www.archive-org-2014.com » RO » O » OAMMR-GALATI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Bine ati venit!
  Descriptive info: .. Home.. Sitemap.. Contact.. 3.. - vizitatori.. online.. Acte necesare pentru obtinerea certificatului de membru.. Metodologie de reatestare.. Bine ati venit!.. August 2014.. L.. M.. J.. V.. S.. D.. 1.. 2.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. Despre noi.. Echipa Galati.. Biroul de presa.. Statut.. Regulament.. Codul de etica.. Legislatia in vigoare.. Cursuri.. Credite.. Sesiuni de comunicari.. Examene.. Legaturi.. NOU!.. Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din Rom nia.. - Filiala Gala i -.. VALIDARE GRUP TINTA JUDETUL GALATI.. "Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii FEMIN".. Descarcare Centralizator.. Noul Program Na ional de Educa ie Medical Continu.. Asisten ii medicali i moa ele din România au, de la 1 mai 2014, un nou Program Na ional de Educa ie Medical Continu.. Documentul a fost adoptat în edin a din 21 martie 2014 a Consiliului Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România.. Ca i pân acum, membrii OAMGMAMR trebuie s ob in , într-un an calendaristic, 30 de credite EMC.. Obligativitatea realiz rii creditelor se refer doar la asisten ii medicali/moa ele care exercit profesia.. Fac excep ie membrii OAMGMAMR care au profesat mai pu in de ase luni i asisten ii medicali nev z tori.. Asisten ii medicali cu alte dizabilit i nu mai beneficiaz de aceast excep ie.. Cel pu in 15 din cele 30 de credite trebuie s fie realizate prin cursuri!.. Nici un curs nu va mai avea 30 de credite.. Pentru cursurile teoretice, f r aplica ii practice, se acord maxim 15 credite EMC, iar pentru cele cu aplica ii practice - 18 credite.. Cursul de resuscitare cardio-respiratorie este obligatoriu o dat la 5 ( cinci ) ani.. ATEN IE! ASISTEN II MEDICALI CARE NU AU ABSOLVIT UN CURS DE RCR IN ULTIMII 5 ANI = 2009 - 2014, NU VOR MAI BENEFICIA DE AVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU PENTRU ANUL 2015, PÂN CAND NU VOR FACE CURSUL DE RCR!!!.. Nu mai este obligatoriu - o dat la 3 ani - cursul de prevenirea infec iilor nosocomiale.. Pentru promovarea examenului de grad principal se acord 10 credite.. Ob inerea de competen e sau a titlului de formator de formatori este creditat cu 20 de credite.. Pentru ob inerea unei specializ ri se acord 30 credite.. Pentru ob inerea titlului de master se acord 40 credite, iar pentru cel de doctor - 50 de credite.. Creditele se acord pentru anul în care a fost ob inut diploma, o singur dat , la prezentarea documentului.. Creditele se acord pentru anul în care a fost ob inut titlul/certificatul, o singur dat , la prezentarea documentului.. i atelierele de lucru sunt creditate.. Pentru o zi (6 ore) de atelier de lucru/practic se acord 6 credite, iar un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.. Pentru stagiile practice se acord se acord 10 credite EMC pentru fiecare lun de stagiu efectuat , dar nu mai mult de 20 de credite/an; pentru stagiile practice cu o durat mai mic de 1 lun , num rul de credite se calculeaz propor ional cu perioada de stagiu efectuat (2,5 credite/s pt mân ).. Stagiile practice în str in tate sunt creditate cu num rul de credite conferite de organismul european/interna ional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moa sau asistent medical.. Din acest an revine educa ia medical la distan (EMCD), care fusese eliminat în 2009.. Programele de EMCD on-line se vor organiza ini ial ca programe pilot în municipiul Bucure ti i în jude ul Cluj, ale c ror rezultate vor fi analizate de Comisia Na ional de Educa ie Medical Continu (CNEMC) i BEx i vor contribui la elaborarea normelor de creditare pentru cursurile on-line propriu-zise.. La mesele rotunde pot participa cel mult 20 de persoane.. Se acord 0,5 credite/or , iar durata maxim este de 6 ore = 3 credite EMC!.. În cazul simpozioanelor, conferin elor i congreselor, cererea de creditare a manifest rilor tiin ifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel pu in 20 zile înaintea începerii programului.. O lucrare este creditat o singur dat , chiar dac aceasta este prezentat la mai multe manifest ri tiin ifice sau publicat.. Participarea la manifest ri tiin ifice interna ionale creditate de o societate sau de un organism profesional interna ional este creditat cu un num r de credite egal cu num rul de credite conferite de organismul interna ional.. Autorii lucr rilor prezentate la manifest ri tiin ifice vor primi un num r de credite înmul it cu 1,5 fa de participant.. Coautorul va primi un num r de credite înmul it cu 1,25 fa de participant.. O lucrare poate avea maxim trei coautori.. În ce prive te publicarea materialelor tiin ifice medicale, un articol cu tema profesional publicat în mai multe reviste se crediteaz o singur dat , la nivelul cel mai ridicat.. Rezumatele comunic rilor prezentate la manifest ri tiin ifice nu se crediteaz suplimentar fa de lucrarea comunicat în cadrul manifest rii respective.. Pentru autor de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR i articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acord 15 credite/articol.. Autorii de articole publicate în reviste de specialitate în alt ar sau de capitole în c r i de specialitate primesc 30 credite.. Autorii de carte ob in 100 de credite pentru o carte, iar cei de traduceri de carte medical 30 de credite.. Coautorii primesc jum tate din num rul de credite acordate autorilor.. Pentru redactor- ef de revist medical se acord 30 de credite/an.. Asisten ii medicali i moa ele pot ob ine credite i din abonamentele la revistele medicale.. Astfel, revista "Ars medica", editat de OAMGMAMR, este creditat cu 9 credite/abonament anual.. Pentru alte reviste na ionale/interna ionale de specialitate i/sau alte publica ii se acord 5 credite.. Num rul maxim de credite ob inute din abonamente la publica ii nu poate fi mai mare de 14.. Furnizorii de EMC acredita i nu pot derula cursuri f r avizul filialei pe teritoriul c reia se desf oar cursurile respective.. Dac la curs particip i membri ai altor filiale, filiala organizatoare se oblig s transmit lista nominal a acestora, filialei de provenien.. în caz contrar, aceasta din urm poate refuza recunoa terea creditelor ob inute, iar furnizorul risc pierderea acredit rii.. Asisten ilor medicali generali ti, moa elor i asisten ilor medicali care nu realizeaz anual num rul minim de credite stabilit de Consiliul na ional al OAMGMAMR li se poate suspend dreptul de liber practic , pân la realizarea num rului de credite respectiv, conform art.. 46 alin.. 4 din OUG 144/2008.. Descarca: Normele de creditare a programelor EMC.. A XII-a Conferin Na ional a.. Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România,.. "De la profesionalism la excelen , asisten ii medicali î i redefinesc identitatea".. 10 - 13 septembrie 2014.. Alba - Iulia.. Informa ii utile referitoare la procedura de înregistrare a rezumatelor i a prezent rilor (descarc ):.. Domenii tematice.. Prezentare PPT - procedura.. Rezumate - procedura.. ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU.. ANGAJATII DIN SECTORUL SANITAR-PROSANIT.. POSDRU/164/2.. 3/S/138111.. ANUN - Centrul Na ional de Dezvoltare Profesional în Domeniul Sanitar.. Centrul Na ional de Dezvoltare Profesional în Domeniul Sanitar organizeaz , coordoneaz i acrediteaz cursuri de educa ie continu , specializare i stagii practice pentru asisten i medicali generali ti, asisten i medicali i moa e cu studii medii i superioare i pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora din sistemul de s n tate public i privat.. Programele organizate i coordonate de CNDPDS.. programe de educa ie continu pentru asisten i medicali generali ti, asisten i medicali i moa e cu studii medii i superioare.. programe de educa ie continu pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.. programe de specializare pentru asisten i medicali generali ti.. stagii practice.. Programe de educa ie continu pentru asisten i medicali generali ti, asisten i medicali i moa e cu studii medii i superioare Sunt organizate de c tre CNDPDS în colaborare cu alte institu ii asigurând organizarea, acreditarea i certificarea programului sau cu lectori ai centrului.. Pentru programele organizate în colaborare cu alte institu ii sunt necesare urm toarele:.. Adres de solicitare din partea institu iei pentru organizarea programului.. Documente care atest calitatea de lector.. Curriculum de program.. Cerere de înscriere pentru participan i conform modelului aflat la educa ie continu.. Programe de educa ie continu pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.. Sunt organizate de c tre CNDPDS în colaborare cu alte institu ii asigurând organizarea, acreditarea i certificarea programului.. În vederea organiz rii programului sunt necesare urm toarele:.. Adres de solicitare din partea institu iei sau adres individual pentru organizarea programului.. Programe de specializare organizate.. Programe de preg tire pentru ob inerea de c tre asisten ii medicali generali ti i asisten ii medicali de pediatrie a urm toarelor specializ ri:.. - balneo-fizioterapie.. - igien i s n tate public.. - laborator.. - nutri ie i dietetic.. - radiologie - imagistic medical.. Participarea la programul de preg tire pentru ob inerea specializ rilor în domenii complementare specialit ii de baz a asisten ilor medicali generali ti i asisten ilor medicali de pediatrie este reglementat prin Ordinul ministrului s n t ii nr.. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare i desf urare a programelor de preg tire pentru ob inerea specializ rilor în domenii complementare specialit ii de baz de c tre asisten ii medicali generali ti i asisten ii medicali de pediatrie, cu modific rile i complet rile ulterioare.. Pentru a putea urma programul de specializare în anul de înv mânt 2014 - 2015, trebuie urmate urm toarele etape :.. - Asistentul medical generalist sau de pediatrie solicit managerului/ conduc torului unit ii sanitare publice sau private participarea sa la programul de preg tire pentru ob inerea specializ rii respective.. - Unitatea sanitar , în condi iile în care este de acord cu solicitarea persoanei respective, solicit în scris colii Na ionale de S n tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti (fax : 021/255.. 64.. 45), pân pe data de 01.. 09.. 2014, participarea asistentul medical respectiv la Programul de preg tire pentru ob inerea specializ rii solicitate.. - În baza propunerilor înaintate de unit ile sanitare, SNSPMPDSB repartizeaz participan ii la programul de specializare, pe centre universitare, serii i grupe de preg tire i comunic unit ii sanitare solicitante întocmirea dosarului de participare pentru fiecare persoan propus.. - Procesul de înv mânt se desf oar conform planific rii responsabilului local al programului de preg tire, în baza curricumului de preg tire i a planului de înv mânt, unitare la nivel na ional.. Rela ii suplimentare se ob in la telefon : 021/255.. 65.. 51 ; 021/255.. 45.. Program de specializare în îngrijiri în psihiatrie.. Grup int : asisten i medicali generali ti i asisten i medicali de pediatrie care lucreaz în spitale de psihiatrie, centre de recuperare neuro-psiho-motorie, centre îngrijire psihiatrie cronice, case protejate, CMI, CMDT.. Durata cursului: 1an.. Evaluare: evaluare scris , prob practic i lucrare de diplom.. Stagii practice.. Stagiile practice sunt organizate pentru asisten i medicali generali ti, asisten i medicali i moa e cu studii medii i superioare i pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.. Stagiile sunt organizate la cererea institu iilor sau la cerere individual.. Pentru instruirea prin stagii practice sunt necesare.. Cererea de înscriere.. Acordul institu iei în care este organizat stagiul.. Acordul institutiei angajatoare.. Pentru participarea la programele organizate/desf urate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în contul SNSPMPDSB coala Na ional de S n tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, Str.. Vaselor nr.. 31, Sector 2, cod po tal 021253 CONT IBAN RO57 TREZ 7025 025 XXX 011 206, Trezoreria Sector 2, CIF 26328134.. Legea nr.. 78/2014 - reglementarea activit ii de voluntariat în România.. În Monitorul Oficial nr.. 469 din 26 iunie a.. c.. a fost publicat Legea nr.. 78/2014 privind reglementarea activit ii de voluntariat în România, ale c rei prevederi nu se aplic personalului din cadrul serviciilor de urgen voluntare constituite conform legii, precum i persoanelor c rora le sunt aplicabile dispozi iile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe baz de voluntariat.. Parlamentul României adopt prezenta lege.. Art.. (1)Prezenta lege reglementeaz participarea persoanelor fizice la activit ile de voluntariat desf urate în folosul altor persoane sau al societ ii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat f r scop lucrativ.. (2)Voluntariatul este un factor important în crearea unei pie e europene competitive a muncii i, totodat , în dezvoltarea educa iei i form rii profesionale, precum i pentru cre terea solidarit ii sociale.. (1)Statul român recunoa te valoarea social a activit ilor de voluntariat ca expresie a cet eniei active, a solidarit ii i responsabilit ii sociale, precum i valoarea profesional ca expresie a dezvolt rii personale, profesionale, interculturale i lingvistice a persoanelor care desf oar aceste activit i.. (2)Statul sus ine dezvoltarea mi c rii de voluntariat la nivel local, na ional i interna ional, cu respectarea independen ei i diversit ii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice i culturale, sportive i recreative, educa ionale, tiin ifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de s n tate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitar , de ajutor umanitar, civic i filantropic i altele asemenea.. (3)Statul român sprijin dezvoltarea voluntariatului prin toate institu iile sale care activeaz în domenii în care se desf oar activit i de voluntariat potrivit legii.. În sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii:.. a)voluntariatul reprezint participarea voluntarului persoan fizic la activit i de interes public desf urate în folosul altor persoane sau al societ ii, organizate de c tre persoane juridice de drept public sau de drept privat, f r remunera ie, individual sau în grup;.. b)activitatea de interes public reprezint activitatea desf urat în domenii precum: arta i cultura, sportul i recreerea, educa ia i cercetarea, protec ia mediului, s n tatea, asisten a social , religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar i/sau filantropic, dezvoltarea comunitar , dezvoltarea social ;.. c)organiza ia-gazd este persoana juridic de drept public sau de drept privat, f r scop lucrativ, care organizeaz i administreaz activit i de voluntariat;.. d)contractul de voluntariat reprezint conven ia încheiat între un voluntar i organiza ia-gazd , în temeiul c reia prima parte se oblig s presteze o activitate de interes public, f r a fi remunerat , iar cea de-a doua se oblig s ofere o activitate adecvat solicit rii sau preg tirii voluntarului;.. e)voluntarul este orice persoan fizic , f r deosebire de ras , origine etnic , religie, sex, opinie, apartenen politic , care a dobândit capacitate de munc potrivit legisla iei în domeniul muncii i desf oar activit i de voluntariat;.. f)beneficiarul activit ii de voluntariat este persoana fizic , alta decât so ul/so ia i copiii, sau persoana juridic în folosul c reia se desf oar activitatea de voluntariat;.. g)coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organiza iei-gazd , care îndepline te sarcinile legate de coordonarea i administrarea activit ii voluntarilor.. Prezenta lege se fundamenteaz pe urm toarele principii:.. a)participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerat i bazat pe o decizie liber consim it a voluntarului;.. b)implicarea activ a voluntarului în via a comunit ii;.. c)desf urarea voluntariatului cu excluderea remunera iei din partea beneficiarului activit ii;.. d)participarea persoanelor la activit ile de voluntariat, pe baza egalit ii de anse i de tratament, f r discrimin ri;.. e)activitatea de voluntariat nu substituie munca pl tit ;.. f)caracterul de interes public al activit ii de voluntariat.. Activit ile de voluntariat izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prev zute la art.. 1, din ra iuni familiale, de prietenie sau de bun vecin tate nu fac obiectul prezentei legi.. 6.. Autorit ile administra iei publice sprijin derularea activit ilor de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare local sau na ional a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resurs de dezvoltare a bun st rii sociale, i nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum i modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorit ilor locale sau na ionale.. 7.. (1)Autorit ile administra iei publice locale sus in voluntariatul ca metod recunoscut prin care cet enii pot participa activ la activit i de voluntariat în comunit ile lor, metod ce le permite acestora s abordeze probleme legate de ac iuni umanitare, mediu înconjur tor, probleme sociale, i altele asemenea.. (2)Autorit ile administra iei publice locale se întâlnesc anual cu reprezentan ii legali ai organiza iei-gazd , pe raza unit ilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organiz rii unei cooper ri efective în activit ile de interes public desf urate de c tre voluntari, precum i în vederea promov rii, la nivel local, a acestor activit i, a rezultatelor i impactului social survenit.. (3)Autorit ile administra iei publice locale promoveaz i sus in organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Interna ionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a fiec rui an.. 8.. (1)Activit ilor de voluntariat organizate în afara României de c tre organiza ii-gazd de na ionalitate român , în parteneriat cu organiza ii din ara respectiv , desf urate în temeiul unui contract de voluntariat semnat în România, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.. (2)Voluntarilor cet eni str ini le este garantat reziden a pe teritoriul statului român pe durata contractului de voluntariat, în limitele i condi iile impuse de legisla ia privind regimul str inilor în România.. 9.. (1)Activitatea de voluntariat se desf oar în urma unei cereri din partea organiza iei-gazd , prin care aceasta î i manifest disponibilitatea de a colabora cu voluntari.. Organiza ia-gazd are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condi iile prev zute în statutul acesteia, în func ie de tipul de activitate desf urat , i cu respectarea art.. 4 lit.. c).. (2)Cererea emis de organiza ia-gazd persoan juridic de drept public, prin care este manifestat disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizeaz printr-un anun public.. (3)Organiza ia-gazd ofer instruire ini ial cu privire la:.. a)structura, misiunea i activit ile organiza iei-gazd ;.. b)drepturile i responsabilit ile voluntarului;.. c)regulamentele interne care reglementeaz implicarea voluntarului.. (4)Organiza ia-gazd poate oferi voluntarilor, în condi iile legisla iei din domeniul educa iei i form rii profesionale, cursuri de instruire, formare i preg tire profesional în domeniul în care aceasta activeaz.. 10.. (1)Este interzis, sub sanc iunea anulabilit ii, s se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de munc sau, dup caz, a unui contract civil de prest ri de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea presta iilor respective.. (2)Activitatea de voluntariat se consider experien profesional i/sau în specialitate, în func ie de tipul activit ii, dac aceasta este realizat în domeniul studiilor absolvite.. (3)Pe durata perioadei activit ii de voluntariat, precum i la încheierea activit ii de voluntariat, organiza ia-gazd , la cererea voluntarului, elibereaz un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate.. Acestea se întocmesc în limba român dac au fost emise pe teritoriul României.. (4)Certificatul de voluntariat va con ine urm toarele elemente:.. a)datele de identificare ale organiza iei-gazd care emite certificatul;.. b)num rul de înregistrare i data emiterii certificatului;.. c)num rul de înregistrare i data contractului de voluntariat;.. d)numele, prenumele i datele de identificare ale voluntarului;.. e)perioada i num rul de ore de voluntariat;.. f)numele i prenumele coordonatorului voluntarilor;.. g)numele i prenumele reprezentantului legal al organiza iei-gazd ;.. h)men iunea "Voluntarul i organiza ia emitent sunt responsabili pentru veridicitatea datelor i informa iilor cuprinse în acest certificat".. (5)Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organiza ii-gazd dintr-un alt stat sunt recunoscute în România în m sura în care con in elementele prev zute la alin.. (4) i sunt prezentate în copie autentificat i traducere legalizat.. (6)Raportul de activitate va con ine urm toarele elemente:.. a)activit ile de voluntariat prestate;.. b)atribu iile asumate;.. c)aptitudinile dobândite.. 11.. (1)Voluntariatul se desf oar pe baza unui contract încheiat în form scris , în limba român , între voluntar i organiza ia-gazd.. Obliga ia de încheiere a contractului de voluntariat în form scris revine organiza iei-gazd.. Forma scris este obligatorie pentru încheierea valabil a contractului.. (2)În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cet ean str in, organiza ia gazd poate s -i pun acestuia la dispozi ie un interpret.. (3)Organiza ia-gazd este obligat ca, anterior începerii activit ii de voluntariat, s înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.. (4)Anterior începerii activit ii, contractul de voluntariat se înregistreaz în registrul de eviden a voluntarilor inut de organiza ia-gazd.. (5)Contractul de voluntariat este înso it obligatoriu de fi a de voluntariat i fi a de protec ie a voluntarului.. (6)Contractul de voluntariat trebuie s con in urm toarele clauze:.. a)datele de identificare ale p r ilor contractante;.. b)descrierea activit ilor pe care urmeaz s le presteze voluntarul;.. c)timpul i perioada de desf urare a activit ii de voluntariat;.. d)drepturile i obliga iile p r ilor;.. e)stabilirea cerin elor profesionale, a abilit ilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de s n tate, confirmate prin certificate de s n tate sau alte documente;.. f)condi iile de reziliere a contractului.. (7)Contractul de voluntariat înceteaz în urm toarele condi ii:.. a)la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care presta iile care fac obiectul contractului au fost executate;.. b)de comun acord;.. c)când organiza ia-gazd î i înceteaz activitatea;.. d)prin denun are unilateral , în condi iile art.. 21;.. e)în caz de reziliere a contractului.. (8)Fi a de voluntariat con ine descrierea în detaliu a tipurilor de activit i pe care organiza ia-gazd i voluntarul au convenit c acesta din urm le va desf ura pe parcursul contractului de voluntariat.. (9)Fi a de protec ie a voluntarului con ine instruc iuni cu privire la desf urarea activit ii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securit ii i s n t ii în munc.. Pentru activit i ce ies din domeniul de acoperire al fi ei de protec ie a voluntarului, organizatorii activit ii vor apela la inspectoratele teritoriale de munc ce vor pune la dispozi ia acestora instruc iuni de securitate a muncii specifice activit ii respective.. (10)Organiza ia-gazd este obligat s in eviden a voluntarilor, a duratei i a tipului activit ilor desf urate i evalu rii voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.. 12.. Contractul de voluntariat trebuie s con in minimum urm toarele drepturi ale voluntarului:.. a)dreptul de a desf ura activitatea de voluntariat în concordan cu capacitatea i disponibilitatea acestuia;.. b)dreptul de a solicita organiza iei-gazd eliberarea certificatului de voluntariat înso it de raportul de activitate;.. c)dreptul la confiden ialitate i protec ia datelor personale;.. d)dreptul la timp liber corespunz tor cu activitatea de voluntariat.. 