. U Valpovu je smješten i jedan od najljepših parkova Slavonije i baranje, čiji je osnivač bio barun Josip Prandau, a arhitektura ovog parka pripada tipu engleskih pejzažnih parkova.. Dendrološkom analizom, prema podacima iz 1977.. godine, u parku su bile zasađene 23 vrste crnogorice i 110 vrsta bjelogorice, a nakon ponovne dendrološke analize iz 1988.. godine u parku je bilo 174 vrste crnogorice i 525 vrsta bjelogorice.. Pored valpovačkog parka, jednog izuzetno vrijednog hortikulturnog spomenika, Valpovo ima i drugih znamenitosti i vrijednosti, koje čuva, njeguje i razvija, kao što su kompleks Dvorca Normann-Prandau, župna crkva bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz 18.. stoljeća, kapelica Sv.. Roka s kraja 18.. stoljeća, a dalo je i velikane kao što su Matija Petar Katančić.. Iz ovog kratkog, telegrafskog i faktografskog pregleda nekih povijesnih činjenica o Valpovu vidljivo je da Valpovo ima dugu i burnu povijest, a vjerujemo da pred njim stoji još duža i bolja budućnost zahvaljujući njegovim žiteljima – valpovčanima, koji vole, njeguju i paze svoj grad, baš kao što je davno napisao naš valpovčanin Matija Petar Katančić:.. „Mene je dakle rodilo poštovano Valpovo,.. Star i prijatan grad naše Panonije.. Želim da slavan ostane kroz tisuću godina.. “..

  Original link path: /index.php/o-gradu/povijest-grada
  Open archive

 • Title: Dvorac
  Descriptive info: Hitovi: 242.. Dvorac Prandau-Normann.. Današnji je dvorac u Valpovu nastao tijekom prve polovice 18.. stoljeća pregradnjom i dogradnjom srednjovjekovne utvrde od koje su očuvani dijelovi vanjskih bedema, temelji i zidovi kasnogotičke kapele te okrugla obrambena kula, izgrađeni početkom 15.. stoljeća.. Valpovačka feudalna gospoštija krajem 14.. stoljeća dolazi u posjed velikaške obitelji mačvanskog bana Ivana Morovića koji na samom početku 15.. stoljeća na mjestu današnjeg dvorca gradi utvrdu okruženu dubokim obrambenim opkopima, ispunjenim vodom iz obližnje rijeke Karašice, tzv.. nizinski Wasserburg.. Tlocrt tvrđave u obliku nepravilnog izduženog trokuta i po nekoliko metara debeli vanjski zidovi diktirali su sve kasnije pregradnje i ostali, iako djelomice prekriveni baroknim plaštem, gotovo u cijelosti očuvani do danas.. Tako je stvorena jedinstvena i povijesno-arhitektonski vrlo vrijedna srednjovjekovno-barokna cjelina koja je danas jedan od najznačajnijih spomeničkih kompleksa profane arhitekture sjeverne Hrvatske.. Tijekom prve polovice 18.. stoljeća baruni Prandau, novi vlasnici vlastelinstva, daju obnoviti oštećenu utvrdu, a na ostacima južnog krila grade monumentalnu baroknu pročelnu palaču s centralno isturenim tornjem, visokim 37 metara.. Barokna pročelna palača teško je stradala u požaru na Silvestrovo 1801.. godine, nakon čega je obnovljena, djelomično i u klasicističkom duhu.. Dvorac je 1885.. godine ženidbenim vezama prešao u vlasništvo grofovske obitelji Normann od Ehrenfelsa.. Tada je imao ukupno 62 prostorije i, zajedno s unutrašnjim dvorištem, tlocrtnu površinu od 4031 m2.. Budući da se od tada ništa bitno nije mijenjalo, takav su tlocrtni ustroj i površina sačuvani do danas, što ovaj dvorac svrstava među najveće u Hrvatskoj, dok za njim zaostaju svi drugi slavonski dvorci.. (Damir Stanić).. Muzej Valpovštine.. U dvorcu je od 1956..  ...   kontinentalne Hrvatske.. Nastao je kao parkovni prostor dvorca s kojim čini jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu.. Početkom 19.. stoljeća dio nekadašnje barokne park-šume i lovišta Zvjerinjak preoblikovan je u prostrani pejsažni perivoj koji se na oko 25 ha ljevkasto širi od dvorca prema jugu.. Ta barokna park-šuma i lovište Zvjerinjak sa zvjezdastim raskrižjem, čiji se tragovi i danas naziru, jedinstveni je spomenik barokne parkovne arhitekture u Hrvatskoj.. Dokaz je da su u ovom dijelu Hrvatske u 18.. stoljeću postojali lovački parkovi sa zvjezdastim baroknim predloškom, uobičajenim u europskim baroknim vrtovima 17.. i 18.. Valpovačka «zvijezda» baroknog perivoja čak je starija od one oblikovane 1787.. godine u zagrebačkom perivoju Maksimir.. Vrijednost valpovačkog perivoja očituje se u očuvanosti izvornog tipa engleskih pejzažnih perivoja, što je u parkovnom naslijeđu Hrvatske rijetkost.. Proglašen je hortikulturnim spomenikom prirodne i vrtne arhitekture.. Perivoj.. Nekadašnji vlastelinski kompleks.. Pored utvrde i dvorca te perivoja, koji sami čine veliku i vrijednu povijesno-arhitektonsku cjelinu, po ulicama Valpova i okolnih naselja sačuvani su i mnogi drugi objekti nekadašnjeg velikog vlastelinskog kompleksa.. To su: kasnobarokna katnica starog hotela, vlastelinskog gostinjca i svratišta, historicistička kurija Normann, impozantan kompleks kasnobaroknih konjušnica te gospodarski objekti u samom Valpovu.. Osim u Valpovu, gospodarske i druge zgrade nekadašnjeg vlastelinskog kompleksa nalaze se u gotovo svakom većem selu na prostoru bivšeg vlastelinstva, a u okolnim šumama bilo je više vlastelinskih lovačkih kuća.. Po svojoj ukupnoj vrijednosti nekadašnji vlastelinski kompleks, razasut Valpovom i okolnim naseljima, daleko prelazi granice lokalne sredine i zajedno s dvorcem i perivojem zauzima vrlo istaknuto mjesto u ukupnoj kulturno-povijesnoj baštini Hrvatske, a napose Slavonije.. Staro kazalište..