13.. (1)Contractul de voluntariat trebuie s con in urm toarele obliga ii ale voluntarului:.. a)obliga ia de a presta o activitate de interes public, f r remunera ie;.. b)obliga ia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbun t irea calit ii vie ii i reducerea s r ciei, dezvoltare sustenabil , s n tate, prevenirea i gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea social i, totodat , lupta împotriva excluderii sociale i discriminarea;.. c)obliga ia voluntarului de a îndeplini sarcinile prev zute în fi a de voluntariat, precum i respectarea instruc iunilor stipulate în fi a de protec ie a voluntarului;.. d)obliga ia de a p stra confiden ialitatea informa iilor la care are acces în cadrul activit ii de voluntariat, pe perioada desf ur rii contractului de voluntariat i pe o perioada de 2 ani dup încetarea acestuia;.. e)obliga ia de a anun a indisponibilitatea temporar de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.. (2)R spunderea voluntarului în astfel de situa ii se angajeaz potrivit regulilor stabilite în legisla ia în vigoare i în regulamentele interne ale organiza iei-gazd.. 14.. Contractul de voluntariat trebuie s con in urm toarele drepturi ale organiza iei-gazd :.. a)dreptul de a stabili organizarea i func ionarea activit ii de voluntariat;.. b)dreptul de a ini ia con inutul fi ei de voluntariat, pe care o adapteaz la solicitarea i preg tirea voluntarului, precum i la tipul de activit i de voluntariat desf urate de c tre organiza ia-gazd ;.. c)dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fi ei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;.. d)dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fi a de voluntariat i/sau în fi a de protec ie a voluntarului.. 15.. (1)Contractul de voluntariat trebuie s con in urm toarele obliga ii ale organiza iei-gazd :.. a)obliga ia de a asigura desf urarea activit ilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condi iilor legale privind securitatea i s n tatea în munc , în func ie de natura i de caracteristicile activit ii respective;.. b)obliga ia de a suporta cheltuielile de hran , cazare i transport pentru voluntar în desf urarea activit ii sale de voluntariat;.. c)obliga ia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desf urarea activit ii de voluntariat, cu excep ia celor aferente muncii prestate de c tre voluntar.. (2)La solicitarea voluntarului, organiza ia-gazd poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident i de boal sau a altor riscuri ce decurg din natura activit ii, în func ie de complexitatea activit ii la care particip acesta.. 16.. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaz coordonatorului voluntarilor, numit în condi iile art.. 3 lit.. g).. în situa ia în care, prin desf urarea activit ilor de voluntariat, se cauzeaz prejudicii unor ter e persoane, organiza ia-gazd va r spunde solidar cu voluntarul, în condi iile legii sau ale contractului de voluntariat, dac acestea nu au fost determinate de culpa exclusiv a voluntarului.. 17.. Executarea obliga iilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.. 18.. R spunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunz toare a contractului de voluntariat este supus prevederilor Legii nr.. 287/2009 privind Codul civil, republicat , cu modific rile ulterioare.. 19.. Dac pe parcursul execut rii contractului de voluntariat intervine, independent de voin a p r ilor, o situa ie de natur s îngreuneze executarea obliga iilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dac situa ia face imposibil executarea contractului, acesta înceteaz de plin drept.. 20.. (1)Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scris a uneia dintre p r i, în condi iile stabilite prin contractul de voluntariat.. (2)La negocierea clauzelor i la încheierea contractelor de voluntariat p r ile sunt egale i libere.. 21.. Denun area unilateral a contractului de voluntariat are loc la ini iativa oric reia dintre p r i, care se comunic i se motiveaz în scris.. Condi iile denun rii se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.. 22.. (1)Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se solu ioneaz pe cale amiabil sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesolu ionare, de c tre instan ele civile.. (2)Ac iunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de tax de timbru.. 23.. La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dac doi sau mai mul i candida i ob in punctaje egale, autorit ile i institu iile publice i angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candida ilor care prezint unul sau mai multe certificate de voluntariat ob inute din activit i de voluntariat, eliberate în condi iile prev zute de prezenta lege, în situa ia în care acestea constituie criterii de selec ie.. 24.. Dispozi iile prezentei legi nu se aplic personalului din cadrul serviciilor de urgen voluntare constituite conform legii, precum i persoanelor c rora le sunt aplicabile dispozi iile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe baz de voluntariat.. 25.. Prezenta lege intr în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.. 26.. La data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog Legea voluntariatului nr.. 195/2001, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.. 276 din 25 aprilie 2007.. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.. 75 i ale art.. 76 alin.. (2) din Constitu ia României, republicat.. Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 469 din data de 26 iunie 2014.. MINISTERUL S N T II.. Str.. Cristian Popi teanu, nr.. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucure ti.. Serviciul de pres : tel: (+4) 021 307 2514; Fax: 307 2513.. Bucure ti, 23-06-2014.. Comunicat de pres.. Informare privind recunoa terea calific rilor profesionale în spa iul european pentru asisten ii medicali.. Peste 59 000 de absolven i ai cursurilor de înv mânt postliceal care au ob inut diploma de asisten i medicali generali ti înainte de anul 2010, pot ob ine recunoa terea calific rilor profesionale în spa iul european în urma absolvirii unui curs de revalorizare a diplomei pe durata de 1 an.. Ministerul S n t ii, Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România i Ministerul Educa iei Na ionale au ob inut, dup o serie de negocieri cu reprezentan ii Comisiei Europene, revizuirea Directivei 2005/36/CE privind recunoa terea calific rilor profesionale.. În urma acestui demers, România va avea dreptul de a implementa un program de revalorizare care are ca scop perfec ionarea form rii anterioare a asisten ilor medicali în vederea dobândirii unei form ri conforme criteriilor minime prev zute de directiva european.. În acest fel, diplomele profesionale ob inute de c tre asisten ii medicali înainte de anul 2010, vor fi recunoscute în statele membre, f r ca ace tia s mai fie supu i altor teste teroretice sau stagii de adaptare în rile unde doresc s profeseze.. Men ion m c , în urma acestor m suri studiile postliceale dobândite nu vor fi echivalate cu studiile universitare.. Asisten ii medicali generali ti care doresc s beneficieze de noile m suri se pot adresa colilor postliceale de stat care vor fi acreditate de MEN pentru derularea cursurilor de revalorizare.. Ministerul Educatiei Nationale va stabili judetele si Scolile Postliceale de Stat acreditate care vor desfasura aceste cursuri.. DIRECTIVA 2013/55/UE.. A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI.. din 20 noiembrie 2013.. de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr.. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne ("Regulamentul IMI").. Descarca Directiva 2013/55/UE.. ZVONURI NEFONDATE PRIVIND COMPLETAREA STUDIILOR ÎNTRE COALA POSTLICEAL SANITAR I FACULTATEA DE ASISTEN MEDICAL SAU FACULTATEA DE MOA E!!!.. Având în vedere c exist anumite zvonuri legate de "echivalarea diplomelor" sau "completarea studiilor" de la coala Postliceal Sanitar cu cele de la Facultatea de Asisten i Medicali, v atragem aten ia c acest lucru nu s-a discutat niciodat în cadrul OAMGMAMR, nici la nivel central, i nici la nivel local, pentru C NU EXIST LEGE!.. Sunt 2 forme de înv mânt diferite!!!.. LEGEA EDUCA IEI NA IONALE - MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 18/10.. I.. 2011 - PREVEDE:.. TITLUL III - Înv mântul superior.. CAPITOLUL I.. Dispozi ii generale.. SEC IUNEA a 2-a - Programe de studii universitare.. 138.. ( 4 ) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea na ional nu poate contraveni celei europene.. PROFESIILE MEDICALE SUNT REGLEMENTATE PRIN Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European i a Consiliului, de modificare a Directivei 2005/36/CE !.. 140.. (3) Fac excep ie de la prevederile alin.. (1) i (2) programele de studii de licen i master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de înv mânt cu frecven.. INV MÂNTUL MEDICAL ESTE ORGANIZAT NUMAI LA FRECVEN LA ZI !.. CAPITOLUL V - Înv mântul superior medical.. SEC IUNEA 1.. Organizarea i func ionarea înv mântului superior medical.. Înv mântul superior din domeniile s n tate i medicin veterinar.. 174.. - (1) Înv mântul superior din domeniile s n tate i medicin veterinar se desf oar cu respectarea reglement rilor generale i sectoriale din Uniunea European i anume:.. a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.. 500 de ore de activitate teoretic i practic medical pentru domeniul medicin , la programele de studii Medicin , Medicin Dentar i Medicin Veterinar ; 5 ani pentru programul de studii Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.. 600 de ore de preg tire pentru programele de studii Asisten? Medical General i Moa e i de 3 ani pentru alte programe de studii de licen din domeniul s n tate;.. b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durat a studiilor de licen de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durat a studiilor de licen de 4 ani, 300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu o durat a studiilor de licen de 5 ani i 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicin , Medicin Dentar i Medicin Veterinar cu o durat a studiilor de licen de 6 ani;.. c) studiile universitare de master au între 60 i 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT;.. d) studiile universitare de doctorat totalizeaz 240 de credite de studii transferabile, iar studiile avansate din cadrul colii doctorale totalizeaz 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD i în IOSUD realizate prin consor ii între universit i i spitale sau clinici.. (6) în înv mântul superior din domeniul s n tate nu se pot transforma în credite echivalate i transfera studiile ob inute în înv mântul postliceal!!!.. NU EXIST IN ROMÂNIA CADRUL LEGAL PENTRU COMPLETAREA STUDIILOR, INTRE COALA POSTLICEAL SANITAR I FACULTATEA DE ASISTEN MEDICAL SAU FACULTATEA DE MOA E!!!.. LEGISLATIE TRANSFUZII.. - Ghidul National de utilizare terapeutica rationala a sangelui Si a componentelor sanguine umane.. Utilizarea clinica a sangelui.. Manual de buzunar.. Formulare:.. - Formular de raportare anuala a incidentelor adverse severe.. - Formularul de confirmare pentru incidente adverse severe.. - Formularul de raportare rapida a incidentelor adverse severe.. - TIPURI de reactii si incidente adverse severe aparute pe parcursul transfuziei.. - Formulare raportare confirmare anuala reactii adverse severe si imputabilitate.. xls.. Legislatie Europeana Transfuzii:.. - Directiva_2002_98_CE.. - DIRECTIVA_2004_33_CE.. - DIRECTIVA_2005_61_CE.. - DIRECTIVA_2005_62_CE.. Legislatie Transfuzii:.. - HG 1364_2006_pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange.. - LEGE nr 282_2005_transfuzii.. - ORDIN nr 1132_2007_standarde si sistem calitate.. - ORDIN nr 1167_2007_norme hemovigilenta.. - ORDIN nr 1224_2006_UTS din spitale.. - ORDIN nr 1225_2006_norme autorizare.. - ORDIN nr 1226_2006_colecta conservare transport.. - ORDIN nr 1227_2006_norme transfuzie autologa.. - ORDIN nr 1228_2006_organizare hemovigilenta.. CURS PROFESIONAL - Programul S n tate pentru Mame i Sugari (SAMAS).. Modulul "Nutri ie perinatal " este creditat cu 15 credite EMC.. Modulul "Educa ia gravidei" este creditat cu 15 credite EMC.. Asisten ii medicali i moa ele din jude ul GALATI vor putea oferi servicii specializate femeilor atât înainte, cât i dup na terea copilului, printr-un program special dedicat.. Serviciile sunt destinate gravidelor, mamelor i sugarilor, îmbin nd educa ia pentru s n tate în sarcin , preg tirea corpului pentru na tere, precum i suportul dup na tere, când proasp ta mam are nevoie de îndrumare.. Programul S n tate pentru Mame i Sugari (SAMAS) are ca scop crearea, la nivel na ional, a primei Re ea de Asisten de S n tate pentru Mame i Sugari..  ...   i asisten ii medicali se vor pensiona la vârsta de 65 de ani, în condi iile legii.. S pt mâna 5-15 mai este pentru noi to i o perioad cu semnifica ii profesionale majore.. Celebr m, al turi de moa ele i asisten ii medicali din întreaga lume, dou zile mondiale extrem de importante, Ziua interna ional a moa elor, 5 mai, i Ziua interna ional a asisten ilor medicali, 12 mai.. Între aceste dou repere i sub sloganul â Asistentul medical o for pentru schimbare, o resurs vital pentru s n tateâ s rb torim, în egal m sur , profesionalismul i valoarea uman a colegilor no tri, frumuse ea profesiei i mândria de a o practica.. Evolu ia profesiilor de moa i de asistent medical a cunoscut un salt uria în ultimele decade.. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informa iilor i comunica iilor, servicii bazate pe dovezi, aparatur i echipamente medicale extrem de performante, sunt câteva din domeniile i provoc rile profesionale care au contribuit la dinamica dezvolt rii profesiilor noastre.. Acestea reprezint atât provoc ri ce ne oblig la dezvoltare profesional continu , cât i surse de continu satisfac ie profesional pe traseul spre excelen , individual i organiza ional.. Am ales, i practic m cu mult d ruire, profesii de o responsabilitate imens în ceea ce prive te respectarea dreptului la s n tate al popula iei.. Moa ele i asisten ii medicali din orice sector al sistemului de s n tate se afl de multe ori în prima linie a interven iilor pentru categoriile sociale cele mai vulnerabile, de multe ori sunt obliga i s ac ioneze f r resurse optime pentru a salva vie i.. Ne mândrim cu rezultate profesionale remarcabile, suntem o for privind îmbun t irea continu a politicilor de s n tate, suntem o resurs cu adev rat vital pentru s n tatea popula iei.. Am convingerea c profesiile de moa i de asistent medical vor avea un loc din ce în ce mai înalt în aprecierea celor pentru care, prin voca ie, alegerea profesiei i lipsa oric rui compromis în actul profesional, oferim servicii de îngrijiri de maxim calitate, contribuind în mod fundamental la s n tatea popula iei României.. S pt mâna asisten ilor medicali generali ti, a moa elor i a asisten ilor medicali este o s pt mân omagial pentru fiecare dintre noi, pentru echipele de profesioni ti pe care le reprezent m, pentru organiza ia profesional din care facem parte.. Este s pt mâna noastr , în cadrul c reia aducem în aten ie profesionalismul, profesia, i contribu ia pe care o avem în asigurarea s n t ii popula iei.. V urez mul i ani de satisfac ii i împliniri.. Cu deosebit considera ie i recuno tin.. Mircea Timofte.. Pre edinte al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România.. 5 mai 2014.. Adresa Domnului Pre edinte Mircea Timofte c tre Ministrul S n tă ii în leg tura cu apari ia i aplicarea legii 53/2014 pentru aprobarea OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical/moa.. Desc rcare Comunicat.. COMUNICAT.. REFERITOR LA LEGEA NR.. 53/ 2014.. În urma apari iei Legii nr.. nr.. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr.. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum i organizarea i func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România, publicat în Monitorul Oficial nr.. 301/ 24.. 2014, au fost f cute modific ri la art.. 22, alin.. (4) i alin.. (5).. La Articolul 22, alin.. ( 4 ) va avea urm torul cuprins:.. "(4) Asisten ii medicali generali ti, moa ele i asisten ii medicali se pensioneaz conform reglement rilor în vigoare.. Articolul 22, alin.. ( 5 ) se abrog.. Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România nu a fost consultat de c tre deciden ii politici cu privire la aceast modificare.. Având în vedere c aceast modificare legislativ creeaz atât o problem social cât i una care afecteaz sistemul sanitar, tinând cont de deficitul major de asisten i medicali din sistem precum i de blocarea angaj rilor, facem precizarea c , în urma modific rii alin.. (4) i abrog rii alin.. (5) de la art.. 22, în opinia noastr , nu sunt afecta i asisten ii medicali care au dep it vârsta de pensionare prev zut de lege - în cazul în care ace tia î i desf oar activitatea în unit i sanitare publice care înregistreaz deficit de personal medical precum i în unit i sanitare publice aflate în zone defavorizate.. Aceste preciz ri le facem în baza prevederilor alin.. (6) i alin.. (7) ale art.. 22 din OUG 144/2008 aprobat prin Legea nr.. 53/2014, care nu au fost abrogate.. "Art.. (6) Asisten ii medicali generali ti, moa ele i asisten ii medicali care au dep it limita de vârst prev zut la alin.. (4) pot profesa în continuare în unit i sanitare private.. Desf urarea activit ii se face în baza certificatului de membru i a avizului anual al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de s n tate i a asigur rii de r spundere civil , pentru gre eli în activitatea profesional , încheiat pentru anul respectiv.. (7) În cazul unit ilor sanitare publice care înregistreaz deficit de personal medical, precum i al unit ilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asisten ii medicali generali ti, moa ele i asisten ii medicali î i pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prev zut de lege, pân la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorit ilor de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, cu avizul Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România i cu aprobarea Ministerului S n t ii Publice.. În acest sens, Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România va sus ine i va elibera aviz favorabil membrilor s i, pentru men inerea în activitate conform alin.. Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România se va al tura organiza iilor sindicale în demersurile efectuate c tre Ministerul S n t ii, pentru rezolvarea situa iilor generate de apari ia Legii 53/2014.. PRE EDINTE O.. A.. M.. G.. R.. - GALA I.. Asist.. Med.. Princ.. Licen iat ARTIMOF DANIELA.. Parlamentul Romaniei.. 53/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 301 din 24.. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.. Articol unic.. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.. 785 din 24 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, cu urmatoarele modificari:.. La articolul 22, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:.. "(4) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza conform reglementarilor in vigoare.. La articolul 22, alineatul (5) se abroga.. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.. 75 si ale art.. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR.. VALERIU-STEFAN ZGONEA.. PRESEDINTELE SENATULUI.. CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU.. Bucuresti, 17 aprilie 2014.. Nr.. 53.. 5 MAI 2014 - Sarbatorirea Zilei Internationale a Moaselor!.. Pe 5 mai 2014, peste tot in lume, moasele se vor mobiliza pentru a aminti rolul profesiei lor, in cadrul sistemelor sociale de sanatate!.. "Lumea are nevoie de moase, acum mai mult ca niciodata".. Prin salvarea vietilor mamelor si a copiilor, moasele schimba fiecare familie, fiecare colectivitate, schimba lumea mondiala!.. Mai mult de 290.. 000 de femei si mai mult de 3 milioane de nou-nascuti mor in fiecare an in lume, din cauza complicatiilor care pot fi prevenite in timpul sarcinii si la nastere.. Moasele joaca, profesional vorbind, un rol cheie in reducerea numarului de decese materne in lume!.. "Sa promovam rolul moasei in planificare familiala".. "Sa Investim in profesia de moasa si dincolo de 2015 - Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului", investind in dezvoltarea profesiei de moasa - investim in sanatatea, bunastarea mamelor si a nou-nascutilor!.. MOASELE SALVEAZA VIETI!.. In fiecare an, aproximativ 15.. 5 miliarde dolari calculati in productivitate economica potentiala se pierd din cauza a deceselor mamelor si a nou-nascutilor la nastere.. Pana la 60% din decesele materne pot fi prevenite de moasele calificate si prin accesul universal adecvat la educatie, la serviciile de sanatate a reproducerii, la echipamente, la materiale consumabile.. S-a estimat, ca la nivel european, ar fi nevoie de 350.. 000 mai multe moase pentru a asigura o acoperire universala a ingrijirilor specifice maternitatii, mamelor si nou-nascutilor.. Moasele trebuie sa se sprijine reciproc si sa se uneasca in jurul organizatiilor/asociatiilor care consolideaza puterea moaselor in lume, pentru de a dezvolta si afirma profesia de moasa la nivel mondial!.. Pentru a imbunatati accesul la ingrijire cu ajutorul moaselor calificate, mai ales in tarile in curs de dezvoltare, guvernele trebuie sa actioneze! Tarile dezvoltate si cele in curs de dezvoltare au nevoie de o calitate foarte buna a ingrijirilor maternale!.. Planificarea familiala, realizata de catre moasele calificate, poate preveni 54 milioane de sarcini nedorite in tarile in curs de dezvoltare.. 80% din sarcinile nedorite - in tarile in curs de dezvoltare - apar la femeile care nu au acces la contraceptie.. 47.. 000 de femei mor in fiecare an din cauza avorturilor empirice, realizate periculos la domiciliu = 13% din decesele materne.. Satisfacerea nevoilor de educatie a femeilor de catre moase , prin planificare familiala, ar putea preveni 75% din avorturi.. Adolescentele gravide sunt mai expuse la nasteri premature, la aducerea pe lume a copiilor subponderali - factori de risc asociati cu o mortalitate neonatala crescuta.. Accesul la planificare familiala al tinerilor - fete si baieti, ar reduce numarul de sarcini nedorite in randul adolesecentilor.. Organizatia Mondiala a Sanatatii, agentiile ONU si alti parteneri la nivel mondial au identificat ca moasele joaca un rol-cheie in reducerea numarului de decese si a handicapului matern si neonatal la nivel mondial!.. Vrem sa demonstram angajamentul nostru comun de a lupta impotriva mortalitatii materne si neonatale alaturi de moasele si mamele din intreaga lume!.. Distributia geografica a mortalitatii materne si neonatale indica discrepante grave in toate tarile in curs de dezvoltare!.. 2014 - trebuie sa fie anul mobilizarii intregului corp al moaselor la nivel mondial, fara precedent,.. 2014 - in care moasele trebuie sa spuna STOP inechitatilor, nedreptatilor, discriminarii,.. 2014 - STOP INVIZIBILITATII PROFESIEI DE MOASA, LA NIVEL GLOBAL!.. Asistentii medicali din Romania - o forta pentru schimbare, o resursa esentiala pentru sanatate.. 12 MAI - Ziua Internationala a Asistentilor Medicali.. Tema aleasa de ICN in acest an, pentru ziua internationala a asistentului medical "Asistentii medicali: o forta pentru schimbare, o resursa esentiala pentru sanatate", ne indeamna la analiza unor aspecte majore privind profesia, este o tema care ne onoreaza si in acelasi timp de responsabilizeaza mai mult, pentru actiune.. Exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moasa sau de asistent medical este influentata in ultimii ani de schimbari majore, din perspective din ce in ce mai provocatoare, precum: efectul crizei financiare globale, migrarea in crestere a fortei de munca, dezechilibrul in balanta nevoie-oferta de servicii de ingrijiri, abordari noi educationale si de cariera privind profesia, influenta noilor tehnologii informatice asupra actului de ingrijiri.. Toate acestea ne aduc in atentie si pun accent marit pe concepte noi, ca alfabetizarea IT, si pe domenii de performanta complementare actului de ingrijiri precum comunicare, planificarea sigurantei pacientilor si a serviciilor de ingrijiri, gestionarea volumului de lucru, planificarea strategica a fortei de munca, si altele.. Cumuland aceste aspecte profesionale cu indicatorii demografici care demonstreaza tendinta constant ascendenta de imbatranire a populatiei, cu dinamica generala a diverselor boli, cu cresterea alarmanta a numarului de persoane care se confrunta cu asa numitele Boli necomunicabile, se poate concluziona ca abordarea serviciilor de ingrijiri trebuie urgent reconsiderata si adaptata complexitatii factorilor care induc si influenteaza ritmul si dimensiunea schimbarilor din domeniul sanatate.. Avand ca misiune excelenta in profesie, organizatia noastra preia tema ICN ca pe un logo pentru evenimentele importante ale anului 2014.. Consideram ca prin calitatea resurselor umane suntem o forta si in egala masura o resursa esentiala pentru inducerea si implementarea schimbarilor ce contribuie la imbunatatirea sanatatii populatiei din tara noastra.. Aceasta afirmatie este sustinuta de calitatea serviciilor de ingrijiri pe care colegii nostri le ofera, si de rezultatele obtinute in dezvoltarea profesiei.. Intelegem ca putem raspunde provocarilor si angajamentelor profesionale atat prin asumarea responsabilitatii pentru dezvoltare, la toate nivelurile, cat si prin amplificarea eforturilor de actualizare a cunostintelor profesionale, de dezvoltare de abilitati sau dobandire de competente pentru domeniile complementare profesiei, si de implicare continua in ridicarea standardelor de educatie profesionala si aliniere la standardele internationale.. Pentru atingerea acestor rezultate liderii OAMGMAMR actioneza constant ca actori pricipali in ecuatia schimbarilor prin derularea de programele locale si nationale de influentare a politicilor privind sanatatea, programe de actualizare continua a reglementarilor profesionale, si prin dezvoltarea de parteneriate strategice locale, nationale si internationale.. Intelegand rolul asumat de Romania in dezvoltarea internationala si importanta contributiei la atingerea tintelor de tara pentru Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, organizatia noastra are ca prioritate pentru acest an intarirea rolului asistentului medical prin contributie la cresterea calitatii serviciilor de ingrijiri oferite populatiei, si dezvoltarea profesiei prin proiecte de anvergura care vor contribui la cresterea securitatatii actului de ingrijiri.. Ne asumam aceste obiective pentru ca am demonstrat prin actiunile membrilor organizatiei ca noi, asistentii medicali din Romania, suntem o forta pentru schimbare, o resursa esentiala pentru sanatate.. 7 aprilie 2014 - Ziua Mondial a S n t ii.. Tema Organiza iei Mondiale a S n t ii pentru marcarea Zilei mondiale a s n t ii din acest an este "Bolile transmise prin vectori, Entit i mici - Pericole mari".. Comunicat de Pres - Ziua Mondial a S n t ii - 7 aprilie 2014.. Comunicat de pres - Camera Deputa ilor - Comisia pentru S n tate i Familie.. OMS Infografic.. Scurt Istoric - Ziua Mondial a S n t ii.. Scurt Istoric 2 - Ziua Mondial a S n t ii.. SE ELIBEREAZ CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE PENTRU OB INEREA SPECIALIZ RILOR DE LABORATOR I RADIOLOGIE - IMAGISTIC MEDICAL - OCTOMBRIE 2013!.. În perioada 4.. 2014 - 15.. 06.. 2014 se vor elibera Certificatele de absolvire pentru ob inerea specializ rilor de Laborator i Radiologie - Imagistic Medical , de la sediul OAMGMAMR - filiala Gala i, pe baza c r ii de identitate i a semn turii titularului.. Certificatele de absolvire înlocuiesc Adeverin ele provizorii emise de coala Na ional de S n tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, în urma absolvirii examenului - în octombrie 2013.. Certificatele care nu vor fi ridicate pân la data de 15.. 2014, vor fi returnate, urmând ca persoanele titulare s le ridice de la coala Na ional de S n tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti.. PRE EDINTE OAMGMAMR GALA I.. SE ELIBEREAZ DIPLOMELE DE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2011!.. 2014 se vor elibera Diplomele de confirmare a examenului de Grad Principal - Sesiunea 2011, de la sediul OAMGMAMR - filiala Gala i, pe baza c r ii de identitate i a semn turii titularului.. Diplomele de confirmare a titlului de Grad Principal înlocuiesc Adeverin ele provizorii emise de Ministerul S n t ii, în urma absolvirii examenului - în februarie 2012.. Adeverin ele care nu vor fi ridicate pân la data de 15.. 2014, vor fi returnate, urmând ca persoanele titulare s le ridice de la Ministerul S n t ii - Direc a General de Resurse Umane i Certificare.. Lipsa avizului anual si a autorizatiei de exercitare a profesiei aduc atingere raporturilor de munca pana la sanctiuni penale.. Conform prevederilor art.. 46, alin.. (2) si (4) din OUG nr.. 144/ 2008:.. (2) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali.. au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua.. Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania crediteaza cursurile, programele de educatie continua avizate de Ministerul Sanatatii Publice, precum si alte forme de educatie continua prevazute de lege si stabileste numarul minim de credite anual necesar reautorizarii exercitarii profesiei.. (4) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.. li se poate suspenda dreptul de libera practica,.. pana la realizarea numarului de credite respectiv.. Prevederile legale invocate mai sus trebuie coroborate cu cele ale art.. 52, alin.. (1), lit.. e) si ale art.. 56, alin.. g) din Legea nr.. 53 / 2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:.. 52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:.. e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.. 56 (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:.. g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei.. Atragem atentia ca potrivit art.. 348 din Legea nr.. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare:.. "Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.. ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA TBC.. 24 martie este Ziua Mondiala de lupta impotriva Tuberculozei Pulmonare - "24 martie este ziua in care, in 1882, medicul Robert Koch a descoperit bacilul care-i poarta numele - un prim pas in diagnosticarea si vindecarea TBC.. Boala poate fi controlata prin eforturile conjugate ale sistemului medical, pacientilor, autoritatilor si comunitatilor.. In acest sens, pe langa asistenta medicala, sunt necesare masuri de informare a populatiei si de crestere a nivelului de trai!" Potrivit specialistilor, tuberculoza, afectiune cu o rata de mortalitate inalta si costuri socio-economice ridicate si care imbolnaveste si ucide anual milioane de oameni, reprezinta o problema epidemiologica globala, una dintre preocuparile principale ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii.. In perioada 24 martie - 10 aprilie 2014, se va desfasura campania cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Tuberculozei.. Spitalul de Pneumoftiziologie Galati in parteneriat cu O.. filiala Galati si Scoala Postliceala Sanitara Sfintul Vasile cel Mare vor desfasura pe toata perioada acestei saptamini actiuni de informare si constientizare a populatiei asupra modului de raspindire a tuberculozei si metodelor de diagnostic si tratament.. In cadrul acestor actiuni sustinute de medici,asistenti medicali si elevi ai scolii sanitare se vor distribui materiale informative prin CMI-uri, spitale, farmacii,scoli si licee cit si in intreprinderi.. De asemenea se vor difuza informatii prin statiile de radioficare in mediul rural, cit si in in comunitatile defavorizate.. Conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in fiecare an 9 milioane de oameni se imbolnavesc de tuberculoza.. Un numar de 1,3 milioane decedeaza din cauza tuberculozei.. Un numar de 3 milioane de persoane bolnave de tuberculoza sau contacti ai bolnavilor de tuberculoza nu primesc ingrijirile medicale necesare.. Peste 95% din cazuri au aparut in tarile cu venituri mici si medii.. Tuberculoza se regaseste printre primele 3 cazuri de deces la femeile cu varste intre 15 si 44 de ani.. In anul 2012, aproximativ 530 000 copii au fost diagnosticati cu TBC, iar 74 000 copii au murit avand drept cauza tuberculoza.. Desi numarul anual de cazuri de boala scade cu valori mici, exista un semnal ca obiectivele stabilite de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii de a reduce numarul de cazuri de boala vor fi atinse si dupa anul 2015.. Conform datelor WHO/Europa, HFA Database din iulie 2012, Romania ocupa locul 5 in Europa ca valoare a incidentei tuberculozei, fiind de 2,5 ori mai mare decat media europeana si de 6,7 ori decat Uniunea Euroeana.. Romania ramane tara din UE cu cele mai multe cazuri de tuberculoza: peste 34.. 000 (in 2013), dintre care 1.. 500 cazuri de tuberculoza multidrog-rezistenta.. Aproximativ 1.. 200 bolnavi decedeaza anual.. Mesajul Campaniei din acest an este:.. ATINGE TINTA DE 3 MILIOANE.. GASESTE.. TRATEAZA.. VINDECA TUBERCULOZA.. Campania de lupta impotriva Tuberculozei din 2014 urmareste toate obiectivele inscrise in Planul Global Stop TB 2011- 2015 si va permite populatiei de pe intreg globul sa participe la controlul si eradicarea bolii in decursul vietii.. "TBC este privita adesea ca o boala "a mizeriei" si de aceea multi pacienti nu vor s-o recunoasca, de teama ca vor fi marginalizati sau ca-si vor pierde serviciul.. Renuntand la asistenta medicala, ei devin adevarate bombe biologice pentru comunitate.. Foarte expusi la infectare sunt copiii, batranii, bolnavii cronici, consumatorii de alcool sau tutun, gravidele, categoriile defavorizate - romi, detinuti, someri, persoane fara adapost - si chiar personalul medical".. Tuberculoza (TBC) este o boala grava, cauzata de bacilul tuberculozei (Mycobacterium tuberculosis sau bacilul Koch).. Ea se localizeaza in oricare din partile corpului, dar cea mai frecventa localizare fiind la nivelul plamanului.. Tuberculoza se poate transmite de la o persoana bolnava de tuberculoza pulmonara la alte persoane sanatoase, pe calea aerului.. Astfel, daca un bolnav de TBC tuseste, stranuta, striga, vorbeste tare, imprastie in aerul din jurul sau milioane de bacili pe care persoanele din jur ii inhaleaza; bacilii ajung in plamani, unde vor putea produce boala.. Nu toate infectiile produc si boala.. Daca insa puterea de aparare a organismului impotriva infectiilor este scazuta, atunci bacilii vor sparge "zidul", se vor inmulti si vor produce leziuni ale plamanilor si boala numita tuberculoza.. Acesta se intampla daca: stam in spatii inchise, aglomerate, neaerisite; nu ne hranim corespunzator; muncim excesiv; nu ne odihnim suficient; suferim de boli cronice, cum ar fi: diabetul zaharat, cancer, leucemie; suntem infectati cu virusul HIV/SIDA sau alte virusuri.. Tratamentul tuberculozei este gratuit! Tuberculoza este o boala VINDECABILA daca tratamentul este facut CORECT!!!.. Daca suspectam prezenta tuberculozei, adica prezentam una sau mai multe din manifestarile tuberculozei, trebuie sa ne prezentam la medicul de familie si la dispensarul teritorial de pneumoftiziologie (TBC).. Vaccinarea BCG - Profilaxia primara a tuberculozei (TBC).. Vaccinul BCG se administreaza in doza unica, intradermic, in regiunea deltoidiana, nou nascutilor cu greutatea la nastere mai mare de 2500 grame, intre varsta de 2-7 zile si 2 luni.. Revaccinarile copiilor mai mari sau ale adultilor nu aduc un plus de protectie.. IMPORTANT :.. CHIAR DACA AM FOST VACCINATI, NU SUNTEM PROTEJATI 100% IMPOTRIVA TUBECULOZEI!; UN TEST NEGATIV (IDR-INTRADERMOREACTIA LA TUBERCULINA) NU EXCLUDE TUBERCULOZA!.. Directiva nr.. 55/2013 nr.. 55/2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr.. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (Regulamentul IMI) (Text cu relevanta pentru SEE).. In vigoare de la 28.. 12.. 2013.. Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.. 354 din 28.. PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,.. avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 46, articolul 53 alineatul (1) si articolul 62,.. avand in vedere propunerea Comisiei Europene,.. dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,.. avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,.. hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara (1),.. (1) Pozitia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.. intrucat:.. (1) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale a consolidat un sistem de recunoastere reciproca bazat initial pe 15 directive.. Aceasta prevede recunoasterea automata pentru un numar limitat de profesii bazata pe cerinte minime de formare armonizate (profesii sectoriale), un sistem general de recunoastere a titlurilor de formare si recunoasterea automata a experientei profesionale.. De asemenea, Directiva 2005/36/CE a stabilit un nou sistem pentru libertatea de a presta servicii.. Ar trebui sa se reaminteasca faptul ca membrii de familie din tari terte ai cetatenilor Uniunii beneficiaza de tratament egal in conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora.. Cetatenii din tari terte pot beneficia, de asemenea, de tratament egal in ceea ce priveste recunoasterea diplomelor, certificatelor si altor calificari profesionale, in conformitate cu procedurile nationale relevante, in temeiul actelor juridice specifice ale Uniunii precum cele privind sederea de lunga durata, refugiatii, "titularii de Carte Albastra" si cercetatorii stiintifici.. (2) In comunicarea sa din 27 octombrie 2010 intitulata "Actul privind piata unica, Douasprezece parghii pentru stimularea cresterii si intarirea increderii,Impreuna pentru o noua crestere", Comisia a identificat necesitatea modernizarii dreptului Uniunii in acest domeniu.. La 23 octombrie 2011, Consiliul European, in concluziile sale, a sustinut o astfel de modernizare si a chemat Parlamentul European si Consiliul sa ajunga la un acord politic cu privire la revizuirea Directivei 2005/36/CE pana la sfarsitul anului 2012.. In Rezolutia sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la punerea in aplicare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, Parlamentul European a invitat, de asemenea, Comisia sa prezinte o propunere.. Raportul privind cetatenia UE din 2010, emis la 27 octombrie 2010 si intitulat "Eliminarea obstacolelor in calea drepturilor cetatenilor UE" subliniaza necesitatea usurarii sarcinii administrative legate de recunoasterea calificarilor profesionale.. (3) Notarii care sunt numiti printr-un act oficial al autoritatilor publice ar trebui sa fie exclusi din domeniul de aplicare al Directivei 2005/36/CE avand in vedere regimurile specifice si diferite care le sunt aplicabile in diversele state membre pentru accesul la profesie si pentru exercitarea acesteia.. (4) Pentru a consolida piata interna si a promova libera circulatie a profesionistilor, asigurand totodata o recunoastere mai eficienta si transparenta a calificarilor profesionale, un card profesional european ar prezenta o valoare adaugata.. Acest card ar fi util in mod special pentru a facilita mobilitatea temporara si recunoasterea in conformitate cu sistemul de recunoastere automata, precum si pentru a promova un proces simplificat de recunoastere in conformitate cu sistemul general.. Scopul cardului profesional european este de a simplifica procesul de recunoastere si de a genera reduceri de costuri si eficienta in functionare in beneficiul profesionistilor si al autoritatilor competente.. Introducerea cardului profesional european ar trebui sa tina seama de punctele de vedere exprimate la nivelul profesiei in cauza si ar trebui sa fie precedata de o evaluare a adecvarii sale pentru profesia respectiva si a impactului sau asupra statelor membre.. Evaluarea in cauza ar trebui organizata impreuna cu statele membre, daca este necesar.. Cardul profesional european ar trebui sa fie eliberat la cererea unui profesionist si dupa prezentarea documentelor necesare si finalizarea de catre autoritatile competente a procedurilor aferente de verificare.. Atunci cand cardul profesional european este emis in scopul stabilirii, acesta ar trebui sa constituie o decizie de recunoastere si sa fie tratat la fel ca orice alta decizie de recunoastere in temeiul Directivei 2005/36/CE.. Acesta ar trebui sa completeze, mai degraba decat sa inlocuiasca eventualele cerinte de inregistrare asociate cu accesul la o anumita profesie.. Nu este necesara introducerea unui card profesional european pentru profesiile juridice pentru care exista deja carduri profesionale in temeiul sistemului prevazut in Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitarii efective a libertatii de a presta servicii de catre avocati si al Directivei 98/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitarii cu caracter permanent a profesiei de avocat intr-un stat membru, altul decat cel in care s-a obtinut calificarea.. (5) Functionarea cardului profesional european ar trebui sa se bazeze pe Sistemul de informare al pietei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr.. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului.. Cardul si IMI ar trebui sa imbunatateasca sinergiile si sa consolideze increderea intre autoritatile competente, eliminand totodata suprapunerea lucrarilor administrative si a procedurilor de recunoastere pentru autoritatile competente si generand mai multa transparenta si certitudine pentru profesionisti.. (6) Procedura pentru solicitarea si eliberarea cardului profesional european ar trebui sa fie clar structurata si sa includa garantii si caile respective de atac pentru solicitant.. Actele de punere in aplicare ar trebui sa specifice cerintele privind traducerile si metodele de plata pentru eventualele tarife care trebuie furnizate si, respectiv, platite de solicitant, astfel incat fluxul de activitate in IMI sa nu fie intrerupt sau afectat, iar prelucrarea cererii sa nu fie intarziata.. Stabilirea nivelului tarifelor este de competenta statelor membre.. Cu toate acestea, statele membre ar trebui sa notifice Comisiei nivelul tarifelor stabilite.. Cardul profesional european si fluxul de activitate aferent din cadrul IMI ar trebui sa asigure integritatea, autenticitatea si confidentialitatea datelor stocate si sa evite accesul ilegal si neautorizat la informatiile continute.. ANUN IMPORTANT - ELIBERAREA ADEVERIN ELOR PROVIZORII!.. Având în vedere Referatul Ministerului S n t ii nr.. EN 325/15.. 01.. 2014 - prin care se deleag responsabilitatea edit rii adeverin elor de grad principal c tre filialele Ordinului -.. OAMGMAMR FILIALA GALA I va tip ri i va elibera ADEVERIN ELE PROVIZORII.. care atest promovarea.. Examenului de Grad Principal - Sesiunea Decembrie 2013.. , pentru asisten ii medicali generali ti, moa e, asisten ii medicali din specialit ile laborator, radiologie, farmacie, BFT, igien , medico-social, etc, care au sus inut i promovat examenul, adeverin e ce urmeaz a fi depuse ( în copie ) la angajatori în vederea promov rii.. Ridicarea adeverin elor de la sediul Filialei OAMGMAMR Gala i se va face personal de c tre titularul adeverin ei sau prin delegat cu împuternicire semnat la notar, începând cu data de 5 Februarie 2014, în programul de lucru al filialei.. Titularii se vor prezenta la sediu i cu Certificatul de Membru vechi - în original, pentru eliberarea unui nou Certificat de Membru pentru înscrierea titlului de grad principal dobândit prin examen.. ARTIMOF DANIELA.. "OPRESTE CANCERUL DE COL UTERIN!".. Cancerul de Col Uterin - Date si Cifre Cheie.. A 8-a Saptamana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin.. http://www.. ecca.. info/lv.. LEGE nr.. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art.. 1961 din Legea nr.. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.. - Articolul 1961 din Legea nr.. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:.. "- Art.. 1961.. (1)Asistentii medicali absolventi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata intr-o specializare de profil clinic care au dobandit gradul de principal si, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moasa se incadreaza in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii.. (2)Se considera specializari de profil clinic potrivit prevederilor alin.. (1) urmatoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrica-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.. (3)Asistentii medicali cu profil paraclinic, farmacie, medicina dentara, balneofizioterapie, incadrati in sistemul public in baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata de specialitate, care au absolvit studii superioare in profilul acestora, se incadreaza in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii.. (4)Asistentii medicali incadrati in sistemul public in baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata de specialitate, care au absolvit studii superioare in profilul acestora si, ulterior, obtin gradul de principal in profilul studiilor superioare absolvite, beneficiaza de incadrarea in functia de asistent medical principal corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii.. -****-.. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art.. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR.. VALERIU-STEFAN ZGONEA.. GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU.. Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 819 din data de 21 decembrie 2013.. ANUN IMPORTANT.. Verificarea i vizarea Certificatului de Membru pentru anul 2014 se va relua cu data de 8 ianuarie 2014 i se va finaliza pân la data de 28 februarie 2014, în programul afi at pe site-ul filialei OAMGMAMR Gala i.. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REAVIZAREA ANUAL A CERTIFICATULUI DE MEMBRU !.. - Certificatul de Membru (original).. - Raport per Salariat extras din REVISAL emis în ziua anterioar prezent rii la reavizare tampilat i semnat de angajator.. - Poli a de asigurare pentru mal praxis valabil pentru anul 2014 (original + copie).. - Acte de studii dobândite ulterior ob inerii Certificatului de Membru (original + copie).. - Cotiza ia 1% / lunar din salariul de încadrare achitat pentru întreg anul 2013 i cel pu in pentru primele 6 luni ale anului 2014, pentru asisten ii medicali, de farmacie, c rora angajatorul nu le re ine 1 % pe statul de plat i nu le vireaz lunar cotiza ia de membru în contul filialei OAMGMAMR Gala i;.. - Num rul minim de 30 de credite realizate pentru anul 2013!.. HOTARARE nr.. 2 din 10 octombrie 2013 pentru modificarea anexei nr.. 3 la Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr.. 1/2009.. EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA.. PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr.. 763 din 9 decembrie 2013.. In temeiul art.. 52 alin.. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,.. Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania emite urmatoarea hotarare:.. ART.. I.. Anexa nr.. 3 "Certificatul de membru" la Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr.. 1/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.. 120 din 26 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.. II.. Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.. Presedintele.. Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,.. Mircea Timofte.. Bucuresti, 10 octombrie 2013.. Anexa se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.. 763 din 9 decembrie 2013, la paginile 14-15, (a se vedea imaginiele asociate).. ANEXA 3 - MODEL CERTIFICAT DE MEMBRU.. MODEL AVIZ ANUAL.. Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 763 din data de 9 decembrie 2013.. REZULTATE EXAMEN GRAD PRINCIPAL.. SESIUNEA 2013.. REZULTATE EXAMEN GRAD PRINCIPAL.. NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCA IE MEDICAL CONTINU.. http://oammr-galati.. ro/index.. php?id=leg.. ANUN FOARTE IMPORTANT.. ncepand de luni, 5 iulie 2010, OAMGMAMR Filiala Gala i func ioneaz n noul sediu din.. strada Saturn, Nr.. 26, n incinta colii Generale Nr.. 8, la demisolul cl dirii.. cu acces prin curtea interioar a colii.. Exist panouri avertizoare cu sigla i denumirea institu iei pentru a face mai u oar identificarea u ii de acces.. Programul de lucru cu publicul este urmatorul:.. luni.. ntre 09:00 i 17:00,.. mar i, miercuri i joi.. ntre 08:00 i 16:00, iar.. vineri.. nu se lucreaz cu publicul.. V a tept m c t mai cur nd la noua loca ie!.. Notice.. : Trying to get property of non-object in.. /home/oammrgal/public_html/Data/Poll/includes/miniPoll.. class.. php.. on line.. 46.. Site gazduit de.. Romarg.. 46233 vizitatori.. -- 2007 O.. Galati--..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Bine ati venit!
  Descriptive info: 46238 vizitatori..