  Original link path: /index.php/o-gradu/dvorac
  Open archive

 • Title: Crkva
  Descriptive info: Hitovi: 251.. Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM.. Barokna župna crkva posvećena Bezgrešnom začeću Bl.. Dj.. Marije izgrađena je između 1722.. i 1737.. godine pod pokroviteljstvom valpovačkog vlastelina baruna Petra Antuna Hillepranda od Prandaua.. Prema stilskim obilježjima ova crkva pripada tipu barokne dvoranske crkve 18.. Velikom visinom i arhitektonskim oblikovanjem unutrašnjosti izdvaja se među ostalim crkvama u široj okolici, što samo potvrđuje pretpostavku da bi joj arhitekt mogao biti poznati bečki barokni graditelj Johann Lukas von Hildebrandt (1668.. -1745.. ), čijim je austrijskim crkvama vrlo slična.. Unutrašnjost crkve resi kvalitetan barokno-klasicistički inventar koji je skladno uklopljen u ovu baroknu građevinu: oltari, slike, kipovi, vitraji, propovjedaonica i vrijedne povijesne orgulje.. Na glavnom oltaru ističe se velika barokna slikarska kompozicija vrsnog bečkog umjetnika Antona Hertzoga (1692.. -1740.. ) iz 1737.. godine koja prikazuje Mariju Bezgrešnu okruženu Svetim Trojstvom i anđelima.. Dva veća pokrajnja oltara, posvećena sv.. Ivanu Krstitelju i sv.. Josipu, ističu se ljepotom svojih bogato oblikovanih Bildrahmen retabla.. Unutrašnjost crkve.. Orgulje.. Valpovačka župna crkva posjeduje vrlo vrijedne mehaničke povijesne orgulje iz 1805.. Izgrađene su u radionici vrsnog orguljarskog majstora Caspara Fischera u Apatinu i danas su jedine gotovo u cijelosti očuvane njegove orgulje u Hrvatskoj.. Imaju 16 zvučnih registara na dva manuala i pedalu, mehaničku trakturu i zračnice, a opseg manuala obuhvaća 45 kromatskih tipki i tonova od C/E do c3.. Sviranjem na ovim orguljama još se uvijek može postići vjerna slika izvornog zvuka koji je, prema riječima našeg najpoznatijeg organologa akademika Ladislava Šabana, «klasicistički zamišljen, muževan i izvrsno prilagođen crkvenom prostoru».. Ističu se i umjetničkom vrijednošću svoga kasnobarokno-klasicističkog kućišta.. (Damir Stanić).. Nacrt orgulja.. Dvorska kapela Sv.. Trojstva.. Unutar zidina srednjovjekovno-baroknog dvorca Prandau-Normann nalazi se i zanimljiva dvorska kapela Sv.. Trojstva, najstarija crkva u Valpovu.. Sagrađena je u 15.. stoljeću kao kasnogotička kapela Sv.. Ladislava unutar Morovićeve utvrde.. Tijekom turskog razdoblja prenamijenjena je u džamiju, a 1723.. godine obnovljena je i barokizirana.. Kapela je nedavno restaurirana, a u velikoj zidnoj sondi u svetištu, kao i u dvije na vanjskoj fasadi, prezentirani su ostaci starih zidova, zazidanih prozora, oslika i drugih detalja.. Do kraja Drugog svjetskog rata kapelu je resila velika oltarna pala Prijestolje milosti – Sv.. Trojstvo, jedan od posljednjih radova poznatog bečkog baroknog majstora Johanna Michaela Rottmayra de Rosenbrunna iz 1730.. godine, koja se danas čuva u  ...   