  Original link path: /index.php?id=main
  Open archive

 • Title: Sitemap
  Descriptive info: :: HOME ::.. :: Despre noi.. ::: Echipa Galati.. :: Statut.. :: Regulament.. :: Codul de etica.. :: Legislatia.. :: Cursuri.. ::: Credite.. ::: Sesiuni de comunicari.. ::: Examene.. :: Contact.. :: Legaturi.. :: Nou !..

  Original link path: /index.php?id=sitemap
  Open archive
 •  

 • Title: Contact
  Descriptive info: Rela ii cu publicul.. :: Luni.. 09:00 -- 17:00.. :: Mar i / Miercuri / Joi.. 08:00 -- 16:00.. :: Vineri.. :: Adresa.. Saturn, Nr.. 26, în incinta colii Generale Nr.. 8 (intrare prin spate), 800325, Gala i.. :: Telefon i fax.. 0336 802 521 sau 0336 802 522.. :: E-mail.. office@oammr-galati.. Trimite un e-mail.. Completarea tuturor campurilor este necesara!.. Numele.. Adresa e-mail.. Subiectul.. Mesajul.. Introduce codul alaturat.. BKGBH3..

  Original link path: /index.php?id=contact
  Open archive

 • Title: Legislatia in vigoare
  Descriptive info: Ghidul Na ional de utilizare terapeutic ra ional a sângelui i a componentelor sanguine umane.. NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCA IE MEDICAL CONTINU.. Anexa 1 - Cererea de acreditare - Persoana Fizica.. Anexa 2 - Cererea de acreditare - Persoana Juridica.. Anexa 3 - Cererea de reacreditare - Persoana Fizica.. Anexa 4 - Cererea de reacreditare - Persoana Juridica.. Anexa 5 - Fisa de evaluare a formatorului.. Anexa 6 - Registrul National Persoane Juridice.. Anexa 7 - Registrul National Persoane Fizice.. TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI PENTRU ACREDITARE CA FURNIZOR DE EDUCA IE MEDICAL CONTINU ESTE PÂN LUNI 20.. DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL O.. GALA I.. SCUTIRE DE PLATA COTIZA IEI ÎN CONCEDIUL DE MATERNITATE.. Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România pot fi scuti i de la plata cotiza iei pe perioada suspend rii calit ii de membru al organiza iei, inclusiv în cazul concediului de maternitate.. Pentru a fi scuti i de la plata cotiza iei, membrii organiza iei trebuie s solicite, în scris, suspendarea temporar din calitatea de membru al filialei jude ene de care apar in, înainte ca suspendarea s intre în vigoare.. Scutirea de la plata cotiza iei nu opereaz retroactiv.. Potrivit art.. 7 lit c) din Hot rârea nr.. 24/2009, "sunt scuti i de la plata cotiza iei asisten ii medicali generali ti, moa ele sau asisten ii medicali care au solicitat suspendarea calit ii de membru al OAMGMAMR pe durata suspend rii".. OAMGMAMR precizeaz c numai persoanele care au solicitat în scris filialei suspendarea calit ii de membru al organiza iei sunt scutite de la plata cotiza iei.. Proiect lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania.. Hotarare Nr.. 2/30.. 03.. 2010.. - privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.. Hot r rea Nr.. 8/21.. - Privind aprobarea procedurii de suspendare i de retragere a calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din Rom nia.. 10/21.. - Privind stabilirea cuantumului cotiza iei de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din Rom nia i a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din Rom nia.. 11/21.. - Privind modificarea i completarea Metodologiei de reatestare a competen ei profesionale a asisten ilor medicali generali ti, moa elor i asisten ilor medicali, aprobat prin Hot rârea Consiliului Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din Rom nia nr.. 32/2009.. ACTE NECESARE PENTRU OB INEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU.. ORDINUL NR.. 613.. - privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie.. Adresa Nr.. 706/05.. 07.. 2012.. DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OB INERII DUPLICATULUI LA CERTIFICATUL DE MEMBRU.. HOT RÂREA NR.. 7/28.. 2012 - privind aprobarea Procedurii de transfer a asisten ilor medicali generali ti, a moa elor i a asisten ilor medicali.. Mai jos se poate accesa decizia Pre edintelui OAMGMAMR Mircea Timofte privind men inerea gradului principal pentru asisten ii medicali absolven i de studii superioare precum i Ordonan a de Urgen a Guvernului Romaniei ce reglementeaz anumite schimb ri importante in domeniul sanitar.. Adresa nr.. 700 / 04.. Ordonanta de Urgenta Nr.. 35.. Procedura de transfer a unui asistent medical între filialele O.. Anexa I - Model Cerere de Transfer.. Anexa II - Model Not de Transfer.. Ordonanta de urgenta Nr.. 48/10.. - pentru modificarea si completarea unor  ...   de:.. Acustician-audioprotezist.. ,.. Asistent medical anestezie terapie intensiva.. Asistent medical chirurgie.. Asistent medical dietetica-nutritie.. Asistent medical farmacie.. Asistent medical generalist.. Asistent medical de laborator.. Asistent medical neonatologie.. Asistent medical obstetrica-ginecologie.. Asistent medical radiologie.. Asistent medico-social.. Asistent social in penitenciar.. Infirmiera.. Maseur.. Nursa.. Directiva Europeana privind Certificatului de conformitate.. Ministerul Sanatatii Publice elibereaza incepand cu data de 26.. 11.. 2007, certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist , asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie inceputa in Romania, inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.. Lege nr.. 307 din 28/06/2004.. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I Nr.. 578 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.. 1477 din 11 decembrie 2003.. pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza.. Lege Nr.. 461 din 18/07/2001.. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr.. 425 din 31/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.. Legea malpraxis-ului.. 46 din 21/01/2003 a drepturilor pacientului.. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 51 din 29/01/2003.. Ordin Nr.. 180 din 05/03/2003.. 166 din 17/03/2003 privind eliberarea autorizatiei de libera practica medicala pentru personalul medical cu pregatire superioara de scurta durata, postliceala si medie.. 979 din 30/07/2004.. 724 din 11/08/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica.. 66 din 08/02/2002.. 123 din 15/02/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie.. 93 din 05/02/2003.. 131 din 28/02/2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie.. 123 din 11/12/2003.. 919 din 22/12/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.. 142 din 07/03/2002.. 185 din 18/03/2002 privind completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei Nr.. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie.. Monitorul Oficial Nr.. 451 din 27/05/2005.. privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor.. Legea Nr.. 95 din 14 aprilie 2006.. privind reforma in domeniul sanatatii.. 115 din 24/11/2004.. privind maririle salariale.. Contractul colectiv de munca 2005-2007.. Codul muncii actualizat 2005.. Lege privind raspunderea civila a personalului medical.. Contractul colectiv de munca pe anul 2007 - 2010.. Certificate si adeverinte necesare pentru a lucra in UE.. Ordin din 2007.. privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate in baza Hotararii de Guvern Nr.. 797/1997.. Anexa la O.. Ed.. C.. 760/03.. 2007.. Instructiuni privind organizarea si desfasurarea examenului pentru reconstituirea situatiilor scolare.. Ordonanta Nr.. 23 din 31 ianuarie 2007.. pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.. 721 din 07/07/2005.. privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art.. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.. 115/2004.. Hotarare adoptata la Suceava octombire 2007.. privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea O.. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European.. privind recunoasterea calificarilor profesionale.. Legea 96 din 2007.. privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania..

  Original link path: /index.php?id=leg
  Open archive

 • Title: Despre noi
  Descriptive info: ".. Sanatatea omului este telul suprem al actului medical.. Obligatia asistentului medical consta in a apara sanatatea fizica si mentala a omului, in a usura suferintele, in respectul vietii si demnitatii persoanei umane, fara discriminari in functie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, nationalitate, conditie sociala, ideologie politica sau orice alt motiv, in timp de pace, precum si in timp de razboi.. Respectul datorat persoanei umane nu inceteaza nici dupa decesul acesteia.. A fi asistenta medicala inseamna:.. sa nu fi niciodata plictisita;.. sa fi deseori frustrata;.. sa fi inconjurata de probleme;.. sa ai multe de facut si atât de putin timp;.. sa porti o responsabilitate foarte mare si sa ai foarte putina autoritate;.. sa intri in vietile oamenilor, ale copiilor si sa marchezi o diferenta; unii te vor binecuvânta, altii te vor blestema;.. vei vedea oameni (copii) in starea lor cea mai proasta si in starea lor cea mai buna;.. nu vei inceta niciodata sa fi uluita de capacitatea oamenilor (copiilor) de a iubi, de a indura si de curajul acestora;.. vei vedea viata incepând si sfârsindu-se;.. vei repurta victorii triumfatoare si esecuri devastatoare;.. vei plânge mult;.. vei râde mult;.. vei sti ce inseamna sa fi om si sa fi uman.. Sunt cuvinte in care cred ca ne regasim fiecare dintre noi.. In lumea medicala, care cuprinde pe toti cei ce lucreaza in domeniul medical, exista o obligatie si o responsabilitate care se intâlneste la nivel de UNICAT fata de celelalte profesii, pentru ca se lucreaza cu bolnavul si cu viata omului.. Totul este legat de responsabilitate.. Personalul medical practica o profesiune prin excelenta umanista, in favoarea omenirii.. Actul medical este un act benefic societatii si are in vedere salvarea vietii, prelungirea vietii, prevenirea infirmitatilor, usurarea suferintelor, cresterea, mentinerea sau redarea intregului potential fizic si psihic, reintregirea sau reinsertia sociala etc.. Scopul echipei medicale este acela de a salva viata bolnavului si a-l proteja de orice risc.. Profesionalismul trebuie sa se manifeste in permanenta si atunci suntem ocrotiti.. Prevenirea greselilor si erorilor medicale se face  ...   de a avea un comportament ce poate aparea ca un model pentru cei din jur;.. altruism;.. un simt etic foarte dezvoltat;.. capacitatea de apreciere a valorilor umane adevarate;.. capacitatea de ierarhizare a valorilor umane cu care vine in contact;.. responsabilitate - atât cea care decurge direct din propriile actiuni, cât si cea care rezulta din impartirea responsabilitatii cu ceilalti membrii ai echipei.. Suntem la sfârsitul unui prim ciclu de trei ani in care fiecare asistent medical a avut obligatia de a participa la actiuni de Educatie Medicala Continua in vederea imbunatatirii cunostintelor si abilitatilor necesare exercitarii profesiei de asistent medical conform standardelor si normelor in vigoare.. Filiala judeteana Galati a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România s-a preocupat pentru organizarea pe plan local a câtor mai multe manifestari de Educatie Medicala Continua (mese rotunde, simpozioane, cursuri) pentru ca fiecare membru care isi exercita profesia de asistent medical sa aiba posibilitatea participarii la asemenea actiuni.. Totodata colegii care au dorit, au avut posibilitatea sa participe la actiuni de Educatie Medicala Continua organizate la nivel national sau in alte judete.. Constatam cu satisfactie ca, majoritatea asistentilor medicali, membri ai filialei judetene a O.. Galati, si-au asumat raspunderea participarii la activitatile de Educatie Medicala Continua si au acumulat numarul corespunzator de credite.. De ce Educatie Medicala Continua ?.. Asa cum am precizat mai sus fiecare profesionist trebuie sa ofere servicii de calitate iar aceasta nu este posibil fara o continua conectare la noutatile ce tin de exercitarea profesiei cât si prin reimprospatarea cunostintelor acumulate in formarea de baza a fiecarui asistent medical.. Legea exercitarii profesiei de asistent medical (307/2004) precizeaza obligativitatea participarii tuturor asistentilor medicali si moaselor precum si a specialitatilor paraclinice la forme de Educatie Medicala Continua in vederea cresterii calitatii actului de ingrijire si tratament.. Imi exprim aprecierea si consideratia pentru eforturile fiecarui asistent medical in vederea practicarii profesiei cu responsabilitate si profesionalism, asigurându-va totodata ca filiala judeteana a O.. se angajeaza sa sustina si sa promoveze interesul profesiei si al profesionistilor.. PRESEDINTE O.. GALATI..

  Original link path: /index.php?id=despre
  Open archive

 • Title: Echipa Galati
  Descriptive info: Membrii Biroului Executiv al O.. Gala i rezultat în urma alegerilor din data de 18.. 10.. Daniela.. ARTIMOF.. Pre edinte.. Email:: Office.. Elena Maria.. MILEA.. Vicepre edinte.. Claudia.. VR JESCU.. Florin.. PODA C.. Secretar.. Membrii Consiliului Jude ean al O.. Daniela.. O.. Gala i.. Mariana.. BADEA.. Spitalul de Urgen pentru Copii Gala i.. Spitalul Militar Gala i.. Constan a.. BUJOREANU..  ...   Bujor.. Mirela.. ST NESCU.. Spitalul de Pneumoftiziologie Gala i.. Florentina.. CARA.. S.. P.. Gabriela.. COVRIG.. Spitalul "Anton Cincu" Tecuci.. Cornelia.. FLOREA.. Spitalul de Boli Infec ioase Gala i.. Vasilica.. OL RE.. Marinela.. SÂRBU.. J.. Spitalul General C.. F.. Pipina.. IORDACHE.. Cristian Mihai.. MARINESCU.. Romar Diagnostic Center.. Liliana.. T NASE.. Mi a Mioara.. IAMANDI.. Spitalul de Psihiatrie Gala i.. Viorica.. DOMNI EANU..

  Original link path: /index.php?id=echipa
  Open archive

 • Title: Biroul de presa
  Descriptive info: Psihiatrul Cristian Andrei se întâlne te cu asisten ii medicali g l eni.. [.. ].. Cunoscutul medic psihiatru, Cristian Andrei, va fi prezent sâmb t , 20 iulie 2013, la Gala i.. În organizarea Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali, filiala Gala i, Cristian Andrei va sus ine un curs cu tema "Aspecte psihiatrice în via a profesional a asistentului medical", ac iune care se va desf ura cu începere de la ora 10.. 00, la Complexul Muzeal de tiin ele Naturii.. "Este unul dintre cursurile numeroase i foarte utile pe care le organiz m periodic, pentru membrii no tri.. Înainte de a fi cadre medicale, care lupt pentru via a semenilor, i noi suntem oameni care sufer i care trebuie s dep easc anumite probleme generate fie de locul de munc sau de societatea în care tr im.. La cursul medicului Cristian Andrei vom avea posibilitatea s afl m i s înv Å£ m lucruri benefice pentru noi, dar i pentru rela ia specialist-pacient", a precizat Daniela Artimof, pre edinte O.. R Gala i.. Cei prezen i sâmb t la curs vor putea s interac ioneze cu medicul Cristian Andrei pe urm toarele subiecte de interes:.. - boli mintale ale contemporanilor no tri;.. - prevenire i tratamente moderne;.. - anxietatea, insomnia i depresia, afec iuni - sindrom la ordinea zilei;.. - rolul asistentului medical în urgen a psihiatric ; actul medical f r consim mântul pacientului;.. - confruntarea asistentului medical cu stresul profesional;.. - domina ia profesional din partea medicului;.. - cum devine rela ia cu pacientul o surs de satisfac ie?.. "O ANS PENTRU VIA !".. În Gala i se organizeaz o sesiune de donare de sânge în ziua de joi diminea a, 11 iulie 2013 între orele 8 - 12, în parcarea de la Casa de Cultur a Sindicatelor!.. Cu sprijinul Unit ii Mobile, administrat de Centrul de Transfuzii Sanguine Bucure ti i cu sprijinul voluntar al personalului specializat din Centrul de Transfuzii Sanguine Gala i, va avea loc colectarea de sânge de la donatori voluntari, neremunera i, ac iune care reprezint piatra de temelie a oric rui sistem transfuzional, prin care se asigur - în condi ii de securitate - cantitatea de sânge i preparate sanguine, necesare BOLNAVILOR din spitalele din România.. Ac iunea se adreseaz publicului tân r altruist, profesini tilor din s n tate, oamenilor de omenie, dispu i s contribuie la salvarea de vie i omene ti!.. În fiecare minut al zilei, o persoan are nevoie de sânge.. Acest sânge poate s vin de la un donator voluntar, o persoan asemenea ie, care alege s doneze sânge!.. S don m noi sânge pentru al i semeni, pentru c într-o zi ei vor dona pentru noi!.. VODAFONE ROMANIA NE SUS INE ÎN ACEAST CAMPANIE UMANITAR !.. OAMGMAMR SUS INE DONAREA VOLUNTAR DE SÂNGE!.. Membrii care vor dona sânge vor fi premia i de c tre OAMGMAMR Gala i!.. INFORMA II PRIVIND DONAREA DE SÂNGE.. Pentru ca acest gest s se poat desf ura în deplin securitate pentru dvs.. , ca donator, cât i pentru pacientul transfuzat, v invit m s citi i cu aten ie INFORMA IILE cuprinse în acest document:.. Donarea de sânge total const în recoltarea unei cantit i de 450 ml în timp de 8 - 10 min.. În aceast situa ie b rba ii pot dona de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori pe an.. Înainte de donare se recomand :.. - S fi i odihni i, bine hidrata i, s se consume un mic dejun lejer ;.. - S se evite alimentele grase, b uturile alcoolice, fumatul.. Recoltarea de sânge se face în condi ii stricte de siguran de c tre personal medical calificat, materialul de recoltare este steril i de unic folosin - nu reprezint risc de îmboln vire.. Testele biologice efectuate sistematic la fiecare donare cuprind : determinarea grupelor sanguine OAB i Rh, a hemoglobinei, depistarea sifilisului, anticorpi antiHIV i antiHTLV, hepatitele virale B i C, determinarea enzimelor hepatice (transaminazele).. Pentru a dona sânge este important s ave i o stare bun de s n tate i s nu v plasa i în categoriile de popula ie cu risc crescut de contaminare cu boli infec ioase ce se pot transmite prin sânge :.. persoanele care au rela ii sexuale (protejate i neprotejate) cu mai mult de 2 parteneri ;.. persoanele care au rela ii sexuale cu parteneri de acela i sex ;.. persoanele care au contact sexual cu partener cu HIV, HTLV atgHBS, AcHCV, SIFILIS;.. persoanele care au avut contact sexual cu parteneri pl ti i ;.. persoanele care au avut contacte sexuale cu parteneri care se / s-au drogat ;.. persoanele care au avut raport sexual ocazional neprotejat în ultimele 6 luni.. Nedeclararea inten ionat a bolilor transmisibile sau factorilor de risc cunoscu i dup prealabila dvs.. informare constituie infrac iune i se pedepse te conform art.. 39 i 40 din Legea 282 / 2005 privind organizarea activit ii de transfuzie sanguin.. Interviu cu Daniela Artimof, Pre edinte OAMGMAMR Gala i.. Ziua Interna ional a Asistentului Medical 2013.. În fiecare an, ziua de 12 mai, ziua Interna ional a Asisten ilor Medicali, aduce în aten ia întregii lumi importan a profesiei noastre pentru s n tatea popula iei.. " intele de dezvoltare ale mileniului 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1" este tema Consiliului Interna ional al asisten ilor medicali pentru 2013.. Cele 8 scopuri au 18 obiective.. Trei dintre scopuri sunt legate în mod direct de s n tate, iar de profesia de asistent medical i moa - 4, 5 i 6.. Scopul 1 - Eradicarea s r ciei extreme i a foametei.. Scopul 2 - Educa ie primar la nivel global.. Scopul 3 - Promovarea egalit ii de gen i promovarea femeii.. Scopul 4 - Reducerea mortalit ii infantile.. Scopul 5 - Îmbun t irea s n t ii maternal.. Scopul 6 - Combaterea HIV/SIDA, malariei i a altor boli.. Scopul 7 - Asigurarea unui mediu sustenabil.. Scopul 8 - Ini ierea unui parteneriat global dedicat dezvolt rii.. Copiii, mamele, bolnavii care se afla în lupt cu boli greu de tratat în contextul unor sisteme de s n tate grav afectate de criza economic , au în asistentul medical sau moa un profesionist în mâinile c ruia pun încredere i speran pentru vindecare.. Apar inem unei profesii nobile, reprezent m cea mai numeroas categorie profesional din sectorul s n tate, suntem motiva i prin misiunea asumat , suntem dedica i profesiei i asigur rii siguran ei pacien ilor prin calitatea serviciilor pe care le oferim.. S nu uitam niciodat c prin viziunea unei mari asistente medicale, Florence Nightingale, aceast profesie a fost plasat pe un loc binemeritat între profesiile medicale.. Dac începutul a fost fundamentat pe abordarea structurat a serviciilor de îngrijiri, ast zi colegii no tri contribuie activ la dezvoltarea continu a profesiei, sunt implica i în proiecte de cercetare precum îngrijirile bazate pe dovezi, sau în proiecte interna ionale ample precum Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului privind s n tatea.. Toate acestea sunt motive de bucurie, de mândrie, de mul umire i de celebrare.. Este ziua noastr , s ne bucur m de fiecare succes profesional al oric rui coleg, s ne mândrim cu profesia pe care ne-am ales-o, s s rb torim.. La mul i ani de ziua noastr !.. Biroul Executiv al OAMGMAMR Gala i.. Pre edinte Daniela Artimof.. SPRIJIN construirea primei Clinici de Recuperare Oncologic din România!.. Proiectul Nera este un proiect al Funda iei "Sfânta Irina" care are, ca principal obiectiv, construirea primului Centru de Recuperare Oncologic din România.. Clinica Nera este prima clinic de recuperare oncologic din România care va incorpora i un centru de cercet ri.. Clinica Nera se va îngriji de tratamentul bolnavilor de cancer în stadii ini iale: aflarea ve tii, debutul bolii, depistarea precoce.. Ce înseamn cercetare în Clinica Nera? Cercetarea se va face în domeniul recuper rii oncologice.. Bolnavul cu cancer de obicei sufer de depresie i anxietate, iar acestea îl urm resc pe toat durata evolu iei bolii.. "Exist anumite particularit i ale depresiei i anxiet ii în cazul bolnavilor de cancer, exist insomnii, frica de moarte, chiar obsesia mor ii etc.. Noi ne propunem s cercet m cu acurate e aceste tulbur ri psihice care apar în boala canceroas ", a mai spus Prof.. Dr.. Pavel Chiril.. Un important accent, în Clinica Nera, va fi pus pe stilul de via i diet.. "Stilul de via reprezint cauza principal a cancerului.. Acesta presupune adesea obiceiuri alimentare nes n toase care duc la muta ii în celulele noastre.. Muta ii produc to i aditivii, to i coloran ii, adic ingrediente ale alimentelor date copiilor i oamenilor maturi.. Produsele alimentare sunt supuse unui control toxicologic, dar nu sunt supuse unui control oncologic.. Multe au efect cumulativ, mânc m toat via a cam acelea i alimente care ne aduc zi dup zi, s pt mân dup s pt mân , lun de lun , an dup an, acele elemente mutagene care în cele din urm î i fac efectul.. Elemente mutagene sunt, de asemenea, substan ele con inute de insecticide, fungicide, nitra ii care dau nitrozamin dovedit tiin ific a fi r spunz toare de producerea cancerului.. Pericolul cel mai mare vine din alimenta ie, care, în toat lumea, i-a pierdut valen a ap r rii s n t ii omului".. youtube.. com/watch?v=NiUgkEdcMIo.. http://doarortodox.. ro/tag/dan-puric/.. com/watch?v=1ae8dhOXddU.. DONEAZ printr-un 1 SMS = 2 euro.. Trimite SMS la 8843 în re elele Cosmote, Vodafone i Orange (nu se percepe TVA).. Servicii oferite gratuit de Cosmote, Vodafone i Orange.. APEL TELEFONIC : Un telefon = 2, 5 sau 10 euro.. 0900900150 (10 euro).. 0900900152 (5 euro).. 0900900154 (2 euro).. Începe s se fac dreptate în cazul mor ii Silviei Stan.. Asistenta a r mas f r dreptul de practic.. Începe s se fac dreptate în cazul mor ii Silviei Stan * Primul caz al unei asistente r mase f r dreptul de practic * Carmen Avram poate da un nou examen de atestare peste cinci ani.. Cazul Silviei Stan (foto), femeia care a murit dup ce i s-a administrat un calciu la un cabinet medical de tratamente din Gala i, revine în aten ie.. i asta pentru c , dup mai bine de nou luni, a fost luat prima sanc iune fa de asistenta care a administrat calciul.. Consiliul Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România (OAMGMAMR) a decis ca asistentei Carmen Lory Avram s îi fie retras dreptul de liber practic.. "Comisia Na ional de Etic i Deontologie a OAMGMAMR, dup analizarea tuturor declara iilor, probelor, înscrisurilor i a expertizelor medico-legale, propune Biroului Executiv suspendarea calit ii de membru al OAMGMAMR a doamnei Avram Lory Carmen pe o perioad de cinci ani i informarea Ministerului S n t ii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectiv ", se arat în documentele OAMGMAMR.. Biroul Executiv a aprobat aceast propunere în urma c reia asistenta Carmen Lory Avram nu î i va mai putea practica profesia, nici în spital, nici la vreun cabinet particular, pe o perioad de cinci ani.. Reatestarea profesional.. Decizia luat la Bucure ti a fost deja comunicat la Spitalul de Pediatrie, unde asistenta era angajat cu carte de munc , de unde s-a cerut "o copie dup decizia de încetare a activit ii în func ia de asistent medical a doamnei Avram Carmen".. Decizia luat de Consiliul OAMGMAMR poate fi atacat de Carmen Avram, în termen de 30 de zile, la Judec toria Gala i.. Dac asistenta nu va ataca decizia sau dac aceasta va r mâne definitiv în urma unui proces, atunci asistenta nu va mai putea practica meseria pe o perioad de cinci ani.. Dup cei cinci ani de sanc iune, Carmen Avram va fi "supus procedurii de reatestare profesional , conform legilor în vigoare", se mai arat în decizia de suspendare a activit ii.. Primul asemenea caz la Gala i.. De i pân acum au fost depuse foarte multe plângeri ce îi priveau pe asisten ii medicali acuza i de malpraxis, cazul lui Carmen Avram este de departe cel mai grav.. "Cazul Carmen Avram este cel mai complicat, cu cele mai multe înc lc ri ale prevederilor legale în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent medical, dep ind competen ele comisiei teritoriale de etic i disciplin.. Comisia teritorial a desf urat ancheta disciplinar i Consiliul Jude ean a hot rât înaintarea dosarului c tre Comisia Na ional de Etic , pentru c faptele conturau încadrarea într-o abatere grav , iar sanc iunea trebuia hot rât numai de Consiliul Na ional al Ordinului.. Sper m din tot sufletul s r mân un caz singular i asisten ii medicali s dea dovada de profesionalism, s cunoasc i s respecte legisla ia na ional i european în domeniul exercit rii profesiei, s respecte drepturile pacien ilor i s nu mai avem de anchetat asemenea abateri grave de la lege", ne-a declarat Daniela Artimof, pre edinte OAMGMAMR Gala i.. În acest caz se a teapt i alte sanc iuni.. Moartea Silviei Stan este anchetat i de procurorii Parchetului de pe lâng Judec toria Gala i, care au demarat, la începutul acestui an, urm rirea penal fa de Carmen Avram.. Pân se va finaliza îns aceast anchet , va mai trece ceva timp.. S nu mai vorbim i despre durata unui proces penal în instan ele române ti.. Dar familia Silviei Stan este mul umit c a început s de fac dreptate.. (sursa:.. Viata Libera.. ).. Ziua Mondial a S n t ii marcat la Gala i.. Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali (OAMGMAMR) din România - filiala Gala i a organizat ast zi în Sala Auditorium de la Complexul Muzeal de tiin ele Naturii Gala i, o conferin pentru a marca Ziua Mondial a S n t ii - 7 aprilie, care în acest an are tema "Hipertensiunea arterial " (HTA) i sloganul "Sub presiune - Elimin - i riscul de infarct miocardic i accident cerebral - verfic - i tensiunea arterial ".. Intitulat "HTA - între predeterminarea genetic i consecin a unui stil de via nes n tos: obezitatea, dislipidemiile, stresul", conferin a, la care au luat parte peste 200 de persoane din domeniul medical, a fost sus inut de prof.. dr.. Natalia Cucu - pre edinte al Asocia iei de Epigenetic i Metabolomic i lector univ.. Lygia Alexandrescu - pre edintele Asocia iei pentru Educa ie în Nutri ie.. Scopul acestei ac iuni a fost acela de a sensibiliza popula ia asupra riscurilor mari pe care le prezint o tensiune arterial crescut pentru starea inimii i a vaselor sanguine, precum i asupra mijlocului la îndemân i eficient de a reduce aceste riscuri: verificarea periodic a tensiunii arteriale.. "HTA este o boal cronic care se manifest prin înregistrarea de valori crescute ale tensiunii arteriale peste limitele normale.. HTA nu are simptome specifice, de aceea se mai nume te "uciga ul t cut", fiind un factor de risc major pentru creier, accidente vasculare sau atacuri ischemice tranzitorii, inima, angina, infarctul de miocard, insuficien a cardiac i alte boli cardiace, renale i pentru diabetul zaharat.. O persoan din trei sufer de hipertensiune arterial , în special în rile în curs de dezvoltare.. România ocup un loc frunta în lume în ceea ce prive te topul deceselor din cauze cardiovasculare.. Exist studii care arat c doi din trei români mor din cauza bolilor cardiovasculare, c unul din trei sufer de hipertensiune arterial , iar accidentul vascular cerebral reprezint o afec iune frecvent " ne-a declarat Daniela Artimof, pre edintele OAMGMAMR - filiala Gala i.. Mai mult de o p trime din popula ia globului este hipertensiv , iar 6% din decesele înregistrate pe glob sunt atribuite HTA.. Prin prevalen a de 44,92% înregistrat în România aceasta se situeaz printre rile din Europa cu prevalen e reduse ale HTA dup cum urmeaz : Grecia (31,1%), Suedia (38%), Italia (38%), Regatul Unit (42%), Republica Ceh (42%), Portugalia (42%).. rile europene cu prevalen e ridicate sunt Spania (47%) sau Germania (55%).. Descoperirea i tratarea din timp a valorilor crescute ale tensiunii arteriale poate preveni complica iile cardiovasculare.. Din acest motiv se recomand verificarea periodic a valorilor tensionale chiar i pentru persoanele s n toase, mai ales c procedura este rapid i nedureroas !.. PresaGalati.. Ziua Mondial a S n t ii: 7 Aprilie 2013!.. Bolile cardiovasculare: "uciga ul nr.. 1".. Statisticile Organiza iei Mondiale a S n t ii (OMS) nu sunt deloc încurajatoare: o persoan din trei sufer de Hipertensiune arterial , în special în rile în curs de dezvoltare.. România ocup un loc frunta în lume în ce prive te topul deceselor din cauze cardiovasculare.. Exist studii care arat c doi din trei români mor din cauza bolilor cardiovasculare, c unul din trei sufer de hipertensiune arterial , iar accidentul vascular cerebral reprezint o afec iune frecvent.. Hipertensiunea arterial este o important problem de s n tate la nivel mondial.. Potrivit Organiza iei Mondiale de S n tate, se estimeaz c în lume exist peste 1 miliard de oameni care sufer de hipertensiune i c cel târziu în anul 2025 num rul persoanelor care vor avea aceast boal va ajunge la 1,56 miliarde.. Speciali tii trag un semnal de alarm în privin a acestei rate înalte.. "Raportul este o nou dovad a cre terii spectaculoase a afec iunilor care provoac cardiopatii i alte boli cronice, îndeosebi în rile unde popula ia are venituri sc zute", a declarat Margaret Chan, director general al OMS.. Tensiunea arterial ridicat a stat la baza peste 50% dintre decesele survenite în urma unui infarct, i este cauza a peste 45% dintre bolile coronariene.. În ceea ce prive te situa ia din România, prevalen a hipertensiunii arteriale este de peste 40% în rândul popula iei adulte, iar controlul tensiunii arteriale la hipertensivii trata i este sub 10%.. Hipertensiunea arterial este foarte periculoas deoarece amplific efortul efectuat de inim , conducând la cre terea riscului de apari ie al infarctului de miocard, al accidentului vascular cerebral sau al insuficienÅ£ei cardiace.. Hipertensiunea arterial reprezint un factor de risc major i în declan area insuficien ei renale cronice, o maladie care afecteaz tot mai multe persoane pe glob.. Din acest motiv se recomand verificarea periodic a valorilor tensionale chiar i pentru persoanele s n toase, mai ales c procedura este rapid i nedureroas !.. World Health Day.. Campanie de prevenire.. "Împreun învingem tuberculoza".. În Europa, tuberculoza îmboln ve te 49 de oameni i ucide al i apte în fiecare or.. În ara noastr , situa ia este i mai sever , deoarece ocup m primul loc pe continent în ceea ce prive te noile cazuri diagnosticate.. De i continu s fie o amenin are atât pentru fiecare om în parte cât i pentru s n tatea public , tuberculoza poate fi inut sub control prin aplicarea unor m suri de preven ie i educa ie.. Acesta este i scopul campaniei desf urat de Ordinul Asisten ilor Medicali Gala i, împreun cu coala Postliceal Sanitar "Sf.. Vasile cel Mare" i Spitalul de Pneumoftiziologie Gala i.. Pe 24 martie, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupt împotriva Tuberculozei, elevi ai colii postliceale au împ r it bro uri i au lipit pliante informative în Pia a Central.. A doua parte a campaniei a avut loc ieri.. Pe lâng bro urile împ r ite, medicii le-au explicat elevilor de la CNVA i de la Seminarul Teologic despre cum poate fi prevenit, diagnosticat i tratat TBC-ul, dar i despre pericolul întreruperii tratamentului.. Via a Liber.. Conferin în vederea prevenirii cancerului la Gala i.. Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali (OAMGMAMR) din România - filiala Gala i, organizeaz ast zi 15 martie, ora 16.. 00, la Hotelul Mercur din Gala i, o conferin pe tema adopt rii unui stil de via s n tos în vederea prevenirii cancerului, sus inut de prof.. Pavel Chiril - ctitor al Asocia iei Filantropice Medicale "Christiana" (Bucure ti), al Centrului Medical "Naturalia" (Voluntari) i al spitalul "Sfânta Irina" (Voluntari), precum i ctitor a trei m n stiri ortodoxe: Christiana (Bucure ti), Nera (Cara -Severin) i Dobric (Bistri a-N s ud).. "În cadrul conferin ei va fi prezentat cartea "Nu hr ni cancerul!" ai c rei autori sunt prof.. dr.. Pavel Chiril , al turi de Cristela Georgescu i M d lina Popescu.. Principiile s n toase con inute în paginile acestei c r i încearc s propun o alternativ pentru prevenirea îmboln virilor cronice, dar pentru recuperarea celor care au trecut prin tratamentele incipiente de vindecare a cancerului", ne-a declarat Daniela Artimof, pre edintele OAMGMAMR-filiala Gala i.. În România, 57 de pacien i afl zilnic c sunt bolnavi de cancer, acesta fiind cea de-a doua cauz a mortalit ii, atât la nivel na ional, cât i european.. Cancerul este o maladie împotriva c reia lupta purtat este una anevoioas , motiv pentru care este necesar ca armele cele mai eficiente s fie la îndemân , iar sprijinul acordat celor afecta i de aceast boal s fie cât mai complet.. Stilul de via influen eaz calitatea vie ii, iar alimenta ia este un aspect decisiv în ceea ce prive te traiectoria st rii de s n tate.. "Cancerul prolifereaz în prezen a fisurilor din ansamblul alimenta iei.. A adar, este extrem de important ca alimenta ia curent s fie una care s sprijine organismul, i nu s îl conduc la degradare.. Am conceput acest ghid de nutri ie pentru a semnala c ile prin care se infiltreaz cancerul i pentru a fi de folos oricui se îngrije te de s n tatea lui.. În acela i timp îns , l-am construit i ca pe un instrument deosebit de important în lupta pe care bolnavii de cancer în stare incipient o duc împotriva acestei maladii", ne-a declarat, în exclusivitate pentru PresaGala i.. ro, prof.. Trebuie amintit faptul c prof.. Pavel Chiril este promotorul conceptului de medicin cre tin.. Principala premiz a medicinii cre tine este aceea c actul medical - adic descifrarea bolii, identificarea deopotriv a cauzelor ei biologice i spirituale, precizarea evolu iei i prognosticului, profilaxia i tratamentul - trebuie s se s vâr easc în cadrul spiritual al Bisericii, pentru c Hristos este T m duitorul absolut.. "Altfel spus, doctorul trateaz , dar Dumnezeu vindec ," a încheiat prof.. Pavel Chiril.. Andreea Marin vine joi la Gala i.. Andreea Marin vine, joi, la ora 17.. 30, la Teatrul Muzical "Nae Leonard".. În cadrul turneului intitulat "Din dragoste pentru femei", care a început pe 6 martie i va cuprinde zece ora e, vedeta se va întâlni cu g l encele care vor s vorbeasc deschis despre problemele lor, pentru a încerca s identifice împreun solu ii.. Evenimentul este organizat de Funda ia " coala mamelor", în colaborare cu Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România (OAMGMAMR) - filiala Gala i.. Intrarea este liber , participantele având posibilitatea de a vorbi, de la suflet la suflet, despre s n tate i frumuse e, despre dezvoltare persona i profesional , despre drepturile femeilor i despre cum putem comunica mai bine cu cei din jur.. "Pune întreb ri i spune- i povestea, la coala Mamelor orice femeie este important !", afirm Andreea Marin, invitându-le astfel la eveniment pe toate femeile care au nevoie s fie ascultate.. PromovareaTa.. Ro.. 15 Martie 2013 :: Andreea Marin la Gala i!.. 15 Martie 2013 :: " coala mamelor" - singura alinare pentru multe femei!.. Peste 700 de persoane - nu doar femei - au fost prezente la întâlnirea cu Andreea Marin desf urat joi seara, la Teatrul Muzical "Nae Leonard", în cadrul caravanei "Din dragoste pentru femei", organizat de Funda ia " coala mamelor".. Faptul c Gala iul se num r printre cele zece jude e incluse în traseul caravanei i se datoreaz Danielei Artimof, pre edinta Filialei Gala i a Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România, dumneaei fiind i organizatoarea precedentelor vizite ale Andreei Marin în ora ul nostru, în 2011 i 2012.. Concluzia doamnei Daniela Artimof dup întâlnirea de joi seara ne-a dat de gândit: "Prezen a în sal a dep it orice estimare.. i, în ciuda întârzierii cu care a început evenimentul - cauzat de problemele în trafic dar i de amenda pe care vedeta a pl tit-o la Br ila - oamenii au în eles, au ascultat-o i au aplaudat-o.. Andreea Marin are acest talent de a ajunge la sufletul femeilor.. Multe persoane din sal au recunoscut c aceast întâlnire este singura lor alinare, singura lor bucurie, singura lor ie ire în lume, singurul divertisment.. Totodat , au recunoscut c sunt singurele cuvinte de pre uire pe care le primesc, i acestea vin din partea unui om pe care îl cunosc.. de la televizor.. E foarte trist ca s vii o dat într-o sal ca s a tep i un cuvânt de pre uire când to i ceilal i din jur, care te cunosc, nu i-l adreseaz.. Sincer v spun c m-a emo ionat aceast declara ie pe care am auzit-o de la atâtea femei, c este singura ie ire pe care i-o pot permite, c s-au bucurat c a fost gratuit, c au venit într-o sal de teatru - este foarte trist dac am ajuns s tr im astfel vremuri în care oamenii s nu- i mai permit aproape nimic.. N-am crezut c sunt oameni care se bucur cu atât de pu in.. Andreea chiar le-a înv at s se pre uiasc.. Nu m-am gândit c poate s aduc atâta bucurie atâtor femei.. Poate c ar trebui s facem mai mult".. Important este s ne amintim, de câte ori avem nevoie, c pentru copiii no tri suntem un model i s facem ce ine de noi pentru a ne schimba în bine via a.. Articol Viata Libera.. 13 Martie 2013 :: Andreea Marin vine la Gala i!.. Andreea Marin i coala Mamelor se întorc la Gala i.. Joi, 14 martie, ora 17.. 30, la Teatrul Muzical "Nae Leonard" Gala i va avea loc o nou întâlnire a cunoscutei vedete cu femeile care vor s vorbeasc deschis despre problemele lor i s identifice solu ii la acestea.. Întâlnirea este organizat de Funda ia " coala mamelor" în colaborare cu Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România (OAMGMAMR) - filiala Gala i.. "Prezen a d-nei Andreea Marin la Gala i, la ultima întâlnire s-a bucurat de un interes mare din partea femeilor i ne-am gândit s o chem m iar în ora ul nostru.. Se vor aborda subiecte diferite: despre s n tate, despre frumuse e, despre dezvoltarea personal i profesional sau despre drepturile femeii.. Fiecare femeie î i poate spune povestea, poate s pun întreb ri despre ceea ce o preocup ", ne-a declarat Daniela Artimof, pre edinte OAMGMAMR Gala i.. Un am nunt foarte important, intrarea la aceast ac iune este gratuit !.. Articol PresaGalati.. 26 Ianuarie 2013 :: Femei de succes.. La adresa de mai jos, g si i bro ura în care au fost selectate femei din România, din sectorul sanitar care, prin ceea ce au f cut în parcursul lor profesional, au primit o pagin în aceast bro ur !.. M bucur i sunt onorat c am fost aleas i intervievat pentru aceast bro ur !.. V spun acest lucru i vou , nu din mândrie i nici ca s m laud, ci numai din dorin a de a împ rt i bucuria cu cei care îmi sunt al turi, colegi i prieteni, parteneri în munc i via , oameni care mi-au marcat i influen at evolu ia!.. Bro ura Femei de Succes - 26 Ianuarie 2013.. Cu drag,.. Daniela Artimof.. :: ANDREEA MARIN I COALA MAMELOR ::.. " coala Mamelor", la Gala i.. Peste 200 de asistente medicale, membre ale filialei locale a Ordinului Asisten ilor Medicali, s-au întâlnit cu Andreea Marin, la Complexul Muzeal de tiin e ale Naturii, în cadrul proiectului " coala Mamelor".. Vedeta a împarta it din experien a sa ca mama, i a vorbit despre drepturile pe care mamele le au i nu le cunosc.. Articol Antena 1.. :: Andreea Marin B nic i coala Mamelor la Gala i - Eveniment organizat de OAMGMAMR ::.. Sala Auditorium de la Complexul Muzeal de tiin ele Naturii din Gala i a g zduit, întâlnirea cu Andreea Marin B nic i coala Mamelor.. Articol Jurnalism Anul Sus.. :: Andreea Marin le-a vorbit asisten ilor medicali din Gala i ::.. Andreea Marin, în calitate de pre edinte al Funda iei "Pre uie te via a", dar i ca fondatoare a colii Mamelor, le-a dat joi întâlnire femeilor i celor din Ordinul Asisten ilor Medicali Gala i, pentru dou ore de pove ti de via adev rate i dramatice.. Întâlnirea de la Gala i este deja la a doua edi ie, iar organizatoarea a venit înso it de exper i în drepturile femeilor, s n tate, legisla ie, formare profesional , antreprenoriat i comunicare.. Prima femeie înscris în proiectul coala Mamelor a fost g l eanca Mihaela V rzan, îns în prezent sunt înscrise peste 300 de mame, din peste 100 de ri ale lumii.. Temele de interes ale întâlnirii au fost discriminarea profesional , violen a în familie i consumul de droguri.. La eveniment a participat i Angela Ene, ef al Brig zii Antidrog Gala i, care a vorbit despre prevenire, riscuri, dar i efectele secundare ale consumului de droguri.. În Gala i sunt înregistra i 17 consumatori, dintre care 13 se afl în stare privativ , to i fiind consilia i i urmând tratament.. Îngrijorator este faptul c tinerii ademeni i au vârste din ce în ce mai fragede, minima la nivel local fiind de 17 ani.. "Intra i pe site, informa i-v i întinde i o mân de ajutor apropia ilor, dacă voi nu ave i nevoie", au fost cuvintele de final ale Andreei.. Articol Viata Libera Galati.. :: Andreea Marin fa în fa cu peste 200 de asisten i medicali din Gala i ::..  .. Articol Presa Galati.. :: Gala Gesturilor de Suflet în S n tate Mintal i-a desemnat câ tig torii ::.. În cadrul celei de-a VII-a edi ii a Galei Gesturilor de Suflet în S n tate Mintal , care a avut loc joi, pe 18 octombrie, au fost premiate.. gesturile de suflet f cute pentru s n tate mintal.. Festivitatea de premiere.. a fost dedicat celor 19 ani de activitate în domeniul s n t ii mintale ai Funda iei Estuar i recompensarii celor care i-au adus contribu ia dezvolt rii acesteia.. Pre edintele Funda iei Estuar, Dr.. Cristian Andrei împreun cu Andreea Marin B nic au fost gazdele evenimentului i prezentatorii Galei.. Premiile anului 2012.. au fost acordate persoanelor publice, specilistilor, angajatorilor i voluntarilor, care în perioada 2011-2012 au contribuit la îmbun t irea domeniului s n t ii mintale din România, au sus inut prin orice mijloace campanii in favoarea persoanelor cu dizabilit i sau au încadrat în munc persoane cu probleme de s n tate mintal.. "Gala gesturilor de suflet in s n tatea mintal organizat de Fundatia Estuar a intrat frumos i eficient în con tiin a public din România.. Vedete cu un grad înalt de intelige a moral au participat la aceasta gal , oferind lucruri de suflet pentru o licita ie în interesul persoanelor cu probleme de s n tate mintal.. La rândul lor, ace ti oameni minuna i ai Estuarului s-au facut in ele i mai bine ca oricând.. Mul umim!", a declarat Dr.. Cristian Andrei.. "To i avem nevoie de echilibru în via.. i s n tatea mintal men ine acest echilibru.. În seara aceasta au fost recompensa i în cadrul Galei Gesturilor de Suflet to i cei care au contribuit în 2012 pentru ca cei ce sufer de o problem de s n tate mintal s fie echilibra i.. Este cea de-a aptea editie a Galei, sunt al turi de dr.. Cristian Andrei i de Estuar pentru a patra oara i.. pot s spun c nu exist s n tate f r s n tate mintal ", a declarat Andreea Marin B nic.. Câ tig torii Galei Gesturilor de Suflet în S n tate Mintal de anul acesta sunt: Pentru categoria:.. Fii tu însu i!.. - Câ tig tor Marchidan Cristian, beneficiar Funda ia Estuar.. Vorbe te despre tine!.. - Câ tig tor George R dulescu, beneficiar Funda ia Estuar.. Men ine leg tura cu prietenii!.. - Câ tig tor Ionescu Lucian, beneficiar Funda ia Estuar.. Implica-te!.. - Câ tig tori:.. Levente Ilyes - BAUMAX - Cluj Napoca i Teodosiu Adriana -director administrativ / Alin Badea- director general - SC BAUMAX ROMANIA SRL, Ploie ti.. Nicoleta Molnar - Direc ia Generala de Asisten Social , Cluj Napoca.. T n sescu Ioana - SC INTERCOM T&T SRL, Ploie ti.. Daniel Spring - Asocia ia AHAVA.. P rintele Burlacu Constantin, Bucure ti.. Fii mereu activ!.. - Câ tig torii :.. Andreia Moraru - FUNDA IA ALPHA TRANSILVANA, Târgu-Mure.. Ioan Ceu Presedinte CC Bucure ti.. Chicea Minodora - Director Filiala Bac u - Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România.. Daniela Artimof - Director Filiala Gala i - Ordinul Asisten ilor Medicali Generali ti, Moa elor i Asisten ilor Medicali din România.. Anca Tomescu - Asocia ia Vier Pfoten.. Bea cu m sur !.. - Câ tig tor Stetin Daniel, beneficiar Estuar.. F lucruri noi!.. - Câ tig tor St nescu Adriana, Asocia ia din România de Terapie Ocupa ional Bucure ti.. F ceva creativ!.. - Câ tig tor Moraru Ion.. Supravi uie te!.. - Câ tig tor Chire Simona, voluntar Estuar Cluj.. Fii Voluntar!.. Câ tig tori:.. Oliver Grogan - Ambasadorul Republicii Irlanda la Bucure ti.. Savu Georgeta - Bucure ti.. Contribu ii i sponsoriz ri!.. Albin Budinsky CEO - DB-Schenker România.. Mircea Hora iu Nicolaidis - Director Executiv Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sector 4,Bucure ti.. Andrew Prelea - Ozone Homes.. Delia Simona Pachiu - White Case Bucure ti.. Viorica Hossu - Edenred Bucure ti.. Andreea Bularda - Asocia ia Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihic, Cluj Napoca.. Reflectarea s n t ii mintale in mass media!.. - Elena Antofie / Sabin Ciornea - post local televiziune Alpha TV, Ploie ti.. -Gheorghe Preda i C t lin Farca - Reporterii realit tii Realitatea TV.. -Carmen Avram - emisiunea â In premieraâ Antena 3.. -Claudia Ruse - Radio Bucure ti.. -Delia Chilianu - Libertatea.. -Adriana Stere - ProTV.. -Dumitra cu Loredana - Speran a TV Bucure ti.. -T taru Mihai - Radio Rena terea Cluj Napoca.. Pentru mai multe informa ii despre eveniment, câ tig tori i proiectele înscrise în competi ia din acest an pute i accesa site-ul.. Galei S n t ii Mintale.. Premiul Special pentru categoria "D ruie te speran !" i-a fost acordat domnului Primar Rare M nescu , Primarul Sectorului 6 pentru sus inerea copiilor f r posibilit i materiale, pentru bun tatea i sensibilitatea de care a dat dovad.. Premiul Special pentru sus inerea S n t ii Mintale din Romania i-a fost oferit domnului Mugur Daniel Cium geanu care are credin a c în spatele fiec rui diagnostic se afla o persoan.. Gala gesturilor de suflet in sanatatea mintala.. 23 Ianuarie 2013 :: Semnal de alarma in lumea medicala: Asistentii nu pot lucra ca PFA-uri.. Cazul asistentei Lori Carmen Avram, acuzata de malpraxis de familia Silviei Stan, a scos la iveala o problema din sistemul sanitar romanesc.. Este vorba despre faptul ca exista asistenti, printre care se numara si Carmen Avram, care lucreaza ca persoana fizica autorizata, desi nu exista norme legale in acest sens.. Presedinta Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Galati, Daniela Artimof, a sesizat aceasta problema atat la Colegiul Medicilor, cat si la Directia de Sanatate Publica Galati "Deocamdata nu exista norme legale in Romania pentru exercitarea profesiei de asistent medical/moasa in regim independent - greseala care a expus-o si pe Avram Lori la o situatie de malpraxis.. Nu singura, de altfel", ne-a explicat Daniela Artimof.. "Asistentii, obligati sa devina persoane fizice autorizat"â.. Conform legislatiei, asistentii medicali sau moasele isi pot face meseria doar pe baza unui contract de munca, pentru ca exercitarea profesiei se poate face numai in regim salarial.. "Mai exista angajatori privati care ignora aceasta prevedere legala si care intocmesc contracte de colaborare cu asistenti medicali PFA.. Sau, mai rau, sunt asistenti medicali care ne spun ca sunt fortati de angajatori sa-si faca PFA pentru ca in acest fel angajatorul scapa de plata darilor obligatorii catre stat pentru angajatii cu contract de munca.. Noi, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor Galati, nu prelungim dreptul de libera practica pentru anul 2013 asistentilor medicali/moaselor care functioneaza ca PFA", a adaugat presedinta Ordinului Asistentilor Galati.. Problema insa este mult mai complicata.. Asistentii medicali au un contract de munca la o unitate spitaliceasca, dar, in afara programului, mai au colaborari si cu cabinetele particulare, la care lucreaza in regim de persoana fizica autorizata.. "Ei au declarat la noi, in baza de date, un loc de munca la o unitate medicala publica si isi folosesc acelasi Certificat de Membru vizat pe anul 2013 la un angajator privat cu care au facut contract ca si PFA.. Asa cum a fost si cazul asistentei Lori Avram, despre care nu am stiut, pentru ca nu ne-a declarat, ca lucreaza si in sistemul privat ca PFA, adica independent, fara norme legale in acest sens", ne-a mai explicat Daniela Artimof.. Finantele incalca legea.. Presedinta Ordinului Asistentilor nu isi explica cum pot asistentii sa obtina certificatele de la organele fiscale, in conditiile in care nu exista o lege care sa reglementeze acest aspect.. Acest aspect trebuia clarificat prin normele de aplicare ale ordonantei 144/2008, dar, la mai bine de patru ani de la aparitia legii, normele inca sunt in asteptare.. "Asteptam ca Ministerul Sanatatii din Romania sa legifereze Normele pentru practica independenta, privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor de practica independenta pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali.. Acum nu exista aceste norme, nici dupa patru ani de la publicarea OUG 144/2008!", a conchis presedinta Ordinului Asistentilor Galati.. Pana la aparitia cadrului legal, singurii care pot lupta impotriva acestui fenomen sunt medicii care fac angajarile si cei de la Directia de Finante Publice, unde asistentii isi obtin certificatele de persoane fizice autorizate.. Articol preluat din Viata Libera Galati - 23 Ianuarie 2013.. 22 Ianuarie 2013 :: Colegiul Medicilor a luat o decizie dramatica: Pacienta Silvia Stan, ucisa de eroarea unei asistente.. Verdictul da unda verde anchetatorilor * Procurorul Ionel Galca, seful Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, ne-a confirmat ca s-a inceput urmarirea penala fata de asistenta Lori Carmen Avram.. Cazul Silviei Stan, femeia care a murit dupa ce i s-a administrat un calciu la un cabinet medical de tratamente din Galati, revine in atentie.. Familia Silviei Stan a primit chiar inainte de sarbatori o adresa de la Comisia de Monitorizare si Competenta Profesionala pentru Cazurile de Malpraxis prin care era anuntata faptul ca ancheta lor a luat sfarsit.. Comisia de Malpraxis a fost sesizata de fiica Silviei in iunie anul trecut.. Imediat dupa ce plangerea a fost inregistrata, Comisia de Malpraxis s-a intrunit si "s-a demarat procedura analizarii cazului, desemnandu-se, prin tragere la sorti din lista nationala a expertilor, expertul din Judetul Bacau, asistent medical generalist licentiat, master Management Sanitar - Expert Medical pentru Asistenti Medicali/Moase", se arata in adresa Comisiei.. Expertul a primit dosarul pe 27 iulie, a analizat fiecare act in parte, fiecare declaratie si, dupa trei luni de ancheta, a ajuns si la concluzia finala: "Faptele s-au produs in exercitarea unei activitati de tratament, nu au fost respectate etapele procedurale, au fost evitate aprobari, declaratii catre organele competente, consultanta specifica", se arata in raportul expertului.. "Adresa pe care am primit-o de la Comisia de Monitorizare si Competenta Profesionala pentru Cazurile de Malpraxis are cinci pagini.. Ne sunt precizate care au fost concluziile expertului de la Bacau si faptul ca au fost solicitate mai multe date.. Concluzia este una sigura si foarte clara: a fost malpraxis.. Asta au spus si cei zece membri ai comisiei, pe baza raportului primit de la expert.. Asteptam acum ca si celelalte anchete sa mearga mai departe", ne-a spus Oana, fiica Silviei.. "S-a inceput urmarirea penala".. Imediat dupa ce Silvia Stan a murit, fiica ei a depus plangeri la toate organele competente sa faca o ancheta: Colegiul Medicilor, Ordinul Asistentilor, Comisia de Malpraxis si, nu in ultimul rand, Politie.. Pana acum, adresa de la Comisia de Malpraxis este primul raspuns oficial primit de familie.. Acesta este insa si cel mai important, fiind amanuntul asteptat pentru finalizarea tuturor celorlalte anchete.. Oana asteapta acum sa primeasca un raspuns si de la Ordinul Asistentilor prin care sa fie instiintata ca Lori Carmen Avram, asistenta care a contribuit la moartea mamei, ei nu mai profeseaza.. "Nu ii vreau raul, dar am facut aceste plangeri pentru ca nimeni sa nu mai treaca prin ce am trecut noi", ne-a spus Oana.. Nici plangerea de la politie nu a ramas fara ecou.. "S-a inceput urmarirea penala in acest caz", ne-a confirmat procurorul Ionel Galca, seful Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.. Se asteapta finalizarea anchetei.. De ancheta penala si de verdictul dat de instanta de judecata depinde si daca asistenta Lori Carmen Avram isi va mai putea practica sau nu meseria.. "Oridinul Asistentilor a finalizat ancheta, dar legea spune ca putem decide asupra suspendarii dreptului de libera practica abia dupa ce se va finaliza ancheta penala si se va da o decizie judecatoreasca.. Pana atunci, asistenta Carmen Avram isi poate exercita in continuare profesia", ne-a explicat Daniela Artimof, presedinta Ordinului Asistentilor Galati.. Va mai trece, probabil, suficient timp pana cand toate anchetele vor lua sfarsit.. Dar familia Silviei Stan este multumita ca a inceput sa se faca dreptate in cazul mortii femeii.. Articol preluat din Viata Libera Galati - 22 Ianuarie 2013.. 27 Octombrie 2011 :: Andreea Marin a adus " coala Mamelor" la Gala i.. Nu mai pu in de 420 de asistente medicale din Gala i, care sunt i mame, se vor ntâlni ast zi i vor discuta liber, ca ntre prietene, cu o mam celebr , Andreea Marin B nic , pre edinta Funda iei "Pre uie te Via a".. Evenimentul are loc de la ora 16:00, la.. Teatrul Muzical "Nae Leonard".. din Gala i, i este organizat de Daniela Artimof, pre  ...   durata de 5 ani - in perioada 1969 â 1978 si de 4 ani in perioada 1974 - 1994, avand ca finalitate specializarea â sora medicalaâ , conform prevederilor Legii nr.. 28/1978 privind educatia si invatamantul.. Prin adresa nr.. V 40672/1990 Ministerul Sanatatii, Directia de Resurse Umane din Sectorul de Sanatate, informeaza Directiile de Sanatate Publica judetene despre organizarea cursurilor de echivalare a Liceului Sanitar cu nivel de studii postliceale, echivalarea cuprinzand doua componente distincte: cursuri â 320 ore si examen final.. Conform aceleiasi adrese cursurile s-au desfasurat la nivelul scolilor postliceale sanitare (care aveau la momentul respectiv dubla subordonare: Ministerul Sanatatii si Ministerul Invatamantului si Stiintei), in spitale si farmacii judetene.. In judetul Galati cursurile au fost organizate la nivelul Scolii Postliceale Sanitare Galati, iar organizarea, desfasurarea si finalizarea cursului au avut loc in baza metodologiilor elaborate de Ministerul Sanatatii si deMinisterul Invatamantului.. Cursul de echivalare 1991 -1992 s-a constituit ca forma de scoala postliceala cu durata de 1 an, procesul de invatamant derulandu-se dupa toate rigorile legilor Ministerului Invatamantului (cataloage, prezenta, note si medii incheiate la fiecare disciplina din programa de curs) si s-a finalizat prin sustinerea unui examen de absolvire ce a constat in sustinerea unei probe scrise, pe durata a 3 ore, cu 10 subiecte din toate disciplinele de specialitate parcurse in timpul anului scolar, fiecarui absolvent eliberandu-i-se un â Atestatâ conform HGR nr.. 609/ 1992 si recunoscut, ca valabilitate, la â Titluri oficiale de calificare de asistent medicalâ , de Legea 307 din 28/06/2004 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 578 din 30/06/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.. Conform art.. 1 din Hotararea Guvernului nr.. 797/1997, studiile absolventilor liceelor sanitare, incepand cu promotia 1976 pana la promotia 1994 - inclusiv, care au urmat si promovat cursuri cu durata de un an, s-au echivalat cu nivelul studiilor postliceale sanitare.. La art.. 2 din Hotararea de Guvern mentionata, se precizeaza ca, eliberarea diplomei de studii postliceale se face de catre Ministerul Educatiei Nationale prin scolile postliceale sanitare de stat unde s-a sustinut examenul, conform regulamentului privind regimul actelor de studii.. Urmare HGR 797/1997, absolventii cursurilor de echivalare 1991 â 1992 au primit adeverinte, eliberate de Scoala Postliceala Sanitara Galati, care atesta participarea la cursurile de echivalare si nota obtinuta la examenul de absolvire, adeverinte valabile pana la eliberarea diplomei de absolvire.. Ordinul M.. E.. 3080/ 19.. 2005 privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare cu durata de un an, prevede in art.. 6 alin.. 1 ca, â Beneficiarii prevederilor art.. 1, pentru care nu exista documente scolare (registre scolare, cataloage etc.. ) privind parcurgerea anului de echivalare, se procedeaza la sustinerea unui examen de reconstituire a situatiei scolareâ , situatie in care se afla si absoventii cursurilor de echivalare 1991 â 1992, desfasurate la Scoala Postliceala Sanitara Galati, alaturi de colegi din alte cateva judete din tara (Dolj, Tulcea, Bacau, Buzau, etc.. ).. La Galati, Scoala Postliceala Sanitara s-a desfiintat, arhiva s-a pierdut, nimeni nu s-a gasit vinovat de acest lucru si asistentii medicali care au absolvit examenul de echivalare in 1992, unii avand acum 50 de ani, sunt in situatia de a nu mai sti dupa 30 de ani de munca ce calificare au, daca diploma pe care o au de 15 ani este sau nu mai este valabila.. Constatarea acestei situatii la nivelul judetului Galati a avut loc in urma cercetarii efectuate de reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean, care au inaintat o propunere catre M.. de eliberare a diplomelor pe baza evidentelor existente in ceea ce priveste examenul de absolvire a cursurilor de echivalare, neinsotite de foaia matricola, deoarece pentru completarea acesteia nu mai exista documente scolare - ramanand deschisa problema persoanelor care doresc si foaia matricola - urmand ca Inspectoratul Scolar Judetean impreuna cu Directia Judeteana a Arhivelor Statului sa analizeze imprejurarile pierderii din arhivele Scolii Postliceale Sanitare a documentelor scolare, in vederea luarii masurilor disciplinare impotriva persoanelor care se fac vinovate ( Adresa Nr.. 1742/ 16.. 03.. 2005, semnata de Doamna Inspector Scolar General, Prof.. Iuliana Tania Bogdan).. Urmare Ord.. 2005 asistentii medicali absolventi ai cursurilor de echivalare cu durata de un an, promotia 1992, au depus dosare la Liceul Dunarea Galati, unde se afla arhiva Scolii Postliceale Sanitare Galati, in vederea eliberarii diplomelor de absolvire a Scolii postliceale sanitare de 1 an.. , pana la aparitia acestui ordin nefiindu-le eliberate diplomele, conform dispozitiilor HGR 797/ 1997.. Ordinul mai sus mentionat a fost atacat in instanta, la Sectia Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Curtii de Apel Craiova de catre asistentii medicali din judetul Dolj, solicitandu-se suspendarea si anularea acestuia.. Instanta a acordat castig de cauza asistentilor medicali reclamanti, ordinul semnat de Ministrul Miclea fiind anulat.. In prezent, a fost elaborat un nou ordin semnat de catre domnul (fost) ministru Mihail Hardau, Ordinul M.. 2007, privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, care in art.. 2 prevede ca: â Pentru absolventii mentionati la art.. Instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, pentru reconstituirea situatiilor scolare sunt prevazute in acest Ordin, absolventii cursului de echivalare ai Scolii Postliceale Sanitare Galati urmand, potrivit art.. 3 alin.. 2 din Instructiuni, sa sustina aceste examene - intre 6 si 10 la numar in functie de specialitatea absolvita- contra platii unei taxe de examen de 100 RON, la Scoala Postliceala Sanitara Braila, conform unui grafic propus de aceasta unitate de invatamant si aprobat de Inspectoratul Scolar Judetean Braila.. Examenul organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Braila se va sustine in zilele de 2, 3 si 9 iunie 2007.. Sustinerea examenului de reconstituire a situatiilor scolare se face cu taxa, stabilita de fiecare unitate de invatamant organizatoare a examenului.. Consideram ca prevederile mentionate, din Ordinul M.. 760 din 03.. 2007 sunt abuzive, cu atat mai mult cu cat, a existat un ordin anterior (Ord.. 2005) contestat si anulat, avand acelasi obiect si aceeasi cauza, in conditiile in care asistentii vizati au urmat si promovat aceste cursuri, achitand la momentul respectiv taxele scolare impuse si supunandu-se prevederilor legale necesare obtinerii unei calificari si implicit a unei diplome, prin participarea activa la procesul de invatamant si sustinerea examenului de absolvire, nefiindu-le imputabila neglijenta personalului Scolii Postliceale Sanitare Galati cu privire la responsabilitatea pastrarii si supravegherii arhivei cuprinzand documentele aferente.. Astfel, aceasta situatie nu poate avea ca rezultat decat scaderea increderii in autoritatea legii, in actele normative elaborate de executiv, in garantarea respectarii unor drepturi fundamentale ale cetatenilor, in puterea doveditoare a documentelor eliberate de institutii importante ale statului, prin care se confera drepturi privind exercitarea unor profesii, cu generarea unei stari de incertitudine profesionala, fara sa mai punem in discutie prejudiciile morale, materiale si profesionale la care suntem supusi dupa 15 ani de la absolvirea unei scoli.. Cata umilinta si nedreptate trebuie sa mai suportam dupa zeci de ani de munca, pentru simpla vina de a fi urmat un liceu sanitar, intr-un regim comunist in care aceasta era singura forma de pregatire de specialitate in profesia de asistent medical, dupa ce am urmat in postcomunism cursurile unei scoli postliceale de stat de profi, dar la care o conducere neglijenta pierde arhiva si noi trebuie sa repetam examenele ?.. Cine va plati dezonoarea si devalorizarea noastra profesionala, violenta psihologica la care suntem supusi de ministri incompetenti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, care, de cate ori au chef mai dau un ordin, prin care ne anuleaza un act de studii emis de acelasi minister, dar inainte de guvernarea lor? In ce tara traim, daca nu se respecta actele de studii emise de institutii ale statului? Cine ne apara de aceste abuzuri?.. Asistentii medicali absolventi ai scolilor postliceale au sanse sa le fie recunoscut titlul de calificare in statele UE.. Foarte scurt istoric.. Documentul cheie al Uniunii Europene care include prevederile legate de libera circulatie a persoanelor in UE este Directiva 2005/36/CE.. Directiva a fost emisa inainte de aderarea Romaniei si a Bulgariei la UE, astfel incat nu contine, firesc, prevederi referitoare la cele doua state.. Dupa aderarea celor doua tari, Consiliul Uniunii Europene a emis un alt document, Directiva 2006/100/CE, care prevede adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulatii a persoanelor special pentru cele doua noi state care au aderat la UE.. Aceasta Directiva, 2006/100/CE, completeaza practic Directiva 2005/36/CE cu prevederi referitoare si la Romania si Bulgaria.. Problema a fost ca Anexa V, lit.. j din Directiva 100 prevede includerea in Directiva 36 doar a urmatoarelor diplome pentru profesia de asistent medical generalist, in vederea recunoasterii automate la nivel european:.. Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata â forma de pregatire: Universitate.. Diploma de licenta de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata â forma de pregatire: Universitate.. Documentul nu ii ia in calcul practic pe asistentii medicali generalisti absolventi ai Scolilor postliceale.. Nivelul de pregatire postliceal este insa cuprins in Legea 307/2004, armonizata cu directivele sectoriale si prevazut si in Directiva 36.. Situatia la zi.. Tinand cont de aceasta omisiune, Guvernul Romaniei, la initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii a aprobat Memorandumul cu tema: "Libera circulatie a profesiei de asistent medical generalist format prin invatamant postliceal sanitar".. Documentul propune Consiliului UE sa se initieze procedura de completare a Directivei 100 si, implicit a Directivei 36 cu includerea nivelului de pregatire a asistentului medical generalist prin scoala postliceala.. La cele doua tipuri de diplome prezentate mai sus se va adauga si:.. Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii postliceale â forma de pregatire: Scoala postliceala.. In acest fel Ministerul Sanatatii Publice va putea elibera certificate necesare recunoasterii in celelalte state membre UE a titlurilor de calificare dobandite in Romania si pentru asistentii medicali generalisti absolventi ai Scolilor postliceale.. Descarca textul.. Locuri in scoli.. Peste o mie de absolventi de liceu vor putea opta in 2007-2008 pentru locuri gratuite la scolile postliceale sanitare de stat.. In docuemntul cu caracter consultativ trimis catre Ministerul Sanatatii Publice se precizeaza ca Ministerul Educatiei si Cercetarii va finanta in anul scolar viitor 1075 locuri in invatamantul postliceal sanitar.. Locurile au fost repartizate pentru scolile de stat din o serie de judete ale tarii.. Oferta Ministerului Educatiei nu acopera specialitatea medicina generala ci specialitati deficitare ca asistent de radiologie (25 locuri), asistent medical de balneo-fiziokinetoterapie si recuperare (200 locuri), asistent medical de igiena si sanatate publica (150 locuri), asistent medical de laborator (125 locuri), asistent medical de farmacie (600 locuri) si asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice (75 locuri).. Ministerul Sanatatii a fost de acord cu propunerile Ministerului Educatiei, dar cu o serie de precizari si modificari.. Astfel, Ministerul Sanatatii a solicitat suplimentarea cu 100 de locuri cel putin a celor 1075 repartizate pentru invatamantul postliceal sanitar.. Apoi, a propus redistribuirea locurilor repartizate pentru specialitati, astfel incat sa corespunda nevoilor actuale ale sistemului de sanatate.. In primul rand s-a solicitat eliminarea locurilor pentru asistenti pentru ocrotirea persoanelor varstnice, in conditiile in care acesti asistenti provin din asistentii generalisti.. Apoi, Ministerul Sanatatii a propus distribuirea locurilor pe specialitati astfel: asistent de radiologie (300 locuri), asistent medical de balneo-fiziokinetoterapie si recuperare (200 locuri) , asistent medical de igiena si sanatate publica (150 locuri), asistent medical de laborator (300 locuri), asistent medical de farmacie (225 locuri).. In plus, Ministerul Sanatatii a cerut introducerea de clase pentru asistenti de dietetica si nutritie, cu un total de 100 de locuri.. Reprezentantii Ministerului Sanatatii au propus Ministerului Educatiei si finantarea de la bugetul de stat a cel putin 500 de locuri pentru asistenti generalisti.. In atentia tuturor asistentilor medicali.. 307 din 28/06/2004.. publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 578 din 30/06/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania prevede la:.. - Controlul si supravegherea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa se realizeaza de Ministerul Sanatatii si de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.. - Profesia de asistent medical si, respectiv, profesia de moasa se pot exercita de catre persoanele prevazute la Art.. 1din lege, care indeplinesc urmatoarele conditii:.. a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical, prevazut in anexa nr.. 1, pentru profesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de moasa, prevazut in anexa nr.. 2, pentru profesia de moasa;.. b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei;.. c) sunt autorizate de catre Ministerul Sanatatii;.. d) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru care a intervenit reabilitarea.. - (1) Autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical si autorizarea exercitarii profesiei de moasa pe teritoriul Romaniei se fac conform reglementarilor privind inscrierea in Registrul Unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.. (2) Autorizatia de libera practica se acorda de catre Ministerul Sanatatii, pe baza urmatoarelor acte:.. a) titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, prevazute de prezenta lege;.. b) certificatul de cazier judiciar;.. c) certificatul de sanatate fizica si psihica;.. d) avizul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.. - (1) In cazul in care un asistent medical sau o moasa isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania va reatesta competenta profesionala a acestora, in vederea reluarii activitatii.. - Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, prin presedintele filialei respective, este in drept sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare sau autoritatile competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moasa ori care practica profesia in mod nelegal.. 43.. - (2) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se pierde pe durata suspendarii sau in caz de retragere a dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moasa.. (3) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, care se elibereaza la inscriere.. 45.. - (1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania au, printre altele, urmatoarele obligatii:.. a) sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiei;.. b) sa respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania, hotararile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si regulamentele profesiei; sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;.. (2) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate.. La cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se iau in calcul programele, precum si celelalte forme de educatie continua avizate de catre acesta.. (3) Asistentilor medicali si moaselor care nu realizeaza, pe parcursul a 3 ani, numarul minim de credite stabilit de Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, li se poate suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv.. 58.. - (1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania care incalca normele de exercitare a profesiei si nu respecta Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania raspund disciplinar, in functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:.. a) mustrare;.. b) avertisment;.. c) suspendarea temporara a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;.. d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei pentru o perioada limitata sau definitiv.. 