grobnica valpovačke vlastelinske obitelji.. Renoviranje kapele.. Kasnobarokna obilježja uglavnom su posve uklonjena tijekom obnove 1860.. godine, a na pročelju se pojavljuju neoromanička obilježja s jedinstvenom zanimljivošću – zvonikom «na preslicu», tipičnim za mediteranske crkve, a rijetkim u graditeljstvu kontinentalne Hrvatske.. U krpitama kapele pokopano je dvadesetak članova valpovačkih vlastelinskih obitelji.. Grobljanska kapela Uzvišenja sv.. Križa.. Kapela Uzvišenja sv.. Križa nalazi se na valpovačkom gradskom groblju.. Dao ju je podići vlastelin barun Gustav Hilleprand od Prandaua 1880.. godine kao jednobrodnu građevinu sa zvonikom nad pročeljem i polukružnom apsidom u svetištu.. Vanjski izgled karakteriziraju stilska obilježja neobaroka i neogotike, dok je bogato oslikana unutrašnjost stilski ujednačenija, neobarokna.. Do kapele se dolazi stazom uz koju stoji 14 pravilno poredanih poklonaca s postajama Križnoga puta.. Skladno uređenom unutrašnjošću dominira veliki oltar Uzvišenja sv.. Križa sa potpisanom slikom mađarskog historicističkog majstora Carolusa Jakobeya iz 1877.. Zidovi kapele raščlanjeni su pilastrima i vijencem, svod je bogato oslikan ukrasnim motivima, a u sredini mu je lažna kupola.. Kapelica groblje.. Kapelica Gospe Lurdske.. Na periferiji Valpova, nasuprot gradskom groblju, nalazi se manja kapelica posvećena Gospi Lurdskoj.. O njenoj povijesti stari Valpovčani čuvaju zanimljivu predaju.. Prvi dio govori o događaju iz 18.. ili 19.. stoljeća kada je jedan čovjek, iz zahvalnosti Majci Božjoj, na tom mjestu dao sagraditi mali poklonac s njenom slikom.. Drugi dio predaje govori o događajima na prijelazu iz 19.. u 20.. stoljeće kada je na istom mjestu izgrađena sadašnja kapelica.. Kapelica na poseban način oživi za vrijeme devetnice uoči Velike Gospe (15.. kolovoza) i na sam blagdan.. Devet večeri uoči blagdana mnogi vjernici iz Valpova hodočaste «kod Gospe» i, uz svjetlo svijeća, zajednički mole i pjevaju, duhovno se pripravljajući za blagdansko slavlje, kada se uz kapelicu slavi sveta misa.. Mala sakralna arhitektura.. Uz poljske putove, raskrižja, ceste, ali i po ulicama naselja Valpovštine nalaze se brojni spomenici male sakralne arhitekture: kapelice-poklonci, fasadne kapelice, kipovi svetaca i javna raspela – tzv.. krajputaši, koji pridonose slikovitosti i ljepoti krajolika.. To su kapelice-poklonci Sv.. Obitelji u Valpovu i Ladimirevcima, kipovi Bogorodice s Isusom i Sv.. Florijana na valpovačkim ulicama, fasadne kapelice u Valpovu, Marjančacima i Ivanovcima, te brojna javna raspela u naseljima i poljima.. Svojom se slikovitošću i vrijednošću ističe cjelina od 14 poklonaca stare valpovačke Kalvarije poredanih uz stazu koja vodi do grobljanske kapele..