83.. din Legea nr.. 95 din 14/04/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 372 din 28/04/2006, prevede in: CAPITOLUL VI.. Rolul si obligatiile asistentei medicale primare in sistemul sanitar.. Obligatiile personalului si cabinetelor de medicina de familie se reglementeaza prin acte normative, dupa cum urmeaza:.. a) obligatiile de etica si deontologie profesionala - prin legile si codurile de deontologie profesionala care guverneaza exercitarea profesiilor reglementate in sistemul sanitar;.. b) obligatiile privind sanatatea publica - conform reglementarilor legale in vigoare si dispozitiilor autoritatilor de sanatate publica;.. c) obligatiile fata de sistemul asigurarilor sociale de sanatate - prin contractul-cadru, normele anuale de aplicare si contractele cu casele de asigurari;.. d) obligatiile privind relatiile de munca - prin contractul de munca anual la nivel de ramura sanitara si contractele individuale/colective de munca ale angajatilor, precum si prin alte prevederi legale speciale;.. e) obligatiile fata de pacienti - prin indeplinirea prevederilor specifice din actele normative prevazute la lit.. a) si c), precum si din legislatia privind drepturile pacientului;.. f) obligatiile privind managementul evidentei medicale primare si a informatiei medicale gestionate - prin reglementarile legale in vigoare;.. g) obligatiile privind protectia mediului si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala - prin reglementarile legale in vigoare;.. h) obligatia de educatie/formare continua si de dezvoltare profesionala a resurselor umane din asistenta medicala primara - prin reglementarile legale in vigoare.. 167.. 372 din 28/04/2006, prevede:.. (4) Spitalele au obligatia sa desfasoare activitatea de educatie medicala si cercetare (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal.. Costurile acestor activitati sunt suportate de personalul beneficiar.. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, in conditiile alocarilor bugetare.. Ordinul nr.. 880.. din 18 iulie 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatilor de Sanatate Publica judetene prevede la:.. (3) In domeniul serviciilor medicale:.. Compartimentul asistenta comunitara si inregistrare/evaluare asistenti medicali care are, printre altele, urmatoarele atributii:.. d) inregistreaza asistentii medicali, comunitari, moasele, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in Registrul Unic National;.. e) elibereaza autorizatia de libera practica pentru asistenti medicali si moase;.. f) asigura informarea asistentilor medicali, comunitari si moaselor asupra legislatiei din domeniul profesiei, normelor de etica si deontologie profesionala, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;.. k) participa la activitatile profesionale si la manifestarile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;.. Compartimentul asistenta medicala ambulatorie care are, printre altele, urmatoarele atributii:.. e)monitorizeaza modul in care personalul din cabinetele medicilor de familie si din ambulatoriul de specialitate respecta obligatiile reglementate prin acte normative, referitoare la:.. etica profesionala si deontologia medicala;.. educatia/formarea continua si dezvoltarea profesionala a resurselor umane din asistenta medicala primara si de specialitate din ambulatoriu;.. Statutul O.. , publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr.. 1276 din 30.. 2004 care reglementeaza desfasurarea activitatii organizatiei prevede, printre altele, urmatoarele:.. 13.. â Pierderea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania intervine in una din urmatoarele situatii:.. - prin retragerea din organizatie, la cerere; cererea de retragere va fi aprobata de Consiliul judetean al filialei O.. in conditiile in care respectivul membru si-a achitat toate obligatiile financiare ce decurg din calitatea de membru.. In aceasta situatie O.. isi rezerva dreptul de a refuza eliberarea avizului pentru obtinerea autorizatiei de libera practica, sau, dupa caz, dreptul de a refuza reavizarea autorizatiei de libera practica;.. - prin retragerea calitatii de membru al O.. in conditiile stipulate de Legea 307/2004, de prezentul Statut, de Regulament, precum si de Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei;.. 14.. (1) Pierderea calitatii de membru are drept consecinta decaderea din drepturile avute in calitate de membru al O.. 15.. (1) Suspendarea calitatii de membru al O.. intervine in una din urmatoarele situatii:.. - intreruperea exercitarii profesiei in situatia in care, din motive obiective, membrii O.. intrerup exercitarea profesiei pe o durata de peste 5 ani in conditiile stipulate de prezentul Statut;.. - prin decizia Consiliului National al O.. de suspendare temporara a calitatii de membru al O.. , in conditiile stipulate de Legea 307/2004, de prezentul Statut, de Regulament, precum si de Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei;.. - prin nerealizarea pe parcursul a trei ani a numarului de credite stabilit de catre Consiliul National al OAMMR conform art.. 45 alin.. (3) din Legea 307/2004;.. (2) Suspendarea din calitatea de membru al O.. are drept consecinta decaderea din drepturile si obligatiile avute in calitate de membru al O.. 66.. (2) Cotizatia de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se incaseaza lunar, de la fiecare asistent medical sau moasa pe statul de plata si va fi in cuantum de 1% din valoarea salariului de incadrare, conform hotararii Consiliului National si se va vira in contul Filialei OAMMR Galati, al carui cod IBAN este: RO52CECEGL0137RON0133002, deschis la Sucursala Judeteana C.. C Galati, iar Codul Fiscal este 15633647.. 68.. (1) Neplata cotizatiei de catre membrii O.. timp de 90 de zile atrage atentionarea scrisa de catre Biroul Consiliului si sanctionarea cu suspendarea din calitatea de membru pana la plata cotizatiei aferente.. Totalizarea punctajului profesional se face o data la 3 ani, pentru perioada de activitate 01.. 01.. 2004 â 31.. 2006 ( prima evaluare a inceput la 01 ianuarie 2007 si se va incheia la 30 iunie 2007 ), punctajul fiind de 50 de credite pentru 2004 si cate 30 credite/an, pentru 2005 si 2006.. Pentru anul 2007 sunt necesare 30 de credite, care vor fi evaluate in ianuarie 2008.. Obligativitatea realizarii creditelor se refera la perioada exercitarii profesiei ( perioada efectiv muncita).. Termenul limita pentru evaluarea creditelor, pentru perioada 2004 - 2006 si de prezentare la OAMMR Galati pentru primirea adeverintei de credite si pentru vizarea Autorizatiei de Libera Practica Medicala ESTE 30 iunie 2007!.. Asistentilor medicali care NU respecta legislatia in vigoare, le vom retrage calitatea de membru OAMMR si vom propune Ministerului Sanatatii suspendarea dreptului lor de libera practica, incepand cu data de 07.. 07.. 2007, conform art.. 58 din Legea 307/2004, pana la conformarea acestora la legile in vigoare!.. Asistentii medicali care, din diferite motive ( angajati dupa data de 01.. 2004, concedii pre si postnatale si de ingrijire a copilului, concedii de boala â mai mult de 6 luni intr-un an calendaristic, concedii fara plata, somaj, etc) nu trebuie sa totalizeze 110 credite, se vor prezenta la OAMMR Galati, in perioada 02.. 07 â 06.. 07 2007, cu:.. â ¢ Autorizatia de Libera Practica Medicala in original;.. â ¢ copie dupa cartea de munca pentru evidentierea clara a perioadei efectiv muncite;.. â ¢ copie dupa diploma scolii sanitare de specialitate absolvite;.. â ¢ alte acte care sa dovedeasca intreruperea activitatii (boala, somaj, etc), pentru calcularea numarului corespunzator de credite;.. â ¢ ultima chitanta pentru plata cotizatiei de membru OAMMR (valabil pentru cei carora nu li se retine cotizatia pe statul de plata, conform legii);.. â ¢ adeverinta de salariu pentru calcularea cotizatiei restante;.. Acestia vor primi adeverinta care sa ateste efectuarea numarului minim de credite stabilit de Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, pe care o vor depune in copie la CJAS Galati.. Sunt vizati doar asistentii medicali care, pana la aceasta data, nu au ridicat de la OAMMR Galati adeverinta cu creditele efectuate pentru perioada 01.. 2006! Aceasta situatie o vom inainta si Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Galati, pentru ca Autorizatia de Libera Practica Medicala valabila si vizata de OAMMR este obligatorie pentru acreditarea personalului medical.. Scrisoare deschisa catre Ministerul Sanatatii.. Conferinta Nationala editia a III-a 2007 a fost marcata de un eveniment tragic, moartea unui coleg, asistent medical, pe data de 2 octombrie, in hotelul din Gura Humorului in care au fost cazati participantii la conferinta.. Colegul se numea Biro Cezar, lucra ca asistent medical la Spitalul Penitenciar Rahova, era casatorit si tata a unui baiat de 24 de ani.. Despre eforturile pe care le-au facut colegii pentru a-l salva si despre modul in care a raspuns sistemul sanitar cererilor repetate de interventie, cititi in Scrisoarea deschisa.. Scrisoarea deschisa a fost elaborata in timpul Conferintei si a fost semnata din partea OAMMR de Presedintele Liliana Iordache, din partea Federatiei Sanitas din Romania de Presedintele Marius Petcu si, de asemenea, de toti participantii la Conferinta.. Asistentii medicali din Romania condamna public, deschis si fara nici un fel de rezerve modul in care Ministerul Sanatatii si autoritatile judetene din Romania realizeaza managementul sistemului medical.. De 15 ani incercam sa facem fata provocarilor din sistemul medical, generate de lipsurile acute si de bun simt in ceea ce priveste medicamentele si aparatura medicala iar astazi, pe data de 2 octombrie 2007 am inregistrat cel mai mare esec in lupta noastra cu aceste lipsuri.. Un coleg a murit in mijlocul a peste 200 de asistenti medicali, care au luptat in zadar pentru a-i salva viata.. Au luptat cu mainile goale, deoarece toate apelurile de ajutor trimise catre serviciile de ambulanta si catre spitalele de urgenta au primit raspuns foarte tarziu sau, mai penibil si inacceptabil pentru Romania anului 2007, au raspuns apelurilor cu trusele de interventie aproape goale.. Colegul nostru, Biro Cezar, asistent medical sef la Spitalul Penitenciar Rahova era delegat al filialei OAMMR Bucuresti si participa la a III-a Conferinta Nationala a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, organizata la Gura Humorului.. Pe 2 octombrie, in jurul orelor 20.. 00 acesta a lesinat, moment in care colegul sau de camera a anuntat evenimentul la serviciul urgenta 112, cu diagnostic prezumtiv de stop cardio-respirator.. Ambulanta din Spitalul Gura Humorului, cu sediul in vecinatatea hotelului in care erau cazati participantii la conferinta a sosit dupa 40 de minute, fara medic, cu tub de oxigen gol si cu o trusa medicala simbolic dotata si total neadecvata diagnosticului comunicat, din care lipseau: adrenalina, laringoscop, sonda de intubatie, atropina, pipa, sonde I.. O.. T.. , defibrilator si solutie perfuza¬bila.. Asistenta medicala de pe ambulanta a facut cel putin cinci drumuri la spital pentru a aduce pungi cu solutie perfuzabila, fiole cu adrenalina si materiale necesare pentru intubatie, timp in care a solicitat dispeceratului din Suceava o alta ambulanta, cu medic si dotata cu materiale specifice efectuarii manevrelor de resuscitare.. Dupa multe insistente, medicul coordonator a acceptat si a dirijat o alta ambulanta care a sosit dupa 1 ora si 40 de minute de la intamplare.. In toata aceasta perioada colegii nostri prezenti la conferinta au facut manevre de resuscitare, dar lipsa medicatiei si a aparaturii a facut imposibila salvarea vietii colegului nostru.. Cu siguranta, acest coleg a ajutat sute de oameni de-a lungul carierei sale, iar rasplata a fost â o moarte cu zileâ cauzata de lipsurile materiale si deficientele de organizare din sistemul medical romanesc.. In locul colegului nostru putea fi orice alt roman, condamnat sa moara intr-o tara in care, desi reforma sanitara dureaza de 15 ani, rezultatele se vad doar pe hartie si in cadrul intalnirilor in care aplaudam rapoarte bine scrise despre imbunatatirea managementului sistemului sanitar.. Dureros pentru noi, asistentii medicali este ca, de 15 ani vorbim despre necesitatea de a ne perfectiona profesio- nal, elaboram standarde inalte de practica profesionala, facem eforturi pentru a ne alinia legislatia din domeniu la cea europeana, si chiar am reusit acest lucru, participam la conferinte internationale cu lucrari de nota zece, in timp ce, in cele mai multe unitati medicale din Romania nu avem minimul necesar pentru a ne exercita profesia.. Starea actuala de lucruri ne pune pe noi, asistentii medi¬cali intr-o situatie dificila si de inferioritate fata de pacientii carora trebuie sa le explicam ca, desi avem cunostintele necesare pentru a-i ajuta, nu avem minimul necesar de conditii de munca.. Noi suntem cei care le transmitem pacientilor aceste informatii umilitoare, si tot noi suntem cei care, de multe ori, stam cu capul plecat in fata lor.. Fara sa avem nici o vina, decat aceea ca nu ne parasim tara pentru a lucra in alte state.. In situatia in care Ministerul Sanatatii si autoritatile din Romania sunt interesate, putem pune la dispozitie relatari obiective ale intregului cosmar pe care l-am trait alaturi de colegul nostru, decedat din ghinionul de a nu fi fost, in momentul respectiv, intr-un oras in care exista un spital universitar, sau macar dotat cu minimul necesar pentru a fi ajutat.. Tragem un semnal de alarma si avertizam autoritatile din Romania ca nu ne mai putem asuma responsabilitatile impuse de profesie, in conditiile in care suntem obligati sa ne exercitam profesia cu mainile goale.. Nu mai putem spune ca suntem pe ultima suta de metri, nu mai putem pretinde ca suntem in ceasul al 12-lea.. Aceste termene au trecut de mult timp, si afirmam cu toata convingerea si responsabilitatea ca suntem pe marginea unui colaps.. Suntem deja asezati la masa, nu a tratativelor, ci a discutiilor serioase si urgente despre starea sistemului de sanatate din Romania, si va invitam sa luati loc alaturi de noi.. Colegul nostru avea copii, familie, parinti si prieteni.. Va invitam sa intrati in pielea lor pentru cateva secunde.. Daca simtiti revolta, furie si, mai ales nevoia de a parasi urgent aceasta tara, atunci inseamna ca nu este totul pierdut.. Semnatari:.. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.. Federatia Sanitas din Romania.. Participantii la Conferinta Nationala OAMMR.. Rezolutia Conferintei Nationale OAMMR 2007.. La a III-a editie a Conferintei Nationale OAMMR au participat peste 200 de asistenti medicali, reprezentand toate filialele teritoriale din Romania, si invitati.. In cadrul Conferintei au fost prezentate 15 lucrari, elaborate de asistenti medicali.. Organizatorii evenimentului au solicitat participantilor sa completeze un mini chestionar, care a cuprins cinci intrebari referitoare la tema Conferintei, Profesia de asistent medical si profesia de moasa â profesii liberale.. Din analiza raspunsurilor rezulta ca peste 90% dintre participanti au auzit, din diverse surse, de conceptul de profesie liberala.. Peste 60% dintre respondeti spun ca s-au gandit sa isi deschida un cabinet de practica independenta, desi aproape jumatate dintre acestia considera ca in acest moment pacientii nu au suficienta incredere in asistentii medicali din Romania, pentru a apela la serviciile asistentilor medicali liber profesionisti.. Printre calitatile pe care trebuie sa le aiba un asistent medical pentru a practica independent, dintre cele cinci calitati prezente in chestionar cel mai des au fost mentionate pregatirea profesionala foarte buna, capacitatea de a inspira incredere pacientului si capacitatea de a fi un bun manager.. La finalul Conferintei au fost formulate Rezolutia Conferintei OAMMR, si o Scrisoare deschisa catre Ministerul Sanatatii.. Conferinta Nationala OAMMR.. Editia a III-a.. Gura Humorului 2-5 octombrie 2007.. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania avertizeaza Guvernul Romaniei, respectiv Ministerul Sanatatii ca actuala stare de lucruri din sistemul sanitar din Romania este un pericol la adresa sigurantei si securitatii pacientilor.. OAMMR, ca organizatie de reglementare, nu poate garanta ca membrii organizatiei isi desfasoara activitatea la standardele cel putin minime europene, pe care OAMMR le impune, din cauza conditiilor de munca si a managementului defectuos al sistemului sanitar din Romania.. In actualul sistem de sanatate asistentii medicali nu isi pot exercita practic profesia pentru care s-au pregatit, si nu pot pune in practica cunostintele acumulate prin participarea la educatia medicala continua.. Solicitam institutiilor mai sus mentionate sa deschida un dialog real, interesat si responsabil cu organizatiile care reprezinta profesia de asistent medical, deoarece acestea cunosc cel mai bine realitatile din sistem, confruntandu-se zi de zi cu proble¬mele sistemului.. Asistentii medicali reprezinta peste 60% din personalul angajat in sistemul medical din Romania, iar o reforma a sistemului de sanatate reala este incompleta fara aportul si fara consultarea asistentilor medicali.. In situatia in care conditiile de munca din sistemul sanitar nu se vor schimba, in sensul apararii sigurantei pacientului, si in sensul in care sa permita asistentilor medicali sa isi exercite profesia in conditii normale, membrii OAMMR nu isi vor mai asuma riscul de a oferi servicii de ingrijire pacientilor, daca nu au la dispozitie aparatura si materialele necesare.. Aceste lipsuri sunt un atentat la viata pacientilor, iar asistentii me¬di¬cali nu vor continua sa practice profesia cu riscul de a-si pierde dreptul de libera practica.. Certificatul statutului profesional, obligatoriu pentru toti asistentii medicali din 17 state din Europa si Statele Unite ale Americii au fost reprezentate la a treia Conferinta Internationala a Federatiei Europene a organizatiilor de reglementare a profesiei de asistent medical, FEPI, organizata in septembrie in Croatia.. Conferinta a permis reprezentantilor asistentilor medicali sa vorbeasca deschis despre problemele pe care le au in reglementarea profesiei in tarile lor.. In acelasi timp, a fost si un prilej pentru reprezentatii Directoratului General pentru piata muncii din cadrul Comisiei Europene, pentru cei ai Consiliului European al profesiilor liberale si pentru reprezentantii organizatiilor pacientilor din Europa sa prezinte noutatile legislative la nivel european in acest domeniu, ca si punctele de vedere referitoare la profesia de asistent medical.. Cele mai aprinse dezbateri au fost legate de nevoia asistentului medical de a fi protejat in relatia cu pacientul, de a i se asigura conditii de munca adecvate, astfel incat sa se poata ridica la nivelul standardelor solicitate de exercitarea profesiei.. De asemenea, participantii au fost de acord ca trebuie sa existe o colaborare mai buna intre organizatiile de reglementare si mediul universitar, astfel incat profesionistii din sistem sa stabileasca ce trebuie sa invete un viitor asistent medical, si nu cadrele universitare care nu au experienta in acest domeniu.. Reprezentantii FEPI au readus in discutie necesitatea existentei si implementarii in toate statele Europei a Certificatului statutului profesional, un document care sa cuprinda toate datele profesionale ale asistentului medical si care sa permita organizatiilor de reglementare din orice stat al Europei sa analizeze pregatirea si traseul profesional al unui asistent medi¬cal.. De asemenea, tot ca obligatoriu de implementat in statele Europene va fi si Codul de etica si de conduita al asistentului medical, document elaborat de FEPI, si care va fi prezentat in fata Comisie de Sanatate a Comisie Europene.. La elaborarea acestui document a luat parte si OAMMR, prin presedintele organizatiei, Liliana Iordache.. In a doua zi a Conferintei au fost organizate trei grupuri de lucru: pe reglementarea profesiei pe piata muncii, pe recunoasterea calificarilor profesionale, si pe educatie si competente.. Printre altele, reprezentantii Italiei, ai Suediei, Marii Britanii au remarcat multitudinea modelelor de diplome si certificate care sunt emise de autoritatile din Romania, si au solicitat ca situatia sa fie clarificata, astfel incat asistentii medicali romani sa nu intampine probleme daca doresc sa lucreze intr-un stat european.. OAMMR va trimite o scrisoare deschisa in acest sens Ministerului Educatiei, Ministerului Sanatatii si Guvernului Romaniei.. De asemenea, OAMMR a solicitat fiecarei organizatii de reglementare din Europa participante la conferinta sa elaboreze si sa transmita OAMMR un formular care sa mentioneze care sunt informatiile pe care le solicita asistentilor medicali din Romania in momentul in care solicita sa lucreze in tarile respective.. La a treia Conferinta FEPI au participat este 250 de asistenti medicali, printre care si 11 asistenti medicali din Romania.. OAMMR este membru al FEPI de la inceputul anului trecut.. LONDRA:: Asistentele pot decide daca un bolnav mai trebuie resuscitat.. Decizia resuscitarii in cazul pacientilor care nu mai au multe sanse de a supravietui tine si de hotararea asistentelor medicale, nu doar a medicilor, conform noului cod de procedura elaborat in Marea Britanie Conform Consiliului de Resuscitare, "The Resuscitation Council", din Anglia, doar in cinci la suta din cazurile care au necesitat resuscitare acest lucru a meritat sa fie facut.. In rest, nu a fost decat o noua incercare si mai dureroasa pentru a aduce pacientul la viata.. Pledarea in fata unei morti demne a condus in Anglia la o decizie, pe cat se pare, mai apropiata de etica unei morti care sa nu fie private de o anumita vrednicie.. In acest sens, "British Medical Association" (BMA), impreuna cu "Royal College of Nursing" si cu "Resuscitation Council", au elaborat un nou cod de procedura medicala prin care asistentele medicale experimentate pot lua decizia ca pacientii sa fie resuscitati sau nu.. Aceasta masura, foarte importanta, la care biserica sau alte asociatii pentru apararea dreptului omului au ridicat o serie de nemultumiri, era luata pana acum doar de catre medici.. Asociatia Pacientilor a apreciat respectiva initiativa, deoarece asistentele cunosc mult mai bine decat doctorii nevoile si dorintele pacientilor.. Conform Consiliului de Resuscitare, "The Resuscitation Council", din Anglia, doar in cinci la suta din cazurile care au necesitat resuscitare acest lucru a meritat sa fie facut, in rest, nu a fost decat o noua incercare si mai dureroasa pentru a aduce pacientul la viata.. Totusi, pentru a preveni erorile in luarea acestei decizii, BBC News il citeaza pe seful BMA in privinta eticii, dr.. Vivienne Nathanson, care arata ca, totusi, problema ramane deschisa deoarece in cazul unui stop cardiac, resuscitarea ar trebui facuta daca nu exista o informare foarte buna in ceea ce priveste trecutul incidentului.. Totodata, arata BBC News, oamenii, in general, au o parere gresita despre resuscitare, aceasta fiind mult mai dureroasa.. De asemenea, noul cod vine cu cateva precizari in cazul pacientilor muribunzi care nu pot sa-si exprime dorinta de a muri mai repede, iar medicii, respectiv asistentele medicale, trebuie sa ia marea decizie.. Una peste alta, moartea nu ar trebui prelungita dincolo de limita fireasca, deoarece produce chinuri suplimentare si o imagine dizgratioasa a unui om care, in fapt, nu mai este, deja, om.. Intr-adevar, moartea ar trebui sa fie confortabila si nu trebuie ca altcineva sa decida cand un pacient sa-si dea sfarsitul obstesc.. Articol publicat pe site-ul OAMMR Iasi - 29 Octombrie 2007.. Protocol de colaborare intre Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si Federatia SANITAS.. Reprezentantii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania (OAMMR) si ai Federatiei SANITAS au incheiat la data de 4 decembrie - 2007, la Predeal, un protocol de colaborare.. Documentul a fost semnat de Liliana Iordache, presedintele OAMMR, si Marius Petcu, presedintele Federatiei SANITAS.. Potrivit protocolului, cele doua parti recunosc "importanta unui dialog constructiv, in spiritul respectului si sprijinului reciproc" si declara ca doresc sa contribuie "la realizarea unui consens cat mai larg la nivel national si international in sprijinul continuarii proceselor de reforma in domeniul medical".. Documentul prevede ca "relatiile de conlucrare dintre parti se bazeaza pe conceptele de parteneriat, respect reciproc si buna credinta in procesul de implementare a intereselor lor specifice", iar "hotararile rezultate din PROTOCOL se adopta prin consens, in conditii de transparenta".. Conducerile OAMMR si Federatiei SANITAS se vor intalni periodic pentru a pune la punct tactici si strategii de actiune privind profesiile de asistent medical si moasa.. De asemenea, cele doua organizatii se vor sustine si promova reciproc in actiunile "cu caracter social (meeting-uri, manifestatii etc.. ) si profesional (conferinte, simpozioane, mese rotunde, seminarii etc.. Colaborarea OAMMR â SANITAS se va reflecta si in plan legislativ prin elaborarea, promovarea si sustinerea, la nivelul institutiilor statului, a unor modificari comune legislative si a initiativelor proprii privind domeniul sanatatii si exercitarea profesiei.. Pe de alta parte, cele doua organizatii isi vor transmite reciproc evolutia profesionala a membrilor, situatiile de nedemnitate si de incompatibilitate profesionala a acestora.. Medierea neintelegerilor sau conflictelor se va realiza la nivelul organizatiilor centrale, reprezentate de ambele parti.. "Protocolul semnat astazi este binevenit si era mai mult decat necesar.. El oficializeaza, ca sa spun asa, o colaborare care exista de mult timp intre Ordin si Federatia SANITAS.. Reunite, organizatiile noastre vor actiona mult mai eficient pentru apararea drepturilor sociale si profesionale ale asistentilor medicali", a declarat Liliana Iordache, presedintele OAMMR.. Protocolul de colaborare mai prevede: conferinte de presa si comunicate de presa comune; publicarea de articole in Buletinele Informative ale partilor; schimb de publicatii; accesul la bibliotecile si colectiile de materiale informative detinute de parti.. Deschide-ti inima.. Sunt la fel ca tine!.. Astfel se intituleaza Campania Nationala impotriva discriminarii persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA.. Organizatorii acestei campanii, la Tecuci, au fost:.. Colegiul Medicilor Galati.. Ordinului Asistentilor medicali si Moaselor din Galati.. reprezentat de Presedinte - Daniela Artimof,.. Spitalul "Anton Cincu" din Tecuci.. cu sprijinul Primariei Tecuci,.. Autoritatea de Sanatate Publica Galati.. , reprezentata de doctor Costinela Georgescu-director executiv adjunct- si.. Inspectoratului Judetean Galati.. "Simpozionul acesta si actiunile de acest gen sunt pentru preventia contaminarii cu virusul HIV", a declarat, Dragos Teodoru, directorul Spitalului "Anton Cincu".. De ce sa ne temem de o persoana infectata cu HIV?.. Nu avem motive deoarece virusul HIV nu se transmite prin aer, atingere sau orice relationare sociala cu persoanele infectate.. Nu suntem in pericol sa ne infectam si totusi refuzam sa ne deschidem sufletul si mintea fata de persoanele afectate de aceasta maladie.. Pentru un bolnav cu HIV/SIDA, intoleranta si discriminarea semenilor sunt mult mai greu de suportat decat boala insasi.. Cum se transmite HIV/SIDA?.. Acest virus se poate transmite prin contact sexual neprotejat, de aceea medicii recomanda folosirea prezervativelor.. Este usor transmisibil prin contact direct intre sangele unei persoane sanatoase cu sangele unei persoane infectate, transfuzii de sange sau produse de sange infectate, utilizarea obiectelor ascutite, taioase sau intepatoare murdare de sange infectat.. De la mama infectata la fat, se poate transmite, in timpul sarcinii, la nastere sau prin alaptare.. Prevenirea infectarii cu virusul HIV/SIDA.. Specialistii recomanda, mai ales tinerei generatii, amanarea inceperii vietii sexuale, sau, daca deja si-au inceput-o, sa aiba o relatie, cu un partener neinfectat, bazata pe fidelitate, in caz contrar sa foloseasca prezervativul la fiecare contact sexual.. Un alt sfat este evitarea contactului cu sangele oricarei persoane.. Virusul HIV, se mai poate transmite prin imprumutarea de obiecte taioase gen forfecute, aparate de ras etc.. , de aceea nu sunt recomandate astfel de schimburi si nici frecventarea saloanelor de cosmetica.. Conducerea spitalului â Anton Cincuâ a desfasurat o serie de actiuni in scolile si liceele din Tecuci.. In cadrul acestei Campanii Nationale de prevenire a contaminarii cu virusul HIV/SIDA, conducerea spitalului municipal, a dezbatut acest fenomen cu care se confrunta multi bolnavi, in scolile si liceele din oras.. Pe langa aceste dezbateri, adolescentii au primit sfaturi, explicatii si pliante referitoare la HIV/SIDA.. "Actiunile vor continua, se vor imparti pliante cu indicatii pentru prevenirea infectarii cu virusul HIV", a subliniat directorul spitalului, Dragos Teodoru.. Articol publicat pe site-ul Ziarului Semnal - 1 Decembrie 2007.. La Multi Ani de 8 Martie!.. Daca sunteti privite cu incantarea pe care o trezesc doar florile,.. Daca sunteti cautate, cum numai strainul ratacit in neguri, stie a cauta o margine luminata de sat,.. Daca sunteti asteptate cu nerabdarea copilului, ce urmeaza sa paseasca-n odaia, unde-i bradul mult visat,.. Daca pe umarul vostru s-a lasat fruntea unui barbat cu increderea pe care pasarea o are in aripile sale,.. Daca de pe gura voastra a fost sorbit sarutul cu setea pe care ti-o da pustiul,.. Daca sunteti cunoscute dupa pasi,.. Daca sunteti imbratisate cu un zambet,.. Si daca plecati inchise intr-o lacrima,.. Atunci sunteti fericite!.. Toata viata sa va fie ca o primavara inflorita, plina de caldura si iubire!.. Si sa fiti fericite !.. DANIELA ARTIMOF..

  Original link path: /index.php?id=bdp
  Open archive

 • Title: Statut
  Descriptive info: :: STATUTUL ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI GENERALI TI, MOA ELOR I ASISTEN ILOR MEDICALI ::.. :: DIN ROMÂNIA ::.. Salveaza textul in format PDF (430KB).. Denumirea, Sediul i Forma Juridic.. CAPITOLUL II.. Obiectul de Activitate.. CAPITOLUL III.. Membrii O.. Sectiunea I-a.. Dobândirea i Pierderea Calit ii de Membru.. Sectiunea a-II-a.. Membrii Fondatori..  ...   CAPITOLUL V.. Structura Organizatoric.. Dispozi ii Generale.. Organele de Conducere la Nivel Teritorial.. Sectiunea a-III-a.. Organele de Conducere la Nivel Na ional.. CAPITOLUL VI.. Compartimente, Departamente de Specialitate.. CAPITOLUL VII.. Patrimoniul, Cotiza iile i alte Surse Financiare.. CAPITOLUL VIII.. R spundere Disciplinar.. CAPITOLUL IX.. Dispozi ii Finale;.. Sigla Proprie.. Certificatul de Membru..

  Original link path: /index.php?id=statut
  Open archive

 • Title: Regulament
  Descriptive info: :: REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL ::.. :: ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI GENERALI TI, MOA ELOR I ASISTEN ILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA::.. Salveaza textul in format PDF (149KB).. Dispozitii generale.. Patrimoniul OAMGMAMR.. Veniturile i cheltuielile.. Atribu ii de competen a Consiliului Na ional, Biroului executiv, pre edintelui, pre edintelui de onoare OAMGMAMR, pre edintelui OAMGMAMR al consiliului jude ean/consiliului municipiului Bucure ti.. Structura i atribu iile departamentelor/compartimentelor din cadrul OAMGMAMR.. Dispozi ii comune privind circuitul documentelor i registrele organiza iei.. Dispozi ii finale..

  Original link path: /index.php?id=reg
  Open archive

 • Title: Codul de etica
  Descriptive info: :: CODUL DE ETIC I DEONTOLOGIE PROFESIONAL ::.. :: AL ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST, AL MOA EI ::.. :: I ASISTENTULUI MEDICAL ::.. Salveaza textul in format PDF (96KB).. Principii generale.. Responsabilitatea personal , integritatea i independen a profesional a asisten ilor medicali generali ti, moa elor i asisten  ...   domeniul medico-sanitar i institu ii.. Educa ia medical continu.. Obliga ii etice i deontologice.. Situa ii speciale în practicarea profesiunii în sistem institu ionalizat.. Practicarea profesiunii în sistem privat.. Îngrijirile la domiciliu.. Probleme ale îngrijirii minorilor.. Probleme ale experiment rii pe om.. CAPITOLUL X.. Dispozi ii speciale.. CAPITOLUL XI..

  Original link path: /index.php?id=code
  Open archive •  


  Archived pages: 28