  Original link path: /index.php/o-gradu/crkva
  Open archive

 • Title: Spomenici
  Descriptive info: Hitovi: 231.. Gradnja spomenika Fabijanu Šovagoviću u Ladimirevcima.. Izgradnja spomenika Fabijanu Šovagoviću u njegovom rodnom selu Ladimirevci samo je jedan izraz obilježavanja njegovog životnog djela i lika u sredini iz koje je potekao.. Slavonsku ravnicu nikada nije zaboravio i u nju se uvijek vraćao osobno kada je to mogao ili u filmskim i kazališnim likovima.. Prolaznost i užurbanost vremena u kojem živimo, dolazak novih naraštaja polako, ali sigurno, gura u zaborav mnoge pokojne osobe, pa tako i Fabijana Šovagovića.. Lokalna sredina, njegovi Ladimirevci i Grad Valpovo, čiji je počasni građanin, pokrenuli su inicijativu za izgradnju spomenika ovom velikanu hrvatskog glumišta.. Prostor u Ladimirevcima u kojem će se izgraditi spomenik, nazvan je Trg Fabijana Šovagovića.. Izrađeno je Idejno rješenje spomenika i ishođena lokacijska i građevinska dozvola, te riješeni imovinsko-pravni odnosi za mjesto na kojem će spomenik biti izgrađen.. Bistu spomenika izradit će akademski kipar Stipe Sikirica, koja će biti darovana.. Financiranje izgradnje postolja ovog spomen obilježja osigurano je od strane Vlade RH u iznosu od 180.. 000,00 kuna.. Na taj način, osim mještana Ladimirevaca, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća i Vlada Republike Hrvatske uključena je u obilježavanja lika  ...   poetike, arheologije i numizmatike te knjižnički kustos.. Studirao je bogoslovlje i estetiku u Budimu.. Kao mlad ušao je u franjevce.. Dugo je godina bio profesorom u Osijeku, Zagrebu i Pešti.. Na potonjem je sveučilištu predavao arheologiju.. Prevoditelj je prvog cjelovito tiskanog Svetog pisma na hrvatski jezik.. Prijevod je objavljen 1831.. prvi put.. Opširnije Wikipedia!.. Katančićeva bista u Valpovu.. U središtu grada nalazi se srednjovjekovno-barokni kompleks dvorca Prandau-Normann, koji je nastao obnovom i dogradnjom starije srednjovjekovne utvrde.. U tom kompleksu nalazi se kula, najstariji objekt i spomenik kulture nulte kategorije, koju je podigao mačvanski ban Ivan Morović.. Osim kule, vrijedna je i kasnogotička barokizirana dvorska kapela Sv.. Trojstva koja dominira zatvorenim unutrašnjim dvorištem dvorca.. Dvorac okružuju djelomično zatrpani obrambeni opkopi i prostrani pejsažni perivoj.. U centru grada nalzi se kasnobarokna katnica staroga hotela, nekadašnjeg vlastelinskog gostinjca i svratišta.. Tu su i objekti nekadašnjeg vlastelinskog kompleksa: kasnobarokne konjušnice te objekti gospodarske namjene.. Kapele.. U Valpovu se još nalaze kapela Sv.. Roka na Zelenom brijegu ispod koje je kripta s gorbnicom valpovačkih vlastelinskih obitelji.. Križa s kalvarijom na gradskom groblju.. Kapelica Gospe Lurdske uz brojne spomenike tzv.. male sakralne arhitekture krajputaše..

  Original link path: /index.php/o-gradu/spomenici
  Open archive •  


  Archived pages